Ako zlepšiť prístupnosť služieb vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve?

Aj keď je infraštruktúra a služby vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve (ďalej len VSRD) zavedené, rodiny môžu stále čeliť mnohým prekážkam, najmä ak sa stretávajú so špecifickými ťažkosťami (napr. žijú v chudobe, majú nízku úroveň gramotnosti, nedostatočnú znalosť národného jazyka atď.). Vnútroštátni a miestni činitelia s rozhodovacími právomocami a do určitej miery aj zariadenia predškolského vzdelávania a starostlivosti môžu zvážiť celý rad opatrení na zlepšenie dostupnosti služieb VSRD:

 • rozšírenie práva detí na účasť na VSRD, napr. prostredníctvom všeobecného právneho nároku;  
 • uprednostňovanie detí a/alebo rodín v znevýhodnených situáciách;  
 • predĺženie otváracích hodín;  
 • odstránenie fyzických prekážok, ako sú prekážky, ktorým čelia rodiny, ktoré žijú vo veľkej vzdialenosti od zariadenia VSRD, alebo rodiny, v ktorých je dieťa alebo rodič so zdravotným znevýhodnením;  
 • zlepšenie informovanosti rodičov o ich právach na prístup k službám VSRD;  
 • odstránenie administratívnych prekážok, ktorým čelia rodiny, ktoré chcú mať prístup k službám.
zariadenie VSRD

Rozšírenie práva na prístup k službám VSRD

Viaceré európske krajiny ponúkajú deťom a rodinám právo na prístup k VSRD. Toto právo môže byť organizované vo forme právneho nároku alebo všeobecného právneho nároku, ako ho definuje Eurydice:

 • Právny nárok sa vzťahuje na zákonnú povinnosť poskytovateľov zabezpečiť verejne dotované poskytovanie VSRD pre všetky deti od určitého veku žijúce v spádovej oblasti, ktorých rodičia bez ohľadu na svoje zamestnanie, sociálno-ekonomický alebo rodinný status požiadajú o miesto pre svoje dieťa. Ide o právo dieťaťa a jeho rodiny.

  V krajinách s právnym nárokom môžu deti navštevovať služby VSRD, ale rodiny si môžu vybrať aj iné možnosti.

 • Všeobecný právny nárok existuje vtedy, keď má každé dieťa určitého veku vymožiteľné právo využívať služby VSRD. Vymáhateľné právo znamená, že verejné orgány musia zaručiť miesto pre každé dieťa v danom veku, ktorého rodičia o to požiadajú, bez ohľadu na ich zamestnanie, sociálno-ekonomický alebo rodinný status. Neznamená to nevyhnutne, že poskytovanie je bezplatné, ale len to, že je dotované z verejných zdrojov a cenovo dostupné. Okrem toho z právneho nároku nevyhnutne nevyplýva povinnosť poskytnúť prvú voľbu prostredia, ale zvyčajne sa musia zohľadniť potreby rodín.

  Cielený právny nárok sa môže vzťahovať aj na niektoré skupiny detí (napr. znevýhodnení žiaci, deti rodičov, ktorí sú zamestnaní, deti z určitých menšinových skupín atď.).

Ako vyzerá prístup k VSRD v európskych štátoch?

V celej Európe existuje tendencia zvyšovať právo na prístup k službám VSRD, existujú však značné rozdiely vo veku, od ktorého majú deti nárok na garantované miesto v zariadení. Eurydice uvádza, že:

 • len osem európskych krajín (Dánsko, Nemecko, Estónsko, Lotyšsko, Slovinsko, Fínsko, Švédsko a Nórsko) garantuje miesto v zariadení VSRD pre každé dieťa hneď po narodení, často hneď po skončení rodičovskej dovolenky. Povinnosť zabezpečiť tieto miesta majú zvyčajne miestne samosprávy;

 • v ďalších ôsmich krajinách (Belgicko, Česko, Španielsko, Francúzsko, Luxembursko, Maďarsko, Poľsko a Spojené kráľovstvo (Anglicko, Wales a Škótsko)) je miesto vo verejne dotovanom zariadení garantované od troch rokov alebo o niečo skôr. Vo väčšine týchto krajín majú deti nárok na predškolskú výchovu a vzdelávanie bezplatne;

 • približne štvrtina európskych vzdelávacích systémov poskytuje garantované miesta od štyroch, piatich alebo šiestich rokov veku pre posledný rok alebo dva roky predškolskej starostlivosti. Toto poskytovanie je často výslovne zamerané na prípravu na školu so špecifickými programami na uľahčenie prechodu na školské vzdelávanie. Takmer vo všetkých týchto krajinách je účasť na predškolskom vzdelávaní a výchove povinná; iba Portugalsko a Lichtenštajnsko poskytujú právny nárok od štyroch rokov veku na posledné dva roky predškolského vzdelávania a výchovy bez toho, aby bola účasť povinná (údaje z roku 2019, pozn. red.).

Štúdia The Feasibility Study for a Child Guarantee (voľný preklad: Štúdia uskutočniteľnosti záruky pre deti) tiež upozorňuje, že v niektorých krajinách napriek právnemu nároku „nie je dostatočný počet verejných miest formálnej starostlivosti o deti, čo vedie k dlhým čakacím listinám a obmedzenému prístupu pre deti z chudobných rodín“. Upozorňuje tiež, že zavedenie právneho nároku môže viesť k rýchlemu rozšíreniu ponuky, čo môže mať za následok stratu kvality.

Prioritou by mali byť deti zo zraniteľných rodín

Zatiaľ čo niektoré krajiny poskytujú prednostný prístup k službám VSRD zraniteľným rodinám, iné môžu uprednostniť rodiny, v ktorých jeden alebo obaja rodičia pracujú. Tento prístup podporuje zosúladenie rodinného a pracovného života, ale rozhodovacie orgány môžu zvážiť, či neposilňuje nerovnosti.

Príkladom môže byť Cyprus, kde Ministerstvo školstva, kultúry, športu a mládeže preskúmalo kritériá, ktoré sa používajú na prideľovanie voľných miest v materských školách deťom vo veku od troch do štyroch rokov a osem mesiacov. Vo verejných materských školách sa teraz uprednostňujú deti ohrozené sociálno-ekonomickou depriváciou, deťom z neúplných rodín a rodinám so štyrmi a viac deťmi.

škôlka Dugopolje
Materská škola vo obci Dugopolje

Predĺženie otváracích hodín

Väčšina európskych krajín zaručuje, že zariadenia VSRD budú otvorené 20 až 29 hodín týždenne. Týždenné otváracie hodiny sú často zosúladené s otváracími hodinami základných škôl a odrážajú vzdelávacie zameranie zariadenia. Nárok na otváracie hodiny, ktoré pokrývajú plný pracovný týždeň rodičov, je k dispozícii len v niekoľkých krajinách (Česká republika, Dánsko, Estónsko, Slovinsko a Nórsko). Rodiny však potrebujú, aby služby VSRD boli dostatočne flexibilné, aby vyhovovali ich potrebám. Pre mnohých ľudí ich pracovný život neprebieha v pracovných dňoch od 9tej do 17tej hodiny – zamestnanie môže mať dlhší pracovný čas, pružný pracovný čas, prácu cez víkendy alebo večerné služby atď.

V odporúčanich Rady o vysokokvalitných systémoch predškolského vzdelávania a starostlivosti sp preto členské štáty vyzývané, aby zvážili, že:

 • nepružné otváracie hodiny môžu byť prekážkou v prístupe k službám VSRD;
 • väčšia flexibilita otváracích hodín a iných opatrení môže umožniť účasť najmä deťom pracujúcich matiek, neúplných rodín a detí z menšinových alebo znevýhodnených skupín.

Odstránenie fyzických bariér

Fyzickej dostupnosti vysokokvalitných služieb môže brániť mnoho spôsobov, napr. nedostatočná infraštruktúra pre deti alebo rodičov so zdravotným znevýhodnením alebo dlhé cestovanie pre rodiny žijúce vo vidieckych alebo odľahlých oblastiach, ktoré môžu čeliť odrádzajúcim vzdialenostiam, aby sa dostali k infraštruktúre služieb VSRD.

Príkladom odstránenie fyzických prekážok je chorvátska vidiecka obec Dugopolje, v ktorej sa nachádzala jediná materská škola, ktorá bola preplnená a neobsahovala žiadny program pre mladšie deti. S finančnou podporou z Európskeho programu regionálneho rozvoja bola vybudovaná nová materská škola s kapacitou 160 detí, s dvoma miestnosťami pre mladšie deti vo veku od 6 do 12 mesiacov a tromi miestnosťami pre deti vo veku od 1 do 3 rokov.

Zlepšenie informovanosti a odstránenie administratívnych prekážok

Štúdia The Feasibility Study for a Child Guarantee (voľný preklad: Štúdia uskutočniteľnosti záruky pre deti) zdôrazňuje, že rodiny nemusia využívať predškolské vzdelávanie a starostlivosť z týchto dôvodov:

 • v mnohých krajinách sa ponechanie najmenších detí (vo veku 0 – 3 roky) v starostlivosti „cudzích osôb“ stretáva s pevným odporom, najmä medzi znevýhodnenými skupinami. Tomuto odporu sa dá čeliť prostredníctvom komunikačných programov. Vysokokvalitné poskytovanie služieb môže tiež vytvoriť dôveru medzi rodičmi, ktorí potom túto informáciu rozšíria medzi svojich rovesníkov.
 • nedostatok informácií o právach detí a rodín alebo nároku na finančnú podporu. To naznačuje, že je potrebné viac oslovovať a informovať rodičov zo sociálne slabších rodín, ktorí môžu byť menej oboznámení s inštitúciami predškolského vzdelávania a starostlivosti, pravidlami a predpismi. Pripomína tiež, že administratívne prekážky vyplývajúce z postupov podávania žiadostí online alebo z potreby orientovať sa v rôznych systémoch financovania môžu byť pre niektorých rodičov významnou prekážkou.

Na prekonanie týchto prekážok môžu pomôcť integrované spôsoby práce, ktoré spájajú všetky služby, ktoré podporujú deti a rodiny.

Celú správu Toolkit for inclusive early childhood education and care (Súbor nástrojov pre inkluzívne vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve) nájdete na webovej stránke: Toolkit for inclusive early childhood education and care – Publications Office of the EU (europa.eu)

Zdieľajte tento článok