Príklady financovania programov pre najviac zraniteľné deti

Ako vypracovať program, ktorý zabezpečí, aby najviac znevýhodnené deti mali prístup k piatim kľúčovým sociálnym právam: primeranej výžive, bezplatnému vzdelávaniu, bezplatnej zdravotnej starostlivosti, dôstojnému bývaniu a bezplatnému predškolskému vzdelávaniu a starostlivosti?

Túto otázku si položili experti z Európskemu parlamentu v roku 2015 a v roku 2017 ju adresovali Európskej komisii spolu s požiadavkou o vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti. Táto štúdia uskutočniteľnosti záruky pre deti (Feasibility Study for a Child Guarantee – FSCG) bola zadaná ako kľúčová súčasť prípravnej akcie dohodnutej medzi Európskou komisiou a Európskym parlamentom. Riadi ju konzorcium pozostávajúce z organizácie Applica a Luxemburského inštitútu pre sociálno-ekonomický výskum (LISER) v spolupráci s organizáciami Eurochild a Save the Children (Zachráňme deti) a s podporou deviatich tematických expertov, 28 národných expertov a nezávislého editora štúdie. 

Okrem niekoľkých analytických dokumentov vypracovaných v rámci štúdie uskutočniteľnosti bolo vypracovaných osem prípadových štúdií s cieľom zistiť, ako môžu konkrétne medzinárodné programy financovania (EÚ a/alebo mimo EÚ) stimulovať rozvoj a zavádzanie intervencií na pomoc zraniteľným deťom a ako môžu využiť zvýšené vnútroštátne (alebo čiastkové vnútroštátne) financovanie na podporu týchto detí. 

Cieľom prípadových štúdií bolo identifikovať faktory, ktoré zvyšujú účinnosť programov financovania, ako aj nedostatky v ich koncepcii, implementácii a monitorovaní, ktoré by mohli obmedziť ich účinky. Na tento účel pripravil hlavný tím FSCG usmernenia. Zúčastnení experti boli vyzvaní, aby vykonali svoju analýzu na základe existujúcich výskumných správ, hodnotení príslušného programu a iných relevantných materiálov. Boli požiadaní, aby sa poradili s osobami zodpovednými za vývoj a monitorovanie programu a ďalšími príslušnými zainteresovanými stranami.  

Predstavenie prípadových štúdií

Prípadové štúdie boli vybrané tak, aby zahŕňali rôzne druhy programov financovania, rôzne členské štáty EÚ a rôzne skupiny znevýhodnených detí. 

 • Granty EHP 2009 – 2014, programy pre ohrozené deti a mládež v Estónsku, Litve a Rumunsku (Alex Stimpson): táto prípadová štúdia sa zameriavala na tri programy financované v rámci grantov EHP, ktoré sa zameriavali predovšetkým na deti a mladých ľudí v neistých rodinných situáciách a v ústavoch alebo s rizikom ich umiestnenia do ústavu. Ich cieľom bolo zvýšiť kvalitu systémov sociálnej starostlivosti a ochrany detí a/alebo zlepšiť školskú dochádzku a prístup k predškolskej starostlivosti, zdravotnej a sociálnej starostlivosti. 
 • Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (Fund for European Aid to the Most DeprivedFEAD) v Nemecku (Isabel Naylon, Metis): táto prípadová štúdia zhrnula výsledky činností FEAD v Nemecku pri pomoci nedávno prisťahovaným osobám a ich rodinám. Sledované projekty boli zamerané na zlepšenie prístupu rodičov detí migrantov v predškolskom veku krodičovskej podpore, ako aj prístupu samotných detí k ranému vzdelávaniu apríležitostiam sociálneho začlenenia. 
 • Integrácia detí utečencov a migrantov do vzdelávacieho systému vGrécku (Dimitris Ziomas, Antoinetta Capella a Danai Konstantinidou,Národné centrum pre sociálny výskum (EKKE): táto prípadová štúdia predstavila výsledky programu financovaného z Európskeho fondu pre azyl, migráciu a integráciu (Asylum, Migration and Integration FundAMIF) azverejného investičného programu krajiny, ktorý bol zameraný na deti utečencov a migrantov vo veku 4 až 15 rokov žijúce v ubytovacích centrách pre utečencov a ktorého cieľom bolo uľahčiť ich integráciu do vzdelávacieho systému spôsobom, ktorý by im mal postupne umožniť zapojiť sa do bežných tried na gréckych školách. 
 • Detské domovy Bezpečný štart (Sure Start Children’s Homes) vMaďarsku (Fruzsina Albert, Ústav sociológie Maďarskej akadémie vied): táto prípadová štúdia predstavila program, ktorý poskytuje deťom žijúcim vextrémnej chudobe podporu v prvých rokoch ich života, aby sa mohli úspešne pripraviť na školské vzdelávanie. Zameriava sa na deti vo veku od 0 do 3 rokov, ktoré nemajú prístup ku kvalitným službám, vrátane rómskych detí, a poskytuje celý rad služieb, ktoré vyhovujú potrebám jednotlivých rodín. Tento program bol najprv podporovaný a rozvíjaný z externých zdrojov (najmä z Európskeho sociálneho fondu a Nórskeho fondu) a v súčasnosti je financovaný z národných zdrojov a je súčasťou systému sociálnych služieb. 
 • Flámsky program financovaný z fondu AMIF (Goedroen Juchtmans, KU Leuven): táto prípadová štúdia opisuje program financovaný z fondu AMIF Flanders, ktorý bol zameraný na zlepšenie miery zápisu a dochádzky detí vo veku 2 a pol až 6 rokov z tretích krajín žijúcich vo Flámsku a Bruseli v Belgicku do predškolského vzdelávania. Program sa zameral najmä na zapojenie rodičov ako spôsobu na zvýšenie počtu žiakov a experimentovalo sa sinovatívnymi metódami. 
 • Iniciatíva na prevenciu a včasnú intervenciu (Ertugrul Polat a Mary Daly, Katedra sociálnej politiky a intervencie, Oxfordská univerzita): táto prípadová štúdia zhrnula program, ktorý sa uskutočnil v Írsku a bol financovaný spoločnosťou Atlantic Philanthropies. Program bol zameraný na deti, ktoré čelia značnému znevýhodneniu, najmä na deti žijúce v chudobných oblastiach, a zahŕňal intervencie v oblasti prevencie a včasnej prevencie správania detí, zdravia detí, rodičovstva, vzdelávania detí, začlenenia a rozmanitosti. 
 • Úloha fondov EÚ pri riešení bezdomovectva a vylúčenia detí a ich rodín z bývania (Alina Makarevičienė, PPMI): v tejto prípadovej štúdii sa skúmala úloha, ktorú zohráva financovanie EÚ pri stimulovaní rozvoja a zavádzania inovatívnych a osvedčených druhov intervencií zameraných na riešenie bezdomovectva a vylúčenia detí a ich rodín z bývania v členských štátoch EÚ. 
 • Projekt Svetovej banky pre rómske deti vo východnej Európe (George Bogdanov, Národná sieť pre deti): táto prípadová štúdia opísala niekoľko programov financovaných Svetovou bankou v Rumunsku a Bulharsku na podporu prístupu rómskych detí k predškolskému vzdelávaniu a starostlivosti. 

Vybrané prípadové štúdie (programy) nemožno porovnávať bez toho, aby sme nezabudli, že sa zameriavajú na rôzne skupiny znevýhodnených detí a že odrážajú národné (a  v  niektorých prípadoch i miestne) špecifiká. Okrem toho sa vykonávané opatrenia líšia v závislosti od jednotlivých prípadových štúdií. 

Vo väčšine prípadových štúdií boli hlavným zdrojom financovania finančné prostriedky EÚ, ale niekoľko programov bolo financovaných predovšetkým z iných zdrojov (t. j. Granty EHP, Atlantic Philanthropies, Svetová banka, národné zdroje). Dĺžka trvania a  rozpočet sa tiež líšia: napríklad fond AMIF Flanders navrhol dvojročný program s celkovým rozpočtom 2 miliónov eur, zatiaľ čo Atlantic Philanthropies vynaložil približne 208 miliónov eur počas 12 rokov Iniciatívy na prevenciu a včasnú intervenciu. Samozrejme, tieto rozdiely možno čiastočne vysvetliť rozdielnou „povahou“ a rozsahom vykonávaných opatrení. 

Prípadové štúdie sa líšia aj spôsobom monitorovania a hodnotenia programov. Vo veľkej väčšine prípadových štúdií sa celkovo uvádzajú uspokojivé systémy monitorovania a hodnotenia. Napríklad v prípade fondu FEAD v Nemecku sa pri hodnotení použil prístup zmiešaných metód s využitím údajov z monitorovania, kvalitatívnej analýzy na základe dvoch vĺn prípadových štúdií a dvoch štandardizovaných prieskumov realizátorov projektov, ako aj rozhovorov s odborníkmi. V prípade flámskeho programu financovaného z fondu AMIF sa monitorovanie a hodnotenie vykonávalo participatívnym spôsobom, t. j. experimentálne opatrenia sa priebežne monitorovali a diskutovalo sa o nich s realizátormi aj príjemcami. V prípade programov financovaných z grantov EHP sa každoročne monitorovala vzorka projektov a pripravovali sa štvrťročné správy o dosiahnutom pokroku; a počas finančného mechanizmu sa v každej krajine uskutočnilo nezávislé hodnotenie programov. 

Monitorovanie a hodnotenie boli tiež súčasťou koncepcie Iniciatívy na prevenciu a včasnú intervenciu: každá prijímajúca organizácia dostala rozpočet na zadanie hodnotenia vplyvu svojich služieb (kvázi experimentálne štúdie, randomizované kontrolované štúdie, kvalitatívne metódy) a dostala praktickú podporu pri plánovaní a realizácii hodnotení od zamestnancov Atlantic Philanthropies. Od príjemcov grantov sa tiež očakávalo, že budú pravidelne predkladať správy o dosiahnutom pokroku, a na monitorovanie dohliadala „poradná skupina“ a „realizačná skupina“. 

Čo sa vďaka týmto programom môžeme naučiť o efektívnosti?

Preskúmané programy mali pozitívny vplyv na cieľové skupiny detí. Poskytované zariadenia navštevovalo viac detí ako zvyčajne a počet dostupných miest sa výrazne zvýšil. V mnohých prípadoch sa výrazne zlepšil aj život detí, najmä ich zdravie a pohoda, ako aj ich sociálne zručnosti, pričom v jednom prípade sa zlepšenie týkalo aj zraniteľných detí mimo cieľovej skupiny. 

Okrem toho viaceré programy priniesli rodičom úžitok v podobe zlepšenia ich rodičovských kompetencií a situácie v oblasti zamestnanosti, ale podnietili aj zmeny vo všeobecnom vnímaní detí, na ktoré boli programy zamerané, a ich rodín. 

Z preskúmaných programov možno vyvodiť niekoľko ponaučení pre budúce využívanie finančných prostriedkov EÚ na pomoc zraniteľným deťom, aby bolo čo najefektívnejšie. Programy by mali najmä: 

 • byť riadne naplánované a navrhnuté, prispôsobené miestnym a individuálnym potrebám a umiestnené v blízkosti cieľových skupín detí; 
 • zapájať rodičov, organizovať informačné kampane a rozvíjať vzťahy založené na dôvere; 
 • zapojiť vyškolený personál, ktorý je zvyknutý pracovať so znevýhodnenými deťmi a pokiaľ možno z tej istej komunity ako dotknuté znevýhodnené deti, a platiť im primeranú mzdu; 
 • zabezpečiť úzku spoluprácu medzi všetkými zúčastnenými stranami a získať podporu miestnych politikov; 
 • brániť stigmatizácii dotknutých detí a ich rodín; 
 • vychádzať z praktických skúseností a dobre vykonaného predbežného hodnotenia vplyvu a ako nevyhnutnú požiadavku zahrnúť následné hodnotenie vplyvu, ktoré by mohlo byť podmienkou financovania z finančných prostriedkov EÚ; 
 • umožniť, aby bola na podporu k dispozícii široká škála opatrení s cieľom umožniť realizáciu najvhodnejšieho prístupu. 
V nasledujúcom článku si prejdeme silné a slabé stránky jednotlivých programov, ich financovanie a dopady na vnútroštátne aj regionálne politiky. 

Celú správu Feasibility Study for a Child Guarantee (Štúdia uskutočniteľnosti záruky pre deti) nájdete na webovej stránke: https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22869&langId=en

Zdieľajte tento článok