Prvé roky na prvom mieste

Malé deti sú úplne odkázané na starostlivosť dospelých. Vývin detí do veľkej miery závisí od toho, ako s nimi rodičia a opatrovatelia komunikujú a reagujú na ich potreby. Ale blaho malých detí nie je len súkromná záležitosť. Vlády zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri podpore rodičov a rodín, ale aj pri vytváraní ekosystému politík a služieb, ktoré podporujú rodiny a deti. Mnohé verejné politiky a služby sú a mali by byť navrhnuté stýmto cieľom. 

Existujú presvedčivé vedecké dôkazy o význame vývinu detí v ranom veku (ECDearly childhood development). Pochádzajú z rôznych disciplín vrátane pedagogiky, sociálnych vied, zdravotníctva, neurovedy, psychológie a ekonómie. 

PREČO JE V EURÓPE POTREBNÁ KAMPAŇ „PRVÉ ROKY NA PRVOM MIESTE“?

Pandémia COVID-19 odhalila a prehĺbila existujúce sociálne nerovnosti a zlyhania systémov zdravotnej starostlivosti a sociálnej ochrany pri ochrane najzraniteľnejších osôb. Ukazuje tiež, že spoločnosť je taká silná, ako sú silní jej najzraniteľnejší členovia, a že zabezpečenie primeraných záchranných sietí je v záujme všetkých. Účinky pandémie na malé deti a ich rodiny boli závažné, čo poukazuje na potrebu obnovy, ktorá vybuduje silnejšie, dlhodobo odolné systémy pre deti v ranom veku a udržateľnú podporu pre rodiny. 

Všetky krajiny v Európe majú zavedené systémy a služby na podporu rodičov a ochranu zdravia a vývinu malých detí. Patrí sem politika materskej a rodičovskej dovolenky, zdravotná starostlivosť pred a po pôrode, očkovacie programy, sociálne zabezpečenie, ako aj služby vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve. Je dôležité pripomenúť, že každá európska krajina ratifikovala Dohovor OSN o právach dieťaťa (UNCRC – UN Convention on the Rights of the Child), ktorý jasne stanovuje povinnosti štátov voči malým deťom a ich rodinám. Členské štáty EÚ ratifikovali aj ďalšie medzinárodné zmluvy, ako napríklad Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRPD – UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities), ktoré sú kľúčové pre realizáciu práv detí v ranom veku. Cieľ Európskej únie (EÚ) bojovať proti sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii a chrániť práva detí je zakotvený v článku 3 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii. 

Realita v Európe je však dnes taká, že mnoho miliónov detí nemá šancu na férový štart do života, pretože ich rodičia a rodiny nedostávajú potrebnú podporu, ktorá by zodpovedala ich potrebám. Mnohí rodičia, ktorí čelia chudobe, diskriminácii a sociálnemu vylúčeniu, zlému bývaniu alebo domácemu násiliu, sa nemôžu primerane starať o svoje deti. Dôsledky sú závažné nielen pre samotné deti, ale aj pre celú spoločnosť. 

Aby sme preklenuli priepasť medzi tým, čo vieme o význame raného detstva, a skutočnými skúsenosťami mnohých detí, chceme zvýšiť povedomie o výzvach, ktorým čelia rodiny starajúce sa o malé deti, ako aj o politikách a intervenciách, ktoré ich pomôžu riešiť. 

Chceme zvýšiť pochopenie a podporu vývinu detí v ranom veku v rámci tvorby vládnej politiky a verejných investícií, ako aj medzi rodinami, komunitami a širokou verejnosťou, aby sa stal prioritou sociálnej a verejnej politiky. 

Víziou kampane Prvé roky na prvom mieste je, aby sa prostredníctvom verejných politík a výdavkov dostala k všetkým rodinám, a najmä tým, ktoré žijú v nepriaznivej situácii, podpora, ktorú potrebujú na zabezpečenie zdravého, bezpečného a priaznivého prostredia pre ich najmenšie deti. 

Cieľom programu Prvé roky na prvom mieste je holistický pohľad a riešenie piatich dimenzií vývinu v ranom detstve, ako sú opísané v „Rámci starostlivosti o deti“ a tiež zviditeľniť vývin detí v ranom veku a situáciu malých detí a ich rodín v celej Európe a podporiť politiky a služby, ktoré prispievajú k zabezpečeniu férového štartu pre každé dieťa. 

Keď sa hovorí o verejných politikách, ktoré podporujú vývin detí v ranom veku, väčšina ľudí si predstaví investície do starostlivosti o deti, ktoré sa v súčasnosti všeobecne označujú ako „vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve“ (VSRD) a zahŕňajú služby vzdelávania a starostlivosti pre vekovú skupinu od narodenia do 6 rokov. Takéto služby sú skutočne mimoriadne dôležité pre vzdelávanie a vývin detí v ranom veku a môžu prispieť k zníženiu nerovností v neskoršom veku. Sú však iba časťou celkového obrazu. Ich prínos môže byť vážne ohrozený, ak nie sú posilnené a doplnené ďalšími základnými službami, ktoré ovplyvňujú život rodín a ich detí. 

„Rámec starostlivosti o deti“, ktorý vypracovala WHO a schválil UNICEF a ďalšie organizácie, obsahuje päť kľúčových oblastí, ktoré je potrebné zohľadniť v politikách, investíciách a službách, ktoré prispievajú k vývinu detí v ranom veku: 

  • Zdravie 
  • Stravovanie 
  • Vzdelávanie v ranom veku 
  • Zodpovedná starostlivosť 
  • Bezpečnosť a ochrana 

Mnohé verejné politiky prispievajú k vytváraniu vhodných podmienok pre vývin detí v každej z týchto oblastí. Je dôležité, aby tieto politiky boli koordinované a aby odborníci z rôznych odvetví navzájom spolupracovali. Všeobecne sa uznáva, že služby, ktoré sú vysoko koordinované, „integrované“, t. j. zamerané na viaceré dimenzie vývinu detí, sú najúčinnejšie pri zlepšovaní výsledkov pre deti a rodiny. Koordinovaný prístup k verejným politikám, financovaniu a službám starostlivosti o deti v ranom detstve však zatiaľ nie je vo väčšine európskych systémov starostlivosti o deti v ranom detstve integrovaný. Dominantný „separátny“ prístup vedie k nedostatkom a/alebo prekrývaniu sa pri riešení oprávnenej potreby všetkých detí a rodín využívať podporu. 

Zle navrhnuté politiky alebo politiky, ktoré ignorujú najlepšie záujmy malých detí, najmä tých najzraniteľnejších, môžu byť prekážkou optimálneho vývinu detí. To môže platiť o mnohých daňových, hospodárskych alebo zamestnaneckých politikách, ktoré rodiny v ťažkostiach ešte viac vytláčajú na okraj spoločnosti. 

V nasledujúcom článku si predstavíme šesť problémov, ktoré sa kampaň snaží riešiť a tiež samotné riešenia, ktoré presadzuje. 

Celú správu First Years First Priority a viac informácii nájdete na webovej stránke: Home – First Years First Priority

Zdieľajte tento článok