Ako na férový štart pre dieťa v Európe?

Organizácia Eurochild a Medzinárodná asociácia Step by Step vytvorili rámcový dokument o vývine detí v ranom veku, ktorý si zaumienil venovať sa problémom, ktoré zabraňujú deťom a ich rodinám v prístupe k potrebnej podpore a následne k férovému štartu pre tieto deti. 

Kampaň sa zameriava na nasledujúce oblasti, ktoré majú významný vplyv na vývin malých detí: 

 1. chudoba detí
 2. zdravie matky a dieťaťa
 3. podpora rodičovstva a rodiny
 4. bezpečnosť a ochrana detí
 5. vzdelávanie v ranom veku
 6. roztrieštenosť politík a služieb. 

Osobitná pozornosť sa bude venovať deťom mladším ako tri roky a deťom žijúcim v extrémnej chudobe, rómskym deťom a deťom kočovníkov, deťom v náhradnej starostlivosti (alebo deťom, ktorým hrozí náhradná starostlivosť), deťom migrantov a utečencov (vrátane detí bez dokladov) a deťom so zdravotným znevýhodnením. Okrem toho sa budú brať do úvahy aj ďalšie faktory, ako je fyzické prostredie detí, bývanie a život v segregovanom prostredí, výzvy, ktorým čelia novoprichádzajúce rodiny migrantov (vrátane migrantov bez dokladov), a úloha mužov a otcov pri vytváraní bezpečného prostredia a prostredia priaznivého pre starostlivosť o veľmi malé deti. 

CHUDOBA DETÍ

Dokonca ešte pred pandémiou COVID-19 boli detská chudoba a nerovnosť významnými problémami v Európe. V roku 2019 žilo v EÚ 22,2 % detí (takmer 18 miliónov) v domácnostiach ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením. Vzhľadom na to, že Európa smeruje do hlbokej recesie, úroveň chudoby sa pravdepodobne zvýši. 

Chudoba ovplyvňuje vývin detí mnohými spôsobmi. V najzákladnejšom prípade môže viesť k tomu, že deti budú hladovať, čo spomalí ich fyzický rast a vývin. Chudoba vyvíja obrovský tlak na rodičov, ktorí majú menej možností reagovať na fyzické a emocionálne potreby malých detí. Od počatia a počas prvých mesiacov a rokov sa detské telo, mozog a nervový systém vyvíjajú rýchlejšie ako v ktoromkoľvek inom období života. Obdobie od tehotenstva do prvých troch rokov života je jedinečnou príležitosťou, keď sa vytvárajú základy optimálneho zdravia, rastu a neurologického vývinu počas celého života. Je to obdobie, keď mozgové bunky rastú v hojnom počte a pre duševný vývin dieťaťa a jeho kognitívne schopnosti v dospelosti je nevyhnutná stimulácia. Dlhodobé vystavenie nepriaznivému osudu a toxickému stresu v tomto období môže mať celoživotné dôsledky na zdravie, učenie sa, správanie a pohodu počas celého života. 

Niektoré skupiny obyvateľstva sú vystavené chudobe viac ako iné. Napríklad v štúdii, ktorú v roku 2016 uverejnila Agentúra pre základné práva, sa zistilo, že až 80 % Rómov je ohrozených chudobou, v porovnaní so 17 % širšej populácie EÚ. Chudoba je tiež častejšia v rodinách rodičov s nízkou úrovňou vzdelania. V  domácnostiach, kde rodičia mali maximálne stredoškolské vzdelanie, bolo ohrozených chudobou viac ako 50 % detí v porovnaní so 7,5 % detí, ktorých rodičia mali vysokoškolské vzdelanie. Odráža to trend, že chudoba sa veľmi často prenáša z jednej generácie na druhú. U deti žijúcich v neúplných rodinách alebo detí, ktorých jeden alebo viacerí rodičia boli prisťahovalci, je tiež vyššia pravdepodobnosť chudoby. 

Chudobu v ranom detstve je najlepšie riešiť integrovanými stratégiami, ako sa uvádza v odporúčaní Európskej komisie z roku 2013 o investovaní do detí: 

 • Po prvé, je potrebné chrániť príjmy rodín. To zahŕňa zabezpečenie toho, aby sa oplatilo pracovať, aby základné potreby, ako je bývanie a starostlivosť o deti, boli cenovo dostupné a aby systémy minimálneho príjmu vytvárali primeranú záchrannú sieť. 
 • Po druhé, služby na podporu rodín s malými deťmi musia byť ľahko dostupné a inkluzívne. 
 • Po tretie, politiky a služby by mali byť založené na právach, čo znamená, že rodiny a deti, ktorým majú slúžiť, by sa mali podieľať na ich tvorbe a poskytovaní a na monitorovaní ich fungovania. 

Kampaň vyzýva: Vlády, aby zabezpečili, že boj proti chudobe bude národnou prioritou, a to prostredníctvom viacodvetvových integrovaných prístupov a komplexných akčných plánov, ktoré podporujú deti a rodiny od začiatku, a zvýšili verejné investície do služieb a podpory v ranom detstve. 

ZDRAVIE MATKY A DIEŤAŤA

Odhaduje sa, že 500 000 žien v EÚ prežije prvé mesiace tehotenstva bez prístupu k zdravotným službám. Obzvlášť sú negatívnymi výsledkami počas tehotenstva alebo pôrodu ohrozené ženy rómskeho pôvodu, migrantky, mladé matky a ženy s nízkym sociálno-ekonomickým statusom a vzdelaním. 

Všeobecný prístup k zdravotnej starostlivosti o matky patrí medzi nákladovo najefektívnejšie opatrenia v oblasti verejného zdravia. Mnohé ženy sa však stretávajú s prekážkami z dôvodu jazyka, kultúrneho cítenia alebo cenovej dostupnosti. Obzvlášť zraniteľné sú ženy, ktoré majú postavenie nelegálnych prisťahovalcov, pretože ich prístup k nim môže byť obmedzený právnym postavením. Môžu mať aj vyššie zdravotné riziká v dôsledku psychologických a fyzických účinkov odchodu do migrácie a/alebo prežitej traumy v ich domovskej krajine. 

Komplikácie počas pôrodu, nízka pôrodná hmotnosť, nedostatočná výživa, popôrodná depresia, ťažkosti s dojčením, to všetko sú dôsledky zlého zdravotného stavu matiek, ktoré môžu mať za následok výrazné komplikácie v ranom vývine detí. V mnohých krajinách je tiež veľmi obmedzená platená materská dovolenka. 

Na odhalenie prípadných zdravotných problémov (napr. strata sluchu alebo zraku) alebo oneskoreného vývinu v ranom štádiu sú tiež potrebné pravidelné zdravotné prehliadky detí v dojčenskom a ranom detskom veku, ktoré umožňujú ich včasné odhalenie a zásah. 

Riešenia spočívajú v zabezpečení všeobecného prístupu k primárnej zdravotnej starostlivosti, ako aj k plánovaniu rodiny, kvalitnej starostlivosti počas tehotenstva a pôrodu, v prístupe ku kvalifikovaným pôrodným asistentkám, v boji proti inštitucionálnemu rasizmu a diskriminácii v zdravotníctve a v prispôsobení poskytovania služieb potrebám komunity. Medzi pozitívne príklady patrí rozšírenie služieb zdravotných návštev, partnerstvo „rodina – zdravotná sestra“, komunitní zdravotnícki pracovníci a podpora lepšieho zastúpenia menšinových skupín v pracovnom kolektíve. 

Napríklad: Prípadová štúdia o iniciatíve Zdravé regióny na Slovensku 

Kampaň vyzýva na: Všeobecný prístup ku kvalitným službám zdravotnej starostlivosti o matku, novorodenca a dieťa vrátane predpôrodnej a popôrodnej starostlivosti. Kampaň tiež vyzýva na to, aby sa osobitná pozornosť venovala najviac marginalizovaným skupinám vrátane rómskych žien, žien žijúcich v chudobe a bez domova, utečencov a migrantiek a žien bez dokladov. 

PODPORA RODIČOVSTVA A RODINY

Verejná politika venuje v posledných rokoch značnú pozornosť rozvoju rodičovských zručností. V roku 2019 Európska platforma pre investovanie do detí vypracovala politickú správu o „rodičovských intervenciách“, ktorá sa týka „každého prípadného programu vzdelávania rodičov v rodine, ktorého cieľom je ovplyvniť emocionálne, kognitívne, behaviorálne a zdravotné výsledky detí prostredníctvom zlepšovania rodičovských zručností a vzťahu medzi rodičmi a deťmi“. Prehľad dôkazov naznačuje, že takéto intervencie môžu mať pozitívny vplyv na dôslednosť rodičovstva a zníženie rodičovského stresu, čím sa zlepší blaho a výsledky detí. 

Kampaň Prvé roky na prvom mieste verí, že takéto programy na podporu rodičovstva môžu zohrávať úlohu pri starostlivosti o vzťahy medzi rodičmi a deťmi a pri dosahovaní výsledkov detí. Varujeme však pred tým, aby sa rodičovské programy považovali za všeliek, pretože neriešia základné príčiny zlej rodičovskej výchovy. Stres rodičov má veľmi často štrukturálne príčiny spojené s chudobou, hmotnou núdzou, rasizmom, diskrimináciou a sociálnym vylúčením. Prioritou verejnej politiky preto musí byť zabezpečenie primeraných systémov sociálnej ochrany, ktoré predchádzajú chudobe rodín a poskytujú účinnú záchrannú sieť. Osobitnú pozornosť treba venovať ochrane osamelých rodičov a mnohodetných rodín, ktoré sú viac vystavené chudobe a nedostatku. 

Viac sa dočítate na stránke: Prípadová štúdia o programe „Tri P“  v Holandsku 

Kampaň vyzýva na: Účinné opatrenia sociálnej ochrany, ktoré podporujú všetky rodiny a opatrovateľov, najmä tých, ktorí zažívajú chudobu, sociálne vylúčenie a diskrimináciu. 

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA DETÍ

Celosvetová štúdia o výskyte násilia páchaného na deťoch, ktorá sa uskutočnila v 96 krajinách, odhaduje, že 1 miliarda detí na celom svete – viac ako polovica všetkých detí vo veku 2 až 17 rokov – zažila emocionálne, fyzické alebo sexuálne násilie. Existuje čoraz viac dôkazov neurovedy, ktoré dokumentujú vplyv vystavenia násiliu na vývin mozgu malých detí. Deti mladšie ako 5 rokov môžu byť vystavené rôznym druhom násilia vrátane zlého zaobchádzania alebo zanedbávania, sexuálneho násilia alebo emocionálneho či psychického násilia, napríklad keď sú svedkami násilia zo strany intímneho partnera. 

Hoci neexistuje priama súvislosť medzi životom v chudobe a násilím, rodiny, ktoré čelia viacerým nepriaznivým podmienkam, ako je zadlženosť, neistá alebo žiadna práca, nedostatok jedla, sociálna izolácia alebo zlé bývanie, častejšie trpia problémami duševného zdravia, závislosťou od návykových látok a násilím v rodine. 

Na základe veľkého množstva dôkazov vypracovala WHO v spolupráci s ďalšími agentúrami sedem stratégií na ukončenie násilia páchaného na deťoch, z ktorých mnohé sa týkajú rodín s malými deťmi: 

 • Implementácia a presadzovanie zákonov 
 • Normy a hodnoty 
 • Bezpečné prostredie 
 • Podpora rodičov a opatrovateľov 
 • Posilnenie príjmov a ekonomická podpora 
 • Služby rýchlej reakcie a podpory 
 • Vzdelanie a schopnosti potrebné pre život 

V európskom kontexte existuje mnoho pozitívnych príkladov intervencií založených na silných stránkach, ktoré pomáhajú rodinám žijúcim v neistých podmienach, napríklad rodinám, ktoré čelia zadlženosti, problémom s užívaním návykových látok alebo bezdomovectvu. Takéto zásahy môžu zabrániť zbytočnému oddeľovaniu detí od ich rodín a umiestňovaniu do zariadení na ochranu detí. Existujú sľubné postupy v oblasti zaangažovanosti otcov, podpory rodičov dospievajúcich detí a iniciatív vedených komunitou, ktoré bojujú proti cyklom násilia. 

Umiestnenie do ústavnej starostlivosti je obzvlášť škodlivé pre malé deti a môže výrazne narušiť ich zdravý vývin. Európska únia už niekoľko desaťročí podporuje reformy deinštitucionalizácie vo viacerých častiach Európy, ktoré sa v minulosti spoliehali na starostlivosť o deti odobrané rodičom v detských domovoch. Stále je však potrebné urobiť veľa pre to, aby sa predišlo odlúčeniu od rodiny a aby sa umožnilo zdravé pripútanie k podporovaným láskavým dospelým, ktorí sa o nich starajú. Prechod z inštitucionálnej na komunitnú a rodinnú starostlivosť ešte stále nie je dokončený, a to ani vo viacerých západoeurópskych krajinách. Na dosiahnutie úplného súladu s usmerneniami OSN o alternatívnej starostlivosti musia mnohé krajiny okrem rozvoja domovov pre matky s deťmi, príbuzenskej a pestúnskej starostlivosti ešte investovať do účinnej podpory rodín a opatrení na stráženie, ktoré zabránia zbytočnému deleniu rodín. 

Napríklad: Prípadová štúdia o systéme starostlivosti Drž ma pevne vo Fínsku 

Kampaň vyzýva: Vlády, aby zvýšili investície do opatrení, ktoré posilňujú rodiny zažívajúce nepriaznivé situácie, zabraňujú rozdeľovaniu rodín a podporujú rodičov a opatrovníkov v ich úlohe hlavných opatrovateľov malých detí. Na ukončenie umiestňovania malých detí do ústavov a rozvoj alternatívnych možností starostlivosti, ktoré by malým deťom poskytovali bezpečné a láskyplné prostredie, pokiaľ možno v ich biologickej rodine. 

VZDELÁVANIE V RANOM VEKU

Deti z nízkych sociálno-ekonomických skupín navštevujú predškolské zariadenia menej ako ich bohatí rovesníci; a keď sa im to podarí, často navštevujú služby predškolskej výchovy a vzdelávania nižšej kvality.

Rodičia sú prvými vychovávateľmi malých detí. Hlavným cieľom tvorby verejnej politiky by preto mala byť podpora rodičov a rodín pri vytváraní citlivého, starostlivého a podnetného prostredia pre rast a vývin detí doma a príležitostí na vzdelávanie detí v zariadeniach. Napriek tomu sa v posledných desaťročiach venovala veľká politická pozornosť rozvoju formálnych a niekedy aj neformálnych foriem starostlivosti o deti, najmä v reakcii na rastúcu účasť žien na trhu práce. 

V súčasnosti je k dispozícii rozsiahly výskum, ktorý dokazuje, ako môže prístup ku kvalitnému predškolskému vzdelávaniu a výchove prospieť malým deťom, najmä tým zo znevýhodneného prostredia. Správa Eurydice z roku 2019 však ukazuje, že prístup k predškolskému vzdelávaniu a starostlivosti pre deti do 3 rokov je zaručený len v 8 európskych krajinách. Z 31 miliónov detí mladších ako 6 rokov navštevuje niektorú z foriem predškolskej starostlivosti len 5 miliónov detí vo veku do 3 rokov (34 %). Z literatúry vyplýva, že deti z nízkych sociálno-ekonomických skupín navštevujú predškolské zariadenia menej ako ich bohatí rovesníci; a keď sa im to podarí, často navštevujú služby predškolskej výchovy a vzdelávania nižšej kvality. Všetky členské štáty EÚ sa stretávajú s nižšou mierou zápisu detí z etnických menšín, detí utečencov, detí so špeciálnymi potrebami a detí z chudobných rodín do predškolských zariadení v porovnaní so všeobecnou populáciou. 

Okrem dostupnosti čelí sektor predškolského vzdelávania a starostlivosti aj niekoľkým ďalším výzvam na zníženie rozdielov vo vzdelávaní detí v ranom veku vyrastajúcich v chudobnejších domácnostiach. Spomedzi nich sú dvoma hlavnými prekážkami nedostatočné zapojenie rodičov a celkovo nízka kvalita služieb. Mnohým rodinám, najmä tým, ktoré pochádzajú z etnických menšín alebo kruhov prisťahovalcov, môže byť prostredie predškolského vzdelávania a starostlivosti veľmi neprívetivé a kultúrne vzdialené. Okrem toho sú zamestnanci pracujúci s deťmi v predškolskom veku nedostatočne pripravení, podhodnotení a nezaplatení. Zvýšením a ocenením rozmanitosti v predškolskom vzdelávaní a výchove, ako aj zlepšením schopností a spokojnosti pracovníkov sa môže výrazne zlepšiť kvalita skúseností v ranom detstve. 

EÚ zahŕňa prístup k cenovo dostupnému a kvalitnému predškolskému vzdelávaniu a starostlivosti ako dôležitú politickú prioritu európskeho piliera sociálnych práv. Vďaka vedeniu generálneho riaditeľstva pre vzdelávanie a kultúru Európskej komisie sa členské štáty dohodli na kľúčových zásadách rámca kvality pre predškolské vzdelávanie a starostlivosť. Na podporu implementácie v praxi bol vypracovaný súbor nástrojov pre inkluzívne predškolské vzdelávanie a starostlivosť. 

Napríklad: Prípadová štúdia o programe Bezpečný štart v Maďarsku 

Kampaň vyzýva: Vlády, aby zabezpečili, že vysokokvalitné vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve budú prístupné a cenovo dostupné pre všetky rodiny a malé deti, kvalifikovanými, dobre oceňovanými a podporovanými pracovníkmi, ktorí môžu účinne podporovať najviac znevýhodnené deti a deti s  ďalšími potrebami. 

ROZTRIEŠTENOSŤ POLITÍK A SLUŽIEB ZAMERANÝCH NA STAROSTLIVOSŤ V RANOM DETSTVE

Jednou z najvýznamnejších prekážok pri zlepšovaní výsledkov malých detí a ich rodín, najmä tých, ktoré sa nachádzajú v zraniteľných situáciách, je nedostatok jednotného myslenia pri tvorbe politiky, ako aj pri plánovaní a poskytovaní služieb. Ak sa problémy riešia len z jednej politickej perspektívy, napr. zdravotníctva, vzdelávania, zamestnanosti, sociálnej ochrany alebo inej, nedokážu zachytiť ich komplexnosť. Z tohto dôvodu sa táto kampaň zasadzuje za komplexný prístup k vývinu detí v ranom veku, ktorý by bol koordinovaný medzi rôznymi zložkami verejnej správy. 

Tento prístup podporili aj členské štáty EÚ. V júni 2018, počas bulharského predsedníctva, prijala Európska rada závery osobitne zamerané na integrované politiky vývinu detí v ranom veku ako nástroj na znižovanie chudoby a podporu sociálneho začlenenia. Zdôraznila: 

„Na podporu rastu a zdravia detí sú potrebné integrované a viacodvetvové politiky, ktoré zabezpečia včasné odhalenie ťažkostí a včasné zásahy vrátane prístupu k všeobecným preventívnym zdravotným službám a rehabilitačným službám, zaručia kvalitné možnosti vzdelávania v ranom veku, zabránia zanedbávaniu, násiliu a iným rizikám. V tomto ohľade je nevyhnutná dobrá koordinácia a interakcia medzi systémami zdravotníctva, vzdelávania, sociálnej starostlivosti a ochrany detí.“ 

Vyzvala členské štáty, aby: „ďalej posilňovali koordináciu a interakciu medzi systémami zdravotníctva, vzdelávania, sociálnej starostlivosti a ochrany detí, ako aj integrované a koordinované poskytovanie služieb na miestnej úrovni!. 

Okrem toho pracovná skupina Európskej komisie pri vypracúvaní kľúčových zásad rámca kvality pre predškolské vzdelávanie a starostlivosť zistila, že tradičné rozdelenie pojmov na „starostlivosť“ a „vzdelávanie“ (často vedúce k tomu, že služby pre deti do 3 rokov a nad 3 roky sú riadené samostatnými ministerstvami) viedlo k nižšej kvalite služieb, najmä pre mladšiu vekovú skupinu. 

Naproti tomu uviedli, že „plne integrované systémy zrejme ponúkajú väčšiu súdržnosť v rámci politiky predškolského vzdelávania a starostlivosti (napr. regulácia a financovanie, učebné osnovy, vzdelávanie/odborná príprava pracovníkov a pracovné podmienky, systémy monitorovania a hodnotenia), ako aj viac zdrojov určených pre mladšie deti a ich rodiny“. 

Kampaň Prvé roky na prvom mieste sa zasadzuje za jednotnejšie myslenie vlád, ktoré sa prejavuje v medziodvetvovej koordinácii, zastrešujúcich stratégiách alebo politických dokumentoch a iných mechanizmoch koordinácie a spolupráce, ktoré fungujú na rôznych administratívnych úrovniach. 

Celú správu First Years First Priority a viac informácii nájdete na webovej stránke: Home – First Years First Priority

Zdieľajte tento článok