O platforme OdPerinky

Raná starostlivosť o deti, a  teda starostlivosť od ich narodenia je kľúčová pre ich správny vývin aj celú budúcnosť. Pretože počas prvých rokov života dochádza k najrýchlejšiemu vývoju a tvárnosti mozgu.  

V mozgu novorodenca nervové bunky vytvárajú až 2 milióny nových spojení za sekundu, v dvoch rokoch je to viac než 100 biliónov. Tieto spojenia (synapsie) sú zodpovedné za množstvo funkcií – jemnú aj hrubú motoriku, komunikáciu, kogníciu, psychosociálnu oblasť… Mozog zároveň mení svoju štruktúru – spojenia, ktoré sa nevyužívajú alebo nie sú trénované, zanikajú, aby uvoľnili miesto spojeniam, ktoré dieťa využíva. To mu umožňuje prispôsobiť sa životu v danom prostredí.  

Vidieť to môžeme napr. na deťoch, ktoré vyrastajú v generačnej chudobe. Ich rodičia žijú v neustálom strese, pretože nevedia, či bude čo jesť, čím zakúriť, čo obliecť, a tak sa aj ich deťom viac vyvíja časť mozgu zodpovedná za strach. A to na úkor častí mozgu zodpovedných, napríklad, za dlhodobú pamäť či výkonné funkcie, vďaka ktorým človek dokáže regulovať svoje emócie, sústrediť sa na inštrukcie, komunikovať, spolupracovať…  

Bez týchto zručností nemajú deti rovnaké šance na úspech.  

Optimálne vzdelávanie a starostlivosť v ranom veku sú extrémne dôležité pre všetky deti – no najmä pre deti zo sociálne slabého prostredia, deti so zdravotným hendikepom, deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré potrebujú špecializované prístupy… No podľa Asociácie poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie je finančná, regionálna, ako i informačná dostupnosť k službám včasnej intervencie pre rodiny, ktorých dieťa je ohrozené vo vývine,  na Slovensku nízka. Asociácia sa venuje deťom s oneskoreným vývinom alebo diagnostikovanou vývinovou chorobou, no spomínaný problém s dostupnosťou k službám vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve vidíme na Slovensku pri rôznych rizikových skupinách obyvateľov. Napríklad, v roku 2022 navštevovala materskú školu len tretina detí z vylúčených rómskych komunít, čo je 32 %,  kým v celkovej populácii to bolo        87 %.

A práve preto vznikla webová stránka OdPerinky.sk. Jej cieľom je: 

priblížiť témy súvisiace so vzdelávaním a starostlivosťou v ranom detstve  vo vylúčených komunitách ako aj ďalšie témy, ktoré rozvoj v ranom detstve ovplyvňujú, 

prinášať odborné články vytvorené priamo pre tento portál, 

zhromažďovať zaujímavé informácie o téme vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve z iných zdrojov, 

prinášať a zdieľať príbehy a príklady dobrej praxe a prepájať tak teóriu s reálnymi skúsenosťami, 

Chceme, aby sa platforma  OdPerinky  stala nielen odborným, ale aj komunikačným nástrojom pre odborníkov a nadšencov orientovaných na tému podpory ranej starostlivosti a vzdelávania detí vo vylúčených komunitách, ale aj podpory rozvoja v ranom detstve vôbec.   

Stránku Odperinky.sk vytvorila Karpatská nadácia v spolupráci s Nadáciou Ekopolis v rámci Programu rozvoja rómskych komunít

Zdieľajte tento článok