Problémy, ktorým čelia rodiny rómskych detí

Existuje dostatok dôkazov o význame raného veku pre dobrý štart do života pre každé dieťa. Presvedčivé argumenty naznačujú, že najzraniteľnejšie deti budú mať v ranom detstve najväčší úžitok z kvalitných podmienok a skúseností doma, v službách a v komunitách, v ktorých žijú. Malé rómske deti majú rovnaké právo prosperovať. Naplnenie tohto práva si vyžaduje naliehavé a komplexné opatrenia a koordinované verejné investície. 

Existujú všeobecné obavy o to, nakoľko účinné sú opatrenia politiky začleňovania Rómov na európskej úrovni. Pokiaľ ide o rómske deti mladšie ako šesť rokov, najmä ale tie najmladšie, stále existuje veľká medzera v poznatkoch, ktorá bráni rozvoju citlivých a účinných politík. 

Problémy, ktorým čelia malé rómske deti a ich rodiny, majú často viacero úrovní a vzájomne sa prelínajúce a majú negatívny vplyv na mnohé aspekty ich života. Pri pohľade na päť vzájomne súvisiacich a nedeliteľných zložiek výchovy a starostlivosti v ranom detstve, ktoré malé deti potrebujú, aby dosiahli svoj plný potenciál (dobré zdravie, primeraná výživa, bezpečnosť a bezpečie, citlivá starostlivosť a kvalitné príležitosti na rané vzdelávanie), malé rómske deti v mnohých krajinách Európy stále zaostávajú za svojimi rovesníkmi. Tieto výrazné rozdiely veľmi často zhoršujú zlé životné podmienky a pretrvávajúca diskriminácia, sociálne vylúčenie a marginalizácia v prostredí, v ktorom žijú, vyvíjajú sa, rastú a učia sa. K existujúcim dostupným údajom o Rómoch v Európe môžeme pridať údaje, ktoré nedávno zozbierala organizácia ISSA prostredníctvom iniciatívy celoeurópskej asociácie Romani Early Years Network (2022). Táto iniciatíva sa zameriava na situáciu malých rómskych detí vo veku od 0 do 6 rokov, a poukázala na problémy, ktoré sa ich týkajú.  

Ak venujete pozornosť začiatku príbehu, môžete zmeniť celý príbeh.

RODINNÝ STAV A ŽIVOTNÉ PODMIENKY

HLAVNÉ VÝZVY: Nízka úroveň vzdelania, vysoká miera nezamestnanosti, zlé životné podmienky, prekážky v prístupe k finančnej podpore 

» V 7 z 10 prípadoch rómskych rodín s malými deťmi sú jej členovia nezamestnaní alebo nezamestnateľní

» 3 z 10 rómskych detí žijú v oblastiach vystavených škodlivým účinkom znečistenia ovzdušia

» 1 z 10 rómskych rodín nemá prístup k čistej vode a 2 z 10 rómskych rodín s deťmi do 6 rokov nemá prístup k tečúcej vode 

ZDRAVIE, VÝŽIVA A BLAHOBYT

HLAVNÉ VÝZVY: Nedostatok dostupnej, prístupnej a cenovo prijateľnej kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre tehotné ženy a dojčatá, nedostatočná miera zaočkovanosti, prekážky v prístupe k rodinnej a emocionálnej podpore a službám prevencie, zlé stravovacie návyky  

» 4 z 10 rómskych žien nedostávajú dostatočnú lekársku starostlivosť počas tehotenstva 

» 3 z 10 rómskych rodín s malými deťmi si nemôžu dovoliť mať jedno výživné jedlo aspoň raz za dva dni v týždni 

» 5 z 10 rómskych rodín nepožiada o odbornú pomoc, keď má pocity skleslosti alebo smútku 

MOŽNOSTI VZDELÁVANIA V RANOM VEKU

HLAVNÉ VÝZVY: Nedostatočná alebo obmedzená dostupnosť a blízkosť služieb vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve a iných vzdelávacích priestorov alebo zariadení, nízka kvalita služieb, jazykové bariéry  

» 6 z 10 rómskych detí mladších ako 3 roky nemá k dispozícii služby vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve (VSRD) v blízkosti ich bydliska  

» 5 z 10 malých rómskych detí nemá v blízkosti svojho domova verejné parky alebo ihriská (a len 2 z 10 malých rómskych detí môžu využívať športové zariadenia v blízkosti ich bydliska) 

» V priemere 7 z 10 rómskych detí má problémy s porozumením hlavného vyučovacieho jazyka, keď navštevujú služby vzdelávania a starostlivosti 

REAGUJÚCE RODIČOVSTVO

HLAVNÉ VÝZVY:  Nedostatočnú podporu pre Rómske matky (primárne opatrovateľky) od ostatných členov rodiny, nedostatočná podpora pri posilňovaní rodičovských zručností, nedostatok informácií medzi opatrovateľmi o vývine detí, obmedzené vzdelávacie zdroje v materinskom jazyku

» 3 z 10 rómskych matiek sú hlavnými alebo jedinými opatrovateľkami svojich detí    

» 7 z 10 rómskych matiek často spieva alebo rozpráva príbehy svojim deťom 

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

HLAVNÉ VÝZVY: Nedostatok ľudí vlastní obydlia, v ktorých bývajú, alebo v nich nemajú trvalý pobyt, čo vedie k nútenému vysťahovaniu, chýbajúcemu sociálnemu zabezpečeniu alebo sociálnej ochrane; deti vyrasta v segregovaných osadách alebo štvrtiach vystavených trestnej činnosti, násiliu a vandalizmu

» 4 z 10 rómskych rodín s deťmi mladšími ako 6 rokov nedostávajú žiadnu sociálnu podporu    

» 3 z 10 rómskych detí vyrastajú v nebezpečnom prostredí 

DISKRIMINÁCIA

HLAVNÉ VÝZVY: Pretrvávajúca diskriminácia v rôznych aspektoch života vrátane prístupu k verejným službám, bývaniu, zamestnaniu a vzdelávaniu

» 3 z 10 rómskych detí, ktoré navštevujú VSRD/materské školy, sa pravdepodobne stretnú s diskrimináciou   

» 1 zo 4 rómskych detí mladších ako 6 rokov sa cíti na ihrisku diskriminované

» 6 z 10 rómskych rodín s malými deťmi zažíva inštitucionálnu diskrimináciu za to, že sú Rómovia 

rómske deti

KĽÚČOVÉ PRIORITY NA ROZVÍJANIE POTENCIÁLU MALÝCH RÓMSKYCH DETÍ

Uplatňovaniu základných práv malých rómskych detí znamená riešenie týchto prioritných oblastí: 

Protirómske zmýšľanie

Vo väčšine krajín Európy je protirómske zmýšľanie jednou z najhlbšie zakorenených prekážok, ktorým čelia rómske deti mladšie ako šesť rokov a ich rodiny v mnohých oblastiach svojho života (od prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a zdravotníckym službám až po bývanie, trh práce atď.). Je nevyhnutné podporovať pochopenie takejto diskriminácie medzi širokou verejnosťou a vykonávať politiky a iniciatívy, ktoré podporujú väčšie začlenenie, rozmanitosť a rovnaké príležitosti pre rómsku komunitu. Riešením základných príčin protirómskeho zmýšľania a úsilím o odstránenie diskriminácie možno vytvoriť spravodlivejšie a inkluzívnejšie spoločnosti, v ktorých majú všetky deti bez ohľadu na etnický pôvod šancu plne sa rozvíjať bez strachu z predsudkov alebo zlého zaobchádzania. Je nevyhnutné vykonávať neustále a systematické hodnotenie, ako aj štúdie vplyvu o účinnosti podporných iniciatív realizovaných v rôznych kontextoch a krajinách. Je potrebné šíriť dôkazy spolu so získanými poznatkami s cieľom poskytnúť informácie pre politické opatrenia na prekonanie prekážok, ktorým čelia malé rómske deti pri prístupe ku kvalitným službám v ranom detstve.

Chudoba detí 

Hospodárske rozdiely a ťažkosti, ktorým čelia rómske rodiny s malými deťmi, sú spoločným menovateľom v celej Európe. Na skutočné riešenie týchto problémov a zlepšenie kvality života týchto rodín je nevyhnutné, aby tvorcovia politík a organizácie spolupracovali na iniciatívach, ktoré riešia finančné obmedzenia, zlepšujú prístup k základným zdrojom a vytvárajú spravodlivejšie príležitosti pre rómsku komunitu. Je nevyhnutné zaručiť minimálny príjem pre rodiny s nezaopatrenými deťmi a poskytnúť im potrebnú podporu, aby sa mohli zapojiť do sociálnych, zamestnaneckých a vzdelávacích príležitostí. Na zníženie vysokej miery nezamestnanosti sú potrebné programy na posilnenie postavenia a budovanie kapacít mladých rómskych rodičov s cieľom zvýšiť úroveň ich vzdelania a pripravenosti na zamestnanie. Okrem toho by sa vo všetkých krajinách Európy mali urýchlene prijať opatrenia na odstránenie segregovaných osád, ktoré sú jedným z najzávažnejších prejavov chudoby detí. 

Zdravie matiek a detí 

Univerzálny prístup k zdravotnej starostlivosti pre všetky tehotné ženy a ich deti by mal byť zaručený s cieľom znížiť vysokú chorobnosť a úmrtnosť rómskych rodín, predchádzať chronickým ochoreniam a zabezpečiť fyzickú a duševnú pohodu. To zahŕňa poskytovanie presných a jasných informácií o zdraví matiek s osobitným zameraním na potreby rómskych žien a cielené programy domácich návštev pre zraniteľné rodiny s malými deťmi založené na osvedčených postupoch s dôkazmi o ich vplyve. Súbežne s tým by sa mala poskytovať výživová podpora matkám a rodinám s malými deťmi a neistý príjem vrátane odbornej prípravy v oblasti zdravej výživy, poskytovania konzultácií s odborníkmi na výživu a ponuky potravinových poukážok a doplnkov výživy na boj proti chronickej podvýžive v prvých rokoch života. V mnohých európskych krajinách by sa mali poskytovať aj zdravotné doplnky na boj proti podvýžive rómskych detí a tehotných rómskych žien. Je dobre preukázané, že nutričný stav matky počas tehotenstva ovplyvňuje jej zdravie a pohodu a zdravie a pohodu jej nenarodeného dieťaťa. Po narodení ovplyvňuje vlastné zdravie a pohoda matky jej schopnosť starať sa o svoje malé dieťa. To zahŕňa dojčenie, ktoré je pre dojčatá rozhodujúce. 

Bezpečnosť a ochrana detí 

Mnohé rómske rodiny s malými deťmi v Európe žijú v neprimeranom a/alebo nelegálnom bývaní. Žijú v oblastiach, ktoré sú segregované a nebezpečné, s obmedzeným prístupom k základným službám starostlivosti o deti, či k zdravotnej starostlivosti alebo kultúrnym/rekreačným zariadeniam, ako sú ihriská a knižnice. Zlé podmienky bývania, obmedzený alebo nedostatočný prístup k vode z vodovodu a pitnej vode, elektrine a kúreniu majú negatívny vplyv na zdravie malých detí. To sa ďalej zhoršuje používaním tvrdých palív (alebo v najchudobnejších rodinách používaním odpadových materiálov) na vykurovanie a varenie, čo vedie k znečistenému vnútornému a vonkajšiemu vzduchu a v dôsledku toho k chronickým pľúcnym problémom u malých detí. Žiaľ, opatrenia na prístup k primeranému bývaniu sú vo väčšine krajín Európy neúčinné a mnohé rómske rodiny nedostávajú od štátu žiadne dotácie ani iné druhy podpory. Na vnútroštátnej a európskej úrovni by sa mali zaviesť medziorezortné stratégie s cieľom zabezpečiť, aby malé rómske deti žili v primeranom, bezpečnom a chránenom prostredí. Bývanie, sociálna práca a integrácia na trhu práce by mali ísť ruka v ruke. 

Vzdelávanie v ranom veku 

Je vedecky dokázané, že každá interakcia (pozitívna alebo negatívna) alebo absencia interakcie v prvých 1000 dňoch života prispieva k vývinu mozgu detí a kladie základy pre neskoršie učenie. Nedostatočné vystavenie malých rómskych detí kvalitným príležitostiam na vzdelávanie a interakciám v ranom detstve (v porovnaní s rovesníkmi v školách) vedie k horším výsledkom v neskoršom živote. Je nevyhnutné preklenúť túto priepasť, a to vytvorením bohatých príležitostí a služieb vzdelávania v ranom detstve, ktoré sú vysokokvalitné, prístupné, bezplatné, geograficky dostupné, inkluzívne a zahŕňajú rozmanitosť. To zahŕňa, napríklad, investície do budovania detských ihrísk a iných bezpečných priestorov na hranie. 

Rodičovstvo a podpora rodiny 

Malo by sa podporovať posilnenie postavenia rómskych rodičov s cieľom poskytnúť malým rómskym deťom starostlivosť, ktorá reaguje na ich potreby. To môže zahŕňať poskytovanie prístupu k programom domácich návštev a vzdelávacím materiálom, ponúkanie rodičovských workshopov alebo kurzov a vytváranie podporných sietí pre rodiny, aby si mohli vymieňať skúsenosti a učiť sa jeden od druhého. Zároveň by sa mali podporovať rodinné vzťahy. Viedlo by to k spoločnej výchovnej zodpovednosti v systémoch podpory komunity a podpore rómskych matiek na ich rodičovskej ceste, čo by malo pozitívny vplyv na ich blahobyt a vývin ich detí. Okrem toho je nevyhnutné dať rodičom z komunít možnosť vyjadriť sa a aktívne sa zúčastňovať na rozvoji miestnych a národných programov určených pre nich a ich deti.  

Medzisektorová koordinácia 

Vo väčšine krajín Európy stále neexistuje jasne definovaná národná, medzisektorová stratégia rozvoja v ranom detstve alebo iný politický dokument, či koordinačný orgán, ktorý by dohliadal na politiky, financovanie a výdavky v ranom detstve naprieč sektormi na vnútroštátnej alebo komunálnej úrovni. Komplexný a súdržný prístup k politikám rozvoja v ranom detstve a ich navrhovaniu a vykonávaniu, ktoré komplexne riešia potreby detí a rodín (konkrétne vrátane zložitých výziev, ktorým čelia malé rómske deti a ich rodiny), je jednoznačne potrebný na zabezpečenie toho, aby malé rómske deti mali rovnaké príležitosti na rozvoj a prosperitu. 

Komplexné podporné intervencie, ktoré sa realizujú v rôznych kontextoch a regiónoch, by sa mali neustále a systematicky vyhodnocovať, aby sa zistilo, aký vplyv majú tieto intervencie. Získané poznatky by sa mali šíriť s cieľom podporiť politické opatrenia, ktoré zabezpečia zdravý a všestranný vývoj všetkých malých rómskych detí a primeranú podporu ich rodinám. 

Celú správu Young Roma children and their families (Malé rómske deti a ich rodiny) nájdete na webovej stránke: Young Roma children and their families – REYN

Zdieľajte tento článok