Prekážky zabezpečenia dostupnosti služieb vzdelávania a starostlivosti o deti

Zabezpečenie dobrej dostupnosti služieb starostlivosti – a vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve nie výnimkou – je komplexný proces a vyžaduje si zváženie celého radu krokov (od identifikácie potrieb rodín po uspokojenie týchto potrieb). Túto cestu ovplyvňuje viacero faktorov (pozri obrázok nižšie). 

Prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a starostlivosti v ranom detstve (ďalej len VSRD) je obzvlášť dôležitý pre deti, ktoré čelia ťažkostiam na začiatku svojho života v dôsledku individuálnych alebo rodinných okolností. V štúdii The Feasibility Study for a Child Guarantee (voľný preklad: Štúdia uskutočniteľnosti záruky pre deti) sa uvádza, že „dôkazy naznačujú paradox v predškolskom vzdelávaní a starostlivosti pre deti zo znevýhodneného ekonomického prostredia. Hoci je účinnejšie pri poskytovaní príležitostí, menej ho využívajú rodiny s nízkym príjmom alebo ekonomickou nestabilitou„. Existujú aj „dôkazy o špecifických ťažkostiach, ktorým čelia deti žijúce v domácnostiach s jedným dospelým, pokiaľ ide o prístup k predškolskému vzdelávaniu a starostlivosti“.  

faktory potrieb
Eurofound

Vplyv pracovných povinností rodičov/opatrovníkov na VSRD

Poskytovanie vysokokvalitného vzdelávania a starostlivosti pomáha zabezpečiť, aby všetky deti mali skvelý štart do života, a tiež zabezpečuje, aby sa rodičia/opatrovníci nedostali do zraniteľného alebo neistého postavenia na trhu práce z dôvodu ich opatrovateľských povinností. 

V European Pillar of Social Rights (voľný preklad: Európsky pilier sociálnych práv) sa uvádza, že pre mnohých rodičov a pracovníkov so zodpovednosťou za starostlivosť je to značná výzva, najmä prevažujúci predĺžený pracovný čas a meniace sa pracovné rozvrhy majú negatívny vplyv na zamestnanosť žien. Hlavnými faktormi, ktoré prispievajú k nedostatočnému zastúpeniu žien na trhu práce, sú ťažkosti pri zosúlaďovaní pracovných a rodinných povinností. Keď majú ženy deti, pravdepodobne odpracujú menej hodín v platenom zamestnaní a viac času venujú plneniu neplatených opatrovateľských povinností. Smernica vyzýva členské štáty, aby zvážili, že muži a ženy budú pravdepodobne rovnako využívať rodičovskú dovolenku vtedy, ak budú zavedené iné opatrenia, napr. poskytovanie prístupných a cenovo dostupných služieb starostlivosti o deti, ktoré sú rozhodujúce na to, aby rodičia mohli vstúpiť na trh práce, zostať na ňom alebo sa naň vrátiť. 

Hoci poskytovanie služieb starostlivosti a starostlivosti o deti spolu s dobre prepracovaným systémom rodičovskej dovolenky môže znížiť riziko chudoby pre deti a ich rodiny, v mnohých situáciách je nedostatok služieb vzdelávania a starostlivosti o deti v ranom detstve (VSRD) častým dôvodom, prečo matky znižujú objem svojej platenej práce. Poskytovanie kvalitného VSRD by malo byť súčasťou systémového prístupu k podpore rodinných politík. Koordinácia medzi rodičovskou dovolenkou a starostlivosťou o deti je nevyhnutná. 

Vo väčšine európskych krajín existuje medzera v starostlivosti o deti, t. j. čas, počas ktorého starostlivosť o dieťa nie je pokrytá rodičovskou dovolenkou alebo zaručeným miestom v predškolskom zariadení, či jasliach. Eurydice konštatuje, že „vo veľkej väčšine európskych krajín existuje medzera od jedného do piatich rokov, keď rodičia už nemajú nárok na rodičovskú dovolenku, aby sa mohli starať o dieťa, ale ich dieťa nemá zaručené právo na miesto v predškolskom zariadení, či jasliach“.

prístup do zariadenia
Údaje z roku 2019, zdroj: Eurydice

COFACE Families Europe tvrdí, že rodičia chcú efektívne VSRD, ktoré spája dostupnosť a kvalitu s cieľom uspokojiť potreby všetkých rodín, 

  • aby boli prístupné, je potrebné zvážiť geografický prístup a prístup pre všetky deti vrátane detí so zdravotným znevýhodnením;  
  • aby bola služba dostupná, cena, ktorú rodičia platia, by mala byť dostatočne nízka, aby motivovala k jej využívaniu;
  • kvalita služby je nevyhnutná. Rodičia nebudú zapisovať deti do nekvalitných zariadení. 

Vzhľadom na neuspokojené potreby detí a rodín sa v odporúčaní Rady z roku 2019 o vysokokvalitných systémoch VSRD vyzýva členské štáty, aby:  

  •  sa usilovali o to, aby služby vzdelávania a starostlivosti boli prístupné, cenovo dostupné a inkluzívne. Mohli by sa zvážiť tieto možnosti: analyzovať a riešiť prekážky, s ktorými sa rodiny môžu stretnúť pri prístupe k službám VSRD a ich využívaní, ako sú náklady, prekážky súvisiace s chudobou, …  
  • zameranie sa na zabezpečenie primeraného financovania a právneho rámca pre poskytovanie služieb vzdelávania a starostlivosti. Mohli by sa zvážiť tieto otázky: zvýšenie investícií do vzdelávania a starostlivosti so zameraním na dostupnosť, kvalitu a cenovú prístupnosť vrátane prípadného využitia možností financovania, ktoré ponúkajú Európske štrukturálne a investičné fondy.  

Celú správu Toolkit for inclusive early childhood education and care (Súbor nástrojov pre inkluzívne vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve) nájdete na webovej stránke: Toolkit for inclusive early childhood education and care – Publications Office of the EU (europa.eu)

Zdieľajte tento článok