Kľúčové odporúčania týkajúce sa malých rómskych detí

Ak vezmeme do úvahy ostatné roky, v súvislosti so začleňovaním Rómov na európskej úrovni nastal iba nepatrný pokrok, v niektorých prípadoch došlo dokonca k regresu. Aj preto inštitúcie EÚ prevzali vedúcu úlohu v sérii iniciatív s cieľom prinútiť členské štáty, aby prijali konkrétne opatrenia na odstránenie rozdielov v prístupe k základným právam medzi Rómami a väčšinovým obyvateľstvom, ako aj boj proti rozšírenému a pretrvávajúcemu protirómskemu zmýšľaniu. Niektoré z týchto politických iniciatív v rôznej miere zohľadňujú obdobie raného detstva a to, ako možno zabezpečiť prístup ku kvalitným službám vzdelávania v ranom detstve pre malé rómske deti. Zdôrazňujú hlavné výzvy, ktorým čelia malé rómske deti a ich rodiny, a navrhujú možné ciele, ktoré treba dosiahnuť na ich prekonanie. Za zmienku stoja najmä nasledujúce iniciatívy: 

Aké odporúčania nám ponúka Európska únia na úrovni Spoločenstva i krajín?

PODPORA MEDZIODBOROVEJ KOORDINÁCIE NA ÚROVNI EÚ A KRAJÍN

S cieľom dosiahnuť trvalú zmenu a udržateľný vplyv na malé rómske deti a ich rodiny musí existovať medziodborová koordinácia medzi politickými iniciatívami zameranými na najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva v Európe. To znamená prepojiť úsilie v politikách a programoch v oblasti vzdelávania, zdravotníctva, sociálnej ochrany, bývania a zamestnanosti, podporovať partnerstvá medzi zainteresovanými strany z verejného, súkromného ako i mimovládneho  sektora a riešiť diskriminačné prekážky a postupy. 

VYUŽITIE PRÍLEŽITOSTÍ V RÁMCI POLITIKY EURÓPSKEJ ZÁRUKY PRE DETI  

Členské štáty by mali v rámci vykonávania európskej záruky pre deti venovať osobitnú pozornosť malým rómskym deťom a ich rodinám. To by zahŕňalo vypracovanie cielených intervencií na zabezpečenie prístupu malých rómskych detí ku kvalitnému vzdelávaniu a vzdelávacím príležitostiam, zdravotnej starostlivosti, bývaniu a výžive. Opatrenia na podporu sociálneho začlenenia a na boj proti “anticigánskemu” zmýšľaniu sú potrebné na zabezpečenie rovnakých príležitostí na rozvoj a rast od začiatku a na podporu dlhodobých zlepšení a výsledkov v živote rómskych detí.  

UPREDNOSTŇOVANIE NAJZRANITEĽNEJŠÍCH DETÍ V ZÁUJME DOSIAHNUTIA BARCELONSKÝCH CIEĽOV 

EÚ by mala neustále vyzývať členské štáty, aby zaviedli a implementovali ambiciózne národné plány na zlepšenie prístupu ku kvalitným službám vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve (VSRD), pričom prioritou by mali byť najzraniteľnejšie deti, najmä rómske deti. Využitie odporúčania Rady o barcelonských cieľoch môže pomôcť preklenúť priepasť medzi rómskymi a nerómskymi deťmi od raného veku. 

UPREDNOSTŇOVANIE NÁRODNÝCH STRATEGICKÝCH RÁMCOV PRE RÓMOV, KTORÉ SÚ ZAMERANÉ NA DETI A RODINU

V záujme účinného vykonávania národných strategických rámcov pre Rómov musia európske krajiny uprednostniť zlepšenie situácie malých rómskych detí a ich rodičov s cieľom podporiť dlhodobú pozitívnu zmenu. Členské štáty musia prijať primerané opatrenia a politiky v kľúčových oblastiach, ktoré majú vplyv na zdravý a všestranný vývin detí. Patria medzi ne životné podmienky, prístup k zdravotnej starostlivosti a blahobyt, bezpečnosť a ochrana, kvalitné vzdelávanie v ranom detstve a responzívne rodičovstvo. 

BOJ PROTI PROTIRÓMSKEMU ZMÝŠĽANIU

Diskriminácia a protirómske zmýšľanie majú zásadný vplyv na všetky aspekty života. Európske inštitúcie a krajiny by preto mali zaviesť účinné opatrenia na boj proti protirómskemu zmýšľaniu – najmä proti malým rómskym deťom a ich rodinám – v kľúčových oblastiach, ktoré bránia rozvoju detí a blahobytu rodín. Krajiny musia tiež dať možnosť a budovať kapacitu rómskych rodín na plnú a aktívnu účasť na rozhodovacích procesoch. 

PRIJÍMANIE ROZHODNUTÍ ZALOŽENÝCH NA ÚDAJOCH

V záujme zlepšenia situácie malých rómskych detí a ich rodín by všetky politiky a opatrenia ovplyvňujúce ich životy mali byť podložené spoľahlivými údajmi naznačujúcimi povahu a rozsah štrukturálnych výziev, ktoré treba riešiť. Rozčlenené údaje o rómskych deťoch podľa vekových skupín (od narodenia do troch rokov a od troch do šiestich rokov) majú zásadný význam pre rozvoj citlivých a účinných politík a riešenie výziev od najranejšieho veku dieťaťa. 

Zdroj: Pomóc Dori

Ako sa stavajú k výzvam malých rómskych detí európske krajiny?

NÁRODNÉ STRATEGICKÉ RÁMCE PRE RÓMOV A PRVÉ POSÚDENIE EURÓPSKOU KOMISIOU (JANUÁR 2023)  

Národné strategické rámce pre Rómov (NSRR) predložilo 17 členských štátov, pričom sedem z nich bolo doplnených konkrétnymi akčnými plánmi. V nadväznosti na cieľ stanovený v strategickom rámci EÚ, ktorým je zabezpečiť, aby aspoň 70 % rómskych detí do roku 2030 navštevovalo predškolské zariadenia, opatrenia, ktoré členské štáty načrtli vo svojich NSRR  zahŕňajú širokú škálu aktivít. V prípade rómskych detí sa opatrenia týkajú zlepšenia prístupu k VSRD, gramotnosti vo vyučovacom jazyku, podpory rómskych detí pri získavaní digitálnych zručností, zvýšenia zotrvania v škole a predchádzanie predčasnému ukončeniu školskej dochádzky. Tiež ide do určitej miery o opatrenia, ktoré pomôžu zvýšiť dosiahnuté vzdelanie a úspešne posunúť rómskych žiakov, aby zotrvali v štúdiu aj po ukončení povinnej školskej dochádzky. Niekoľko NSRR spomína vývoj a používanie učebných materiálov v rómskom jazyku. 

NSRR však vo všeobecnosti primerane neriešia odstraňovanie prekážok účasti rómskych detí v materských školách vrátane detí žijúcich v odľahlých, vidieckych alebo segregovaných oblastiach. Nenavrhujú ani primerané opatrenia na podporu zamestnávania rómskych učiteľov, asistentov a mediátorov.  

FRANCÚZSKO

V ostatných rokoch Francúzsko podniklo významné kroky na riešenie problémov, ktorým čelia rómske deti pri prístupe k službám starostlivosti a vzdelávania v ranom detstve. Vláda a príslušné orgány zaviedli rôzne stratégie a iniciatívy na podporu začlenenia rómskych detí a zlepšenie ich vzdelávacích príležitostí. Toto úsilie sa riadi kľúčovými dokumentmi, ako je Francúzska stratégia na roky 2020 – 2030 a príspevok Ochrancu práv k národnej stratégii. Medzi úspešné kroky patria: 

Efektívny prístup k predškolskému vzdelávaniu  

  • Uplatňovanie zásady začlenenia, ktorá umožní zápis rómskych detí do bežných tried a zároveň im poskytne primeranú podporu v oblasti vzdelávania. 
  • Povinná školská dochádzka od troch rokov, ktorá je nevyhnutná pre budúci akademický úspech.

Posilnenie prístupu k zdravotníckym a preventívnym službám  

  • Posilnenie úlohy odborových služieb ochrany matiek a detí; zvýšenie počtu včasných prenatálnych konzultácií; posudzovanie zdravotného stavu v materských školách; konzultácie s deťmi a služby domácich návštev u zraniteľných rodín. 
  • Experimentovanie s inovatívnymi iniciatívami, ako je “koordinátor perinatálnej cesty” s cieľom vytvoriť personalizovanú a koordinovanú perinatálnu cestu pre tehotné ženy a dojčatá. Cieľom je minimalizovať narušenia starostlivosti a podpory zraniteľných matiek

 Participatívne zdravotné strediská a domy 

  • Skúma sa zriadenie participatívnych zdravotných stredísk a domov s cieľom poskytovať lekárske, psychosociálne a podporné služby. Tieto centrá uplatňujú multidisciplinárny prístup a zahŕňajú všeobecných lekárov, zdravotníckych asistentov, psychológov, zdravotných mediátorov a profesionálnych tlmočníkov. Participatívny prístup podporuje zapojenie komunity a umožňuje jednotlivcom aktívne sa podieľať na vlastnom zlepšovaní zdravia

SRBSKO

Program Teddy Bear začal ako miestny projekt na podporu začlenenia rómskych detí do služieb VSRD prostredníctvom prispôsobených aktivít pre deti mladšie ako päť rokov a ich rodičov. Cieľom programu je posilniť postavenie rodičov a opatrovateľov, aby mali citlivé interakcie s deťmi prostredníctvom čítania, vytvárania materiálov na čítanie (ako sú mäkké knihy, koláže atď.) a hrania rolí. Odborníci usmerňujú proces čítania a podporujú rodičov pri získavaní dôvery prostredníctvom vzdelávacích videí, pokynov a tipov. Program bol taký úspešný na miestnej úrovni, že sa rýchlo rozšíril aj na národnej úrovni a stal sa súčasťou učebných osnov v oblasti služieb VSRD (súvisiacich so vzdelávaním aj zdravotníctvom) a služieb domácich návštev. 

Program Strong from the Start, ktorý vyvinulo CIP-Centrum interaktívnej pedagogiky na podporu rómskych rodičov s deťmi vo veku od 2 do 7 rokov, realizovali štátne predškolské zariadenia na národnej úrovni počas piatich rokov. Program zlepšil rodičovské zručnosti, najmä prostredníctvom domácich návštev rodín s deťmi vo veku 0 – 1 rokov a workshopov s rodičmi a deťmi vo veku 2 – 7 rokov. Rodinám tiež poskytol bezplatné vzdelávacie materiály, ako sú vlastné rozprávkové knihy, rodinné kartové hry, aktivity a denníky, s cieľom podporiť vnímavé rodičovstvo, pozitívne postupy na dosiahnutie disciplíny a vytváranie bezpečného hravého prostredia. Zistila sa štatisticky významná pozitívna korelácia medzi účasťou na programe a sociálno-emocionálnym vývinom detí a ich pripravenosťou na školu. Rodičia, ktorí sa zúčastnili programu, získali väčšiu dôveru, realizovali viac aktivít, ktoré podporovali rozvoj ich detí a uplatňovali menej prísne disciplinárne opatrenia v porovnaní s ostatnými rodičmi. 

Celú správu Young Roma children and their families (Malé rómske deti a ich rodiny) nájdete na webovej stránke: Young Roma children and their families – REYN

Zdieľajte tento článok