Meranie vývinu detí opäť poukázalo na opodstatnenie podpory vývinu v ranom detstve

Raná starostlivosť o deti, a  teda starostlivosť od ich narodenia je kľúčová pre ich správny vývin aj celú budúcnosť. Pretože počas prvých rokov života dochádza k najrýchlejšiemu vývoju a  tvárnosti mozgu.  Optimálne vzdelávanie a starostlivosť v ranom veku sú extrémne dôležité pre všetky deti – no najmä pre deti zo sociálne slabého prostredia, deti so zdravotným hendikepom, deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré potrebujú špecializované prístupy. Aj preto už od roku 2015 realizuje Karpatská nadácia Program rozvoja rómskych komunít, ktorý sa zameriava udržateľné poskytovanie kvalitných služieb starostlivosti a vzdelávania pre deti ohrozené vývinom na celom Slovensku a to prostredníctvom podpory organizácií, ktoré pracujú ambulantnou i terénnou formou v marginalizovaných rómskych komunitách a rozvíjajú tak deti ako i zručnosti rodičov.

Počas ostatných rokov sme vytvorili a zdokonalili hodnotiaci nástroj na hodnotenie ich vplyvu a prehlbovanie kvality ich intervencií v oblasti VSRD (v spolupráci s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie), aby organizácie dostávali priebežnú spätnú väzbu na kvalitu služieb, ktoré poskytujú. Je zároveň spoločným cieľom, aby sa deťom dostávala čo najkvalitnejšia intervencia a mohli tak rozvíjať svoj potenciál naplno.

Metodika meraní vývinu detí

Komplexné merania sa prvýkrát realizovali v piatom ročníku Programu a viac sa o nich môžete dočítať v článku: Prvé meranie vývinu detí všetkých nadchlo – OdPerinky.sk Do merania boli zapojené deti, s ktorými pracovali podporené organizácie v rámci Programu rozvoja rómskych komunít v šiestom ročníku Programu. Vzhľadom k tomu, že ide o deti s rizikovým vývinom, účelom merania bolo zistiť aktuálny stav a následne nasmerovať intervenciu na tie oblasti, v ktorých je potrebná podpora a prispôsobenie programu procesu a následná činnosť. Využil sa teda princíp dynamického testovania, teda prepájanie zistení pri meraní s nastavením rozvíjajúcich postupov a následne vyhodnocovaním ich účinnosti.

Sledovaný bol aktuálny stav zručnosti a znakov, ktoré sú typické pre dané vývinové obdobie dieťaťa v oblastiach: hrubá motorika (HM), jemná motorika (JM), komunikácia (KOM), kognitívnych schopností (KOG), psychosociálna oblasť (PSY). Na tieto oblasti reflektovali vytvorené dotazníky: D2 – 2. mesiac, D3 – 6. mesiac, D4 – 9. mesiac, D5 – 12. mesiac, D6 – 18. mesiac, D7 – 2. rok, D8 – 3. rok, D9 – 4. rok, D10 – 5. rok, D11 – 6. rok. Každý dotazník pozostával z 3 otázok pre každú oblasť. Tieto otázky boli zostavené tak, aby zrkadlili znaky, ktoré sú typické pre dané vývinové obdobie dieťaťa: záujem o ostatných, uvedomovanie si seba samého, motorický vývin a koordinácia oko – ruka, vývin reči/komunikácia, uvedomenie si telesných, priestorových a časových vzťahov, vedomé konanie a používanie nástrojov a vyjadrovanie pocitov. Pri vyhodnotení bola určená škála odpovedí: áno, v plnom rozsahu zodpovedaná otázka (2b) – čiastočne zodpovedaná otázka (1b) a nie, nedostatočná odpoveď (0b).

Meranie sa uskutočnilo v dvoch cykloch v rozmedzí 8 až 12 mesiacov medzi 1. a 2. meraním v období od decembra 2022 do decembra 2023. Počas tohto obdobia bolo celkovo zmeraných 175 detí. Na oboch cykloch merania sa zúčastnilo 162 detí. Realizátori merania boli zástupcovia organizácií, ktorí prešli školením k metodológií merania a absolvovali konzultácie s expertkou pred meraním.

Výsledky meraní

Podľa získaných výsledkov, vývin detí v jednotlivých lokalitách ukázal ako najmenej rozvinuté kognitívnu oblasť (56%) komunikačnú oblasť (58%), a oblasť jemnej motoriky (58%). Realizátori jednotlivých projektov boli inštruovaní pracovať s výstupmi meraní v rámci podporného prístupu. Bolo poskytnuté odporúčanie zo strany koordinátora merania nastaviť program a následne skupinové a aj individuálne intervencie tak, aby sa každému dieťaťu zapojenému do merania program prispôsobil na jeho individuálnu potrebu.

Vzhľadom k tomu, že meranie je postavené na uplatňovaní a využití princípu dynamického testovania, sa zistenia z merania prepojili s nastavením rozvíjajúcich postupov a následne sa priebežne vyhodnocovala ich účinnosť. To prakticky znamenalo, že výrazne zaostávajúcim deťom bol nastavený program tak, aby sa dali testovacie sety využiť aj ako precvičovací nástroj.

Údaje z hodnotiaceho nástroja ukazujú, že podporované intervencie miestnych mimovládnych organizácií prinášajú deťom a ich rodičom reálne výsledky v podobe hmatateľného zlepšenia výsledkov rozvoja detí zapojených do programu. Mierne alebo výrazné celkové zlepšenie dosiahlo 89 % detí. Najviac rozvinuté oblasti boli kognícia a komunikácia. Tieto údaje boli použité aj na poskytnutie intervencie v oblasti ranej starostlivosti prispôsobenej každému dieťaťu.

o koľko % sa zlepšili výsledky v meraní vývinu detí v priemere na dieťa 

ORGANIZÁCIA 

% HM   

%JM  

%KOM  

%KOG  

%PSY  

% celkový vývin 

Detstvo deťom  

2%  

4%  

11%  

18%  

21%  

11% 

Gaštanový koník 

15%  

24%  

36%  

31%  

22%  

26% 

Nádej deťom  

49%  

62%  

58%  

70%  

64%  

61% 

Spokojnosť 

8%  

21%  

33%  

25%  

22%  

22% 

Vyrovnávanie šancí  

0%  

22%  

9%  

25%  

5%  

12% 

Združenie pre lepší život 

9%  

20%  

18%  

14%  

10%  

14% 

CELKOM 

13%  

24%  

25%  

28%  

22%  

22% 

Čítajte ďalej

Zdieľajte tento článok