Východisková situácia v oblasti raného rozvoja detí na Slovensku

Novú štúdiu venovanú vzdelávaniu a starostlivosti v ranom veku na Slovensku so zameraním na deti z marginalizovaných rómskych komunít spracoval Vladislav Matej v spolupráci s Tinou Gažovičovou.

Štúdia vznikla s vedomím, že na Slovensku chýba systémové zabezpečenie programov ranej starostlivosti pre zraniteľné deti pochádzajúce zo znevýhodneného prostredia.  Jej zámerom je pomôcť odbornej debate a prispieť k tomu, aby aj Slovenská republika zaviedla udržateľný systém služieb ranej starostlivosti pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Materiál slúži tiež ako pracovný podklad pre prácu medzirezortnej pracovnej skupiny zameranej na tvorbu „Národnej stratégie rozvoja koordinovaných služieb včasnej intervencie a ranej starostlivosti na Slovensku“.  Do tejto debaty a spracovania novej stratégie sa môžu zapojiť všetci odborníci, ktorých téma ranej starostlivosti na Slovensku zaujíma. 

Štúdiu si môžete prečítať a stiahnuť tu:

Zdieľajte tento článok