Včasná intervencia: overené modely implementácie

Na Slovensku pôsobia Centrá včasnej intervencie zastrešované verejnými i neverejnými poskytovateľmi. V Národnej stratégii rozvoja koordinovaných služieb včasnej intervencie a ranej starostlivosti 2022-2030 je táto včasná intervencia zadefinovaná ako „formalizovaná pomoc poskytovaná deťom so zdravotným postihnutím od narodenia po 7 rokov veku, ktorá predstavuje špecializované intervencie odborníkov po identifikácii rizika a problému, s cieľom maximálneho možného rozvoja vývinového potenciálu dieťaťa a jeho prípravy na participáciu jeho plného sociálneho začlenenia, ako aj podpora jeho rodiny. Ide teda o služby včasnej intervencie poskytované naprieč rezortom zdravotníctva, školstva, práce, sociálnych vecí a rodiny.“ Včasná intervencia by mala deťom pomôcť zvládnuť náročný proces začlenenia sa do spoločnosti. Služba je dostupná pre rodiny so zdravotne postihnutými deťmi, alebo s deťmi v riziku zaostávania vo vývine.

Keďže pri včasnej intervencii ide o komplexné prepojenie viacerých nástrojov, odborníkov aj rezortov, bude si vyžadovať tímovú prácu na viacerých úrovniach. Poďme sa pozrieť na niekoľko rôznych foriem tímovej práce.

Multidisciplinárna tímová práca

Tento model zahŕňa skupinu odborníkov, ktorí pracujú s rodinou nezávisle a majú minimálnu vzájomnú interakciu. Každý odborník/špecialista vykonáva vlastné hodnotenie, vypracováva ciele špecifické pre danú oblasť a pracuje priamo s dieťaťom na odstránení nedostatkov zistených vo svojom hodnotení.

Výhodou tohto modelu je, že maximálne využíva špecializované zručnosti rôznych odborných disciplín. Existuje však niekoľko nevýhod, ktoré vyplývajú z nedostatočnej koordinácie medzi tým, čo robia rôzni odborníci. Existuje vysoké riziko, že odborníci budú rodinám poskytovať protichodné rady a že sa na rodiny budú kumulovať požiadavky, ktoré sú nereálne a veľmi stresujúce.

Interdisciplinárna tímová práca

Tento model zahŕňa tím odborníkov, ktorí môžu vykonávať vlastné hodnotenia a vypracovávať vlastné ciele špecifické pre jednotlivé odbory, ale zároveň sa pravidelne stretávajú, aby koordinovali plánovanie poskytovaných služieb. Skutočné poskytovanie služieb stále vykonávajú odborníci samostatne, ale už ako súčasť celkového plánu.

Takáto forma tímovej práce čiastočne znižuje možnosť poskytovať rodinám protichodné rady a preťažovať ich časovými požiadavkami, avšak úplne tieto problémy neodstraňuje. Existujú dôkazy, že rodiny považujú neustále striedanie návštev rôznych odborníkov za mätúce a stresujúce. Existujú aj dôkazy o tom, že intervencie zamerané na dieťa a jeho deficit, ktoré poskytujú viacerí odborníci z rôznych oblastí bez širšieho kontextu nie sú najúčinnejším spôsobom poskytovania podpory rodinám.

Transdisciplinárna tímová práca

Tento model zahŕňa tím odborníkov, ktorí spolupracujú a delia sa o zodpovednosť za hodnotenie, plánovanie a realizáciu služieb pre deti a ich rodiny. Rodiny sú cennými členmi tímu a sú zapojené do všetkých aspektov intervencie. Jeden odborník je vybraný ako hlavný poskytovateľ služieb pre rodinu a pôsobí ako sprostredkovateľ odborných znalostí tímu. Zapojený ostáva celý tím a hlavný poskytovateľ neustále podáva tímu správy.

Osobitnou črtou tohto modelu je tzv. prenos rolí alebo uvoľnenie rolí: hlavný poskytovateľ využíva niektoré priame intervenčné stratégie mimo svojho odboru pod dohľadom a s podporou príslušných členov tímu. Toto zdieľanie rolí cez hranice disciplín je najnáročnejším aspektom transdisciplinárnej praxe a najkontroverznejším medzi odborníkmi, ktorí boli vyškolení v tradičných formách poskytovania služieb.

Hlavným dôvodom prijatia tohto prístupu je, že existujú spoľahlivé dôkazy o tom, že rodičia uprednostňujú a lepšie sa im darí s jedným pracovníkom. Čím viac zdravotných alebo vývojových problémov dieťa má, tým viac služieb dostáva a tým viac poskytovateľov služieb musí navštíviť. Za týchto okolností sa služby menej zameriavajú na rodinu. Rodičia chcú mať jeden kontaktný bod so službami a efektívnu, dôveryhodnú osobu, ktorá im pomôže získať to, čo potrebujú.

Transdisciplinárna prax považuje za osvedčený a najlepší postup v službách včasnej intervencie. Výhody tohto spôsobu práce spočívajú v tom, že výrazne zjednodušuje vzťahy rodiny so špecializovaným tímom, zabezpečuje, aby rodina dostávala koordinované poradenstvo, zapája rodinu do všetkých rozhodnutí, umožňuje rodine zvládať časové nároky a znižuje stres rodiny. Existujú dostatočné dôkazy o tom, že tento prístup vedie k väčšej spokojnosti rodiny so službami, poskytovaniu služieb viac zameraných na rodinu a lepším výsledkom pre deti aj rodiny.

Implementovať tento model však nie je jednoduché. Vyžaduje si to vysokú mieru dôvery medzi zúčastnenými odborníkmi a preto najlepšie funguje so stabilným tímom skúsených odborníkov. Noví odborníci musia najprv nadobudnúť kompetencie vo svojich vlastných oblastiach zručností a potom rozšíriť svoje vedomosti o niektoré základné intervencie z oblasti mimo ich vlastného odboru. Keďže stabilné tímy skúsených odborníkov nie sú vždy k dispozícii, nie je možné ani reálne očakávať alebo nariadiť transdisciplinárnu prax v každom prípade.

Vyššie uvedené tri modely tímovej práce boli pôvodne koncipované v kontexte modelu poskytovania služieb, ktorý sa zameriaval najmä na intervencie medzi odborníkmi a deťmi, pričom dospelým v živote detí a kvalite ich každodenného prostredia sa venovala iba obmedzená pozornosť. Tento prístup sa ukázal prinajlepšom ako stredne efektívny a v súčasnosti sa potvrdzuje, že intervencia v ranom detstve by sa mala oveľa viac zameriavať na podporu opatrovateľov pri poskytovaní optimálnych skúseností deťom v priebehu ich každodenného života.

Model tímovej práce, ktorý lepšie zodpovedá tejto rekonceptualizácii intervencie v ranom detstve, je model primárneho poskytovateľa služieb alebo kľúčového pracovníka.

Model primárneho poskytovateľa služieb / kľúčového pracovníka

Tento model zahŕňa tím odborníkov z rôznych oblastí, ktorý sa pravidelne stretáva a ktorý určí jedného člena ako primárneho poskytovateľa služieb alebo kľúčového pracovníka. S podporou ostatných členov tímu primárny poskytovateľ služieb spolupracuje s rodičmi a inými opatrovateľmi s cieľom podporiť a posilniť ich schopnosť poskytnúť deťom príležitosti a skúsenosti, ktoré podporia ich učenie, rozvoj a účasť na každodenných činnostiach.

Prvou úlohou poskytovateľa primárnych služieb je vybudovať podporný partnerský vzťah s rodinami a ostatnými opatrovateľmi. Zamerať sa na dieťa v kontexte jeho rodiny a komunity, a nie na dieťa v izolácii. Poskytovateľ primárnych služieb sa snaží stať odborníkom na rodinné pomery, zvyklosti, záujmy a hodnoty a vytvoriť tak základ pre pomoc rodine pri hľadaní spôsobov podpory rozvoja schopností dieťaťa počas jeho každodenných činností.

Ďalším hlavným cieľom je budovanie dôvery a kompetencií rodičov a iných opatrovateľov pri podpore rozvoja a účasti dieťaťa. Cieľom nie je, aby poskytovateľ primárnej starostlivosti pracoval priamo s dieťaťom na zlepšení jeho fungovania, ale aby sa budovali schopnosti tých, ktorí sa o dieťa starajú a môžu to urobiť.

Zamerať sa na dieťa v kontexte jeho rodiny a komunity, a nie na dieťa v izolácii.

Primárny poskytovateľ služieb je zároveň hlavným zdrojom a jediným kontaktným bodom pre rodinu, poskytuje jej podporu, zdroje a informácie prispôsobené jej individuálnym potrebám a pomáha jej v prístupe k potrebným službám a ich koordinácii.

Rovnako ako pri transdisciplinárnom modeli, aj pri tomto modeli sa vychádza z dôkazov, že rodičia uprednostňujú poskytnutie primárneho poskytovateľa služieb, čo vedie k lepším výsledkom pre deti a rodiny. Hoci má model primárneho poskytovateľa služieb mnoho spoločných čŕt s transdisciplinárnym modelom tímovej práce, považuje sa za jeho rozšírenie resp. zdokonalenie, a preto sa od transdisciplinárneho modelu líši v niekoľkých dôležitých aspektoch.

V čom sa model primárneho poskytovateľa líši od transdisciplinárneho modelu?

Po prvé, zameranie podpory je širšie ako pri transdisciplinárnej tímovej práci, ako sa zvyčajne opisuje. V modeli poskytovateľa primárnej starostlivosti sa pozornosť zameriava na prostredie, v ktorom deti trávia svoj čas a na to, ako ho možno zlepšiť, aby sa podporil rozvoj a účasť dieťaťa, čo je v protiklade s užším zameraním na fungovanie dieťaťa nezávisle od jeho prostredia.

Po druhé, model primárneho poskytovateľa služieb nevyžaduje prenos rolí alebo uvoľnenie rolí na účely realizácie intervencií zameraných na určitý deficit alebo zručnosti, ktoré zvyčajne vykonávajú iné odbory. Ak je takáto intervencia potrebná, mali by sa do nej zapojiť príslušní členovia tímu. Avšak aj keď sa táto úzka forma prenosu rolí nevyžaduje, poskytovateľ primárnych služieb vo väčšine situácií stále pôsobí ako sprostredkovateľ odborných znalostí celého tímu a využíva pri tom transdisciplinárne postupy.

Využívanie prístupu poskytovateľa primárnej starostlivosti k tímovej práci neznamená, že ostatní členovia tímu nikdy nemajú priamy kontakt s dieťaťom a rodinou. Môžu byť zapojení rôznymi spôsobmi vrátane spoločných návštev z dôvodu konzultácie alebo hodnotenia. Ostatní členovia tímu sú tiež zodpovední za poskytovanie priebežného dohľadu nad svojou špecializáciou v súvislosti s konkrétnym dieťaťom a za inštruktáž poskytovateľa primárnej starostlivosti v stratégiách, ktoré sú relevantné pre dieťa a rodinu.

Čo teda vyplýva pre prax?

Z výskumu a rozvíjajúcej sa praxe najviac vyplýva, aké je pre rodiny dôležité a kľúčové mať jedného dôveryhodného člena tímu, ktorý im pomáha pri prístupe a koordinácii externých zdrojov, ktoré rodina potrebuje a pri budovaní vlastných interných zdrojov na uspokojenie potrieb dieťaťa a rodiny. Spomedzi vyššie zvažovaných modelov tímovej práce sa zdá, že model primárneho poskytovateľa služieb / kľúčového pracovníka je pre túto úlohu najvhodnejší.

Vzhľadom na súčasnú citlivosť oblasti včasnej detskej intervencie, pokiaľ ide o transdisciplinárnu prax, by bolo prijatie tohto modelu mimoriadne výhodné. Keďže sa zdá, že aj medzi (miestnymi) odborníkmi existuje určitá citlivosť vo vzťahu k pojmu „kľúčový pracovník“, pri opise tejto úlohy by sa mohol radšej uprednostniť pojem „primárny poskytovateľ služieb“.

Celú správu Teamwork in early childhood intervention services: recommended practices (Tímová práca v službách včasnej detskej intervencie: Odporúčané postupy) nájdete na adrese: Teamwork in ECI Services – NDIS version (rch.org.au)

Zdieľajte tento článok