Stimulačný program pre neformálne vzdelávanie

Simulačný program pre neformálne vzdelávanie bol napísaný v roku 2017 pre 50 materských škôl zapojených do  NP MPC – Škola otvorená všetkým a je určený pre:

 • deti 5-6 ročné, ktoré nenavštevujú materskú školu z rôznych dôvodov;
 • deti, ktoré navštevujú materskú školu, ale ich aktuálna vývinová úroveň nie je primeraná veku a preto potrebujú individuálnu starostlivosť na zlepšenie vývinových kompetencií;
 • deti 3-4 ročné, ktorým sa modifikovaný program prispôsobuje svojimi úlohami. Tieto deti doteraz nenavštevovali žiadnu výchovno-vzdelávaciu inštitúciu, ani sa neocitli v prostredí inom ako je rodinné.

Význam neformálneho vzdelávania v praxi

Neformálne vzdelávanie v tomto kontexte je vzdelávanie, ktoré prioritne nezastrešuje materská škola, ale riadi ju napr. mimovládna organizácia, ktorá sa zaoberá výchovou a vzdelávaním detí, ktoré doteraz nenavštevovali žiadnu inštitúciu, ale sú vychovávané iba v rodine.

Neformálne vzdelávanie je určené všetkým deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia ako aj marginalizovaných rómskych komunít (MRK), ktoré nemôžu navštevovať  alebo nenavštevujú materskú školu z rôznych dôvodov: napr. nepostačujúce kapacity materských škôl, pretrvávajúca nedôvera rodičov voči školskej inštitúcii, nezáujem rodičov o predprimárne vzdelávanie, finančné dôvody. Zúčastňujú sa ho deti z MRK s cieľom nadobudnúť kompetencie potrebné pre úspešný vstup na primárne, resp. predprimárne vzdelávanie (hygienické návyky, komunikačné zručnosti, sociálne správanie, rozvoj jemnej motoriky a grafomotoriky a pod.).

Neformálne vzdelávanie nenahrádza inštitucionálne predprimárne vzdelávanie, ale reaguje na nedostatočnú až žiadnu pripravenosť detí mimo vzdelávacieho prúdu na školské prostredie pri realizovaní činností rozvíjajúcich osobnosť detí, vhodný výchovný prístup rodičov, motivuje komunitu k adekvátnej výchove a vzdelávaniu od útleho veku. Neformálnou výchovou a vzdelávaním detí z MRK sa doposiaľ zaoberali a zaoberajú iba mimovládne organizácie. Tie prostredníctvom komunitnej práce, vlastných centier a klubov, zastupujú úlohu štátu, ktorý zatiaľ nevytvoril podmienky na inštitucionálnu predškolskú prípravu všetkých detí. Neformálne vzdelávanie má snahu podchytiť a venovať sa väčšiemu počtu detí z MRK a jeho cieľom je predchádzať neúspechu týchto detí v neskoršom období.

So Stimulačným programom môžu pracovať:

 • učiteľky materských škôl v materských školách, pretože vychádza zo štátneho vzdelávacieho programu;
 • komunitní pracovníci, rómske mediátorky, ktoré sa vyškolia pre túto prácu;
 • pedagogické asistentky;
 • rodičia detí pod vedením mediátora.

Stimulačný program podľa metodiky projektu sa zameriava na získanie vedomostí, zručností, návykov, postojov a hodnôt v týchto oblastiach:

 • hygienické a seba obslužné návyky a zdravý životný štýl,
 • komunikačné a sociálne zručnosti,
 • rozvoj hrubej motoriky,
 • pred pisateľská a pred čitateľská gramotnosť (vrátane rozvíjania jemnej motoriky a grafomotoriky),
 • matematická gramotnosť,
 • umelecko-expresívne činnosti.

Metodika a organizácia aplikovania Stimulačného programu pre neformálne vzdelávanie, rozpracováva podrobný harmonogram 2-hodinového stretnutia s jednotlivými časťami. Konkretizuje ciele a realizáciu neformálneho vzdelávania. V samotnom stimulačnom programe popisuje okrem cieľov,  úroveň a kompetencie, ktoré by malo dieťa pred vstupom do základnej školy dosiahnuť v oblasti reči, jemnej a hrubej motoriky, sociálnej zrelosti, matematiky.  Stimulačný program je úspešne modifikovateľný potrebám detí v závislosti od veku aj ich úrovne.

Napr. 2 rómske mediátorky v projekte Veselo a hravo, ktorý finančne podporuje Karpatská nadácia, pracujú s touto metodikou, pričom každá sa stretáva s 5 rodinami individuálne raz týždenne.

 Stimulačný program pre neformálne vzdelávanie je rozpracovaný do týždenných tém v rámci mesiacov september-jún. Materiál je veľmi dobrou pomôckou neformálneho vzdelávania najmä preto, že obsahuje jasné konkrétne aktivity ako pre deti, tak aj pre rodičov. Stimulačný program obsahuje aj osvetovú činnosť pre rodičov na domáce „samovzdelávanie“. Podľa  záujmu rodičov sa jej môžu venovať okrajovo v úvode nasledujúceho stretnutia, napr. v hravej chvíľke.

Súčasťou stimulačného programu sú aj dve prílohy. Jedna obsahuje pracovné listy, ktoré učiteľka alebo mediátorka využíva s deťmi na stretnutiach alebo ich zadá ako domácu úlohu. Druhou prílohou je pracovný zošit, ktorý je určený pre prácu rodičov – tútorov a detí v domácom prostredí. Autorkou pracovných listov a pracovného zošita je Mgr. Janka Nižníková, učiteľka s dlhoročnou praxou s rómskymi deťmi aj ich rodičmi. Všetky kresby sú jej originálnym výtvorom a preto pridávajú na hodnote celému materiálu.

Manuál a Stimulačný program je zameraný na rozvoj potrebných kompetencií detí pred vstupom do základnej školy. Aj keď sa využíva iba 1-2 krát týždenne, pri dobrej spolupráci s dieťaťom a zodpovednom prístupe rodiča – tútora je možné dosiahnuť, aby boli deti pomerne dobre pripravené na vstup do základnej školy. Nemalú úlohu  samozrejme zohráva zanietenosť učiteliek a mediátoriek či  pedagogických asistentiek a to, ako sa im darí vytvoriť podnetné prostredie a vzájomný citový vzťah k deťom a tútorom. Dopadom Stimulačného programu môže byť aj zlepšenie zaškolenosti detí pred nástupom na povinnú školskú dochádzku, či zamedzenie nesprávnemu zaradeniu detí do systému špeciálneho školstva.

Mgr. Edita Kovářová, OZ Vyrovnávanie šancí

Zdieľajte tento článok