Škola napriek korone

Škola napriek korone je program urgentnej pomoci, ktorým Karpatská nadácia reaguje na akútne potreby zraniteľných komunít na východe Slovenska v čase zavretých škôl, predškolských zariadení a komunitných centier. Rýchla pomoc z Krízového fondu Karpatskej nadácie je určená na projekty zamerané na vzdelávanie zraniteľných, či znevýhodnených skupín obyvateľstva s dôrazom na deti na základnom stupni vzdelávania v čase pandémie COVID 19.

V situácii v akej sa ocitli tisícky detí a ich učiteľov v marci 2020, po prerušení vzdelávania, sme ako najúčinnejší spôsob intervencie vyhodnotili rýchlu, adresnú a hlavne administratívne jednoduchú pomoc pre najzraniteľnejšie skupiny, prevažne ale nie výhradne, z vylúčených komunít. Okrem priamej finančnej podpory v podobe grantov, o ktoré sa uchádzali ako školy a mimovládne organizácie, tak aj iniciatívni jednotlivci (učitelia, pracovníci komunitných centier a pod.),  sme však vďaka spolupráci s našimi partnermi pomoc rozšírili aj o pomoc materiálnu. Prepojili sme dopyt s ponukou a partneri poskytli cieľovým skupinám funkčné PC zostavy a SIM karty s 3- mesačnou platnosťou,“ povedala Barbara Kollárová, koordinátorka programu Škola napriek korone z Karpatskej nadácie. 

Karpatská nadácia zriadila Krízový fond na podporu vzdelávania začiatkom apríla a dodnes prijala spolu 41 žiadostí o podporu. Zámery boli vyhodnocované na týždennej báze a finančná pomoc do výšky 500 Eur bola prijímateľom poskytnutá do 7 dní.  Doteraz získalo podporu 14 praktických nápadov a riešení od jednotlivcov (učiteľov), škôl a  mimovládnych organizácií z východného Slovenska a bolo prerozdelených 6 010 Eur. Pomoc tak smerovala ku viac ako 1 400 žiakom. 5 000 Eur vyčlenila zo svojich zdrojov Karpatská nadácia a 1 010 Eur do fondu prispeli individuálni darcovia. Materiálnu pomoc poskytli partneri z IT sektora a telekomunikačný operátor.

Pre niektoré skupiny obyvateľov, ktorých životné podmienky a technické vybavenie neumožňujú prepnúť sa do online módu, je dlhodobé prerušenie vzdelávacieho procesu výrazným krokom späť. Karpatská nadácia sa zraniteľným skupinám a znevýhodneným občanom dlhodobo venuje.   Poslaním nadácie je zlepšovať život v regióne. Podporuje iniciatívy v miestnych komunitách, spoluprácu jednotlivcov a organizácií, neformálne vzdelávanie a rozvoj občianskej spoločnosti. Dáva príležitosť spája aktívnych a iniciatívnych, mobilizuje skúsených a ochotných pomáhať, vytvára partnerstvá, aby bola jej pomoc efektívnejšia. Rýchla a efektívna pomoc je hlavným cieľom Krízového fondu Karpatskej nadácie, ktorý bude aktivovaný vždy vtedy, keď si to aktuálna situácia v regióne a v jeho komunitách bude vyžadovať.

Zdieľajte tento článok