Rozvoj základných životných zručností u mladých

Všetci mladí ľudia potrebujú základné životné zručností, vďaka ktorým dokážu úspešne zvládať svoje školské povinnosti, pracovné úlohy, koníčky i sociálne vzťahy. V kontexte vývoja mozgu patria k týmto zručnostiam schopnosť plánovať, schopnosť sústrediť sa, schopnosť sebakontroly, schopnosť vnímať a flexibilita, ktoré sú známe aj pod názvom exekutívne funkcie a sebaregulácia. Exekutívne funkcie nemáme vrodené, no každý z nás si ich môže osvojiť.

Rané detstvo je kritickým obdobím pre mozog, pretože v tomto období sa formujú spojenia, ktoré sú základom pre zdravie, učenie a správanie sa dieťaťa v budúcnosti. Aj adolescencia je dôležitým „oknom príležitostí“ na budovanie základných životných zručností a na to, aby odborníci poskytli dospievajúcim vhodnú podporu. V mozgu sa počas tohto obdobia posilňujú tie najpoužívanejšie spojenia, ktoré sa zrýchľujú a zefektívňujú, a, naopak, „odstrihávajú“ sa spojenia používané menej často.

S dozrievaním jednotlivých oblastí mozgu v období dospievania sa zároveň zlepšuje ich schopnosť fungovať ako vzájomne prepojený systém. Precvičovanie základných životných zručností v adolescentnom období tak pomáha mozgu vytvárať si najefektívnejšie dráhy, ktoré tieto zručnosti podporujú po celý ďalší život.

Základné životné zručnosti:

PLÁNOVANIE
Schopnosť tvoriť konkrétne plány, realizovať ich a nastavovať si i dosahovať ciele.

SÚSTREDENIE
Zameranie pozornosti na to, čo je v danej chvíli najdôležitejšie.

SEBAKONTROLA
Ovládanie vlastných reakcií na emócie a stresové situácie.

VNÍMANIE
Všímanie si ľudí a situácií okolo nás a uvedomovanie si, ako do daného kontextu zapadáme my.

FLEXIBILITA
Schopnosť prispôsobiť sa meniacim sa situáciám.

5 spôsobov ako pomôcť mladým rozvíjať svoje základné životné zručnosti - TIPY PRE ĽUDÍ Z PRAXE

1.TRÉNUJTE NA REÁLNYCH SITUÁCIACH

Podporte mladých ľudí, aby riešili problémy súvisiace s reálnymi životnými problémami, ktorým čelia (napríklad úsilie dokončiť projekt do školy, keď kamarát pošle sms s osobným problémom; snaha pomôcť kamarátovi s depresiou, a pod.).
PREČO? Mladí ľudia sa najviac naučia vtedy, ak sa „učivo“ týka skutočného sveta a ak si môžu otestovať vlastné riešenia.
ZRUČNOSTI: sústredenie, flexibilita

2. UČTE SA ROZOZNÁVAŤ SPÚŠŤAČE A PRACOVAŤ S NIMI

Pomôžte mladým rozoznať spúšťače ich intenzívneho emocionálneho prežívania (napr. kritika zo strany dospelých, prehra v športe) a v prípade, že sa objavia, naučiť sa podniknúť preventívne kroky (napr. zhlboka dýchať, zastaviť sa a premýšľať, zamerať sa na dlhodobé ciele).
PREČO? Táto zručnosť mladým umožní lepšie si uvedomiť samých seba a vypracovať si stratégiu zvládania vypätých situácií.
ZRUČNOSTI: vnímanie, sebakontrola

3. ZISTITE, AKO INÍ VNÍMAJÚ STRESORY

Povzbuďte mladých ľudí k tomu, aby sa na to, ako zvláda stres, opýtali niekoho, komu dôverujú. Alebo im navrhnite, aby sa na situáciu pozreli očami niekoho iného. Ako príklad môžete uviesť mladého človeka, ktorý sa hnevá, že musí chodiť skoro spať. Opýtajte sa ich, akú motiváciu môžu mať rodičia, aby stanovili „večierku“. Predstava rodičov, ktorým záleží na tom, aby mali mladí ľudia dostatok spánku a dokázali vďaka tomu dobre „fungovať“, pôsobí úplne inak než obraz rodičov, ktorí sa snažia kontrolovať správanie svojho dieťaťa.
PREČO? Iný pohľad na stresory môže pomôcť zmierniť hnev, frustráciu a strach. Mladí ľudia sa naučia, že na problémy a ich riešenia sa dá nazerať z viacerých uhlov.
ZRUČNOSTI: vnímanie, flexibilita, sebakontrola

4. ZAMERAJTE SA NA OSOBNÉ CIELE

Dospievanie je obdobím hľadania si svojho miesta vo svete a časom formovania stabilného pocitu vlastného „ja“, ktorý bude tvoriť rámec pre rozhodovanie tak v súčasnosti ako aj v budúcnosti. Povzbuďte mladých ľudí, aby sa nebáli skúšať nové činnosti a objavovať svoje vášne. Podporujte ich pri plánovaní krokov zameraných na stanovenie a dosiahnutie cieľov a na prekonávanie prekážok.
PREČO? Táto zručnosť mladým umožní lepšie si uvedomiť vlastnú identitu, premýšľať v dlhodobom meradle a trénovať si modely cieľavedomého správania.
ZRUČNOSTI: plánovanie, flexibilita

5. STAVAJTE NA POZITÍVNYCH SPOMIENKACH A MALÝCH ÚSPECHOCH

Nepriazeň osudu môže u mladých vyvolať pocit, že nemajú svoj život pod kontrolou. V dôsledku toho si môžu osvojiť negatívny vnútorný dialóg alebo negatívne interakcie s rovesníkmi, napríklad šikanovanie. Pomôžte im vybaviť si pozitívne spomienky (napríklad keď pomohli kamarátovi alebo zvládli dokončiť ťažkú úlohu), aby videli, že aj malé činy majú význam.
PREČO? Táto schopnosť je pre mladých skvelým východiskom pre budovanie pocitu vlastného „ja“, odstraňovanie negatívnych vnútorných presvedčení, vnímanie výziev ako menej ohrozujúcich, a plánovanie budúcnosti.
ZRUČNOSTI: sústredenie, plánovanie

Celú správu Building the Skills Adults Need for Life (Rozvoj základných životných zručností u mladých) nájdete na adrese: Building the Skills Adults Need for Life: A Guide for Practitioners (harvardcenter.wpenginepowered.com)

Zdieľajte tento článok