Rómsky záhradník /Romano Barardo/ – etapa 4

Projektové ciele projektu Romano Barardo (Rómsky záhradník)  – etapa 4. sa týkajú podpory zdravého vývoja sociálne vylúčených detí (predškolského veku) cez poskytnutie príležitostí pre účasť na aktivitách spolu s ich dospelými rodinnými príslušníkmi. Cieľom je aj zušľachtenie a obnova životného prostredia cez záhradnícke úpravy priestorov, v ktorých žijú znevýhodnené komunity a tiež prezentácia činností na vybraných verejných priestoroch. Prostredníctvom internetu, sociálnych sietí a masmédií budeme zverejňovať pozitívne príbehy rómskych záhradníkov verejnosti  a pomáhať tak k prekonávaniu predsudkov o Rómoch.

K naplneniu cieľov projektu budú realizované tieto aktivity :

  • praktická záhradnícka činnosť so zámerom na rozvoj praktických záhradníckych zručností účastníkov projektu;
  • školenie, príprava jedál a spracovanie jedál z ekozáhrad;
  • prednášky spojené s besedami so zapojenými účastníkmi pre načerpanie vedomostí, ktoré budú užitočné pre záhradnícke aktivity, stravovanie a kultiváciu prostredia v ktorom žijú;
  • propagácia života rómskych farmárov cez sociálne siete a masmédia, poukázanie pozitívneho vplyvu na záhradnícky spôsob života Rómov.

O organizácii:

Združenie KLUB MLADÝCH mesta Hanušovce nad Topľou (ďalej len KMMH) vzniklo 19.3.2002. Je to nezávislé, neziskové občianske združenie detí a mladých ľudí so sídlom v Hanušovciach nad Topľou, kde vykonáva svoju činnosť na základe svojich programových dokumentov v súlade s princípmi humanity a demokracie. KMMH spolupracuje s organizáciami občianskymi, vládnymi a nevládnymi inštitúciami. Cieľom KMMH je poskytovať pre svojich členov poradenské, metodické, a informačné služby, organizovať voľno časové aktivity v oblasti kultúry, športu, aktívneho oddychu, vzdelávania a to v rámci SR i zahraničí. Zameriava sa aj na začleňovanie sociálne vylúčených rómskych komunít na Slovensku a vytvára aktivity na obnovu a rekultiváciu krajiny a environmentálnu výchovu. Združenie KMMH realizovalo projekty v  rámci programov Nadácie Orange, Nadácie pre deti Slovenska a  Úrad PSK. Projekty boli zamerané na sociálnu inklúziu, vzdelávanie a rozvoj praktických zručností znevýhodnených komunít. KMMH tiež spolupracoval ako partner so združením ako Svatobor a to ohľadne projektu Romano Barardo – etapa 3. Kooperácia sa týkala najmä aktivity: praktická záhradnícka činnosť. Od etapy 4. tohto projektu prevzal manažment projektu a realizáciu činností KMMH.

Zdieľajte tento článok