Raná starostlivosť v Pláne obnovy

Plán obnovy, ktorý v týchto dňoch schválila vláda SR, je spoločnou reakciou krajín EÚ na silný pokles ekonomiky v dôsledku pandémie. Jeho hlavným cieľom je podporiť reformy a investície, ktoré Slovensku umožnia začať opäť dobiehať životnú úroveň priemeru EÚ.

Jedným z pilierov Plánu obnovy je Lepšie vzdelávanie, v rámci ktorého je časť venovaná aj ranej starostlivosti. Zahŕňa napr. aj takéto čiastkové ciele:

 • Zavedenie právneho nároku od 3 rokov tak, aby do materskej školy alebo iného zariadenia, poskytujúceho
  predprimárne vzdelávanie, mohlo byť prijaté každé dieťa od 3 rokov veku, ktorého rodičia o to prejavia záujem.
 • Zabezpečenie bezplatnej autobusovej dopravy pre deti do kmeňovej materskej školy vrátane doprovodu,
  zabezpečenie bezplatnej kyvadlovej dopravy medzi školou a domovom pre žiakov a študentov
 • Podpora služieb ranej starostlivosti (vrátane ich financovania) v MRK a v prostredí generačnej chudoby, ktoré by
  prácou s rodinami v domácom prostredí pomáhali prekonávať existujúce bariéry, rozvíjali kognitívne a motorické
  zručnosti detí, pripravovali ich na vstup do formálneho predprimárneho vzdelávania a robili osvetu o jeho prínosoch
  medzi rodičmi.

Celý obsah časti Lepšie vzdelávanie v Pláne obnovy si môžete prečítať tu: https://www.planobnovy.sk/files/dokumenty/lepsie-vzdelanie/komponent_06_inkluzivne_vzdelavanie.pdf

Tešíme sa aj za všetky deti na Slovensku.

Zdieľajte tento článok