Raná starostlivosť v Pláne obnovy

Plán obnovy, ktorý v týchto dňoch schválila vláda SR, je spoločnou reakciou krajín EÚ na silný pokles ekonomiky v dôsledku pandémie. Jeho hlavným cieľom je podporiť reformy a investície, ktoré Slovensku umožnia začať opäť dobiehať životnú úroveň priemeru EÚ.

Jedným z pilierov Plánu obnovy je Lepšie vzdelávanie, v rámci ktorého je časť venovaná aj ranej starostlivosti. Zahŕňa napr. aj takéto čiastkové ciele:

 • Zavedenie právneho nároku od 3 rokov tak, aby do materskej školy alebo iného zariadenia, poskytujúceho
  predprimárne vzdelávanie, mohlo byť prijaté každé dieťa od 3 rokov veku, ktorého rodičia o to prejavia záujem.
 • Zabezpečenie bezplatnej autobusovej dopravy pre deti do kmeňovej materskej školy vrátane doprovodu,
  zabezpečenie bezplatnej kyvadlovej dopravy medzi školou a domovom pre žiakov a študentov
 • Podpora služieb ranej starostlivosti (vrátane ich financovania) v MRK a v prostredí generačnej chudoby, ktoré by
  prácou s rodinami v domácom prostredí pomáhali prekonávať existujúce bariéry, rozvíjali kognitívne a motorické
  zručnosti detí, pripravovali ich na vstup do formálneho predprimárneho vzdelávania a robili osvetu o jeho prínosoch
  medzi rodičmi.

Celý obsah časti Lepšie vzdelávanie v Pláne obnovy si môžete prečítať tu: https://www.planobnovy.sk/files/dokumenty/lepsie-vzdelanie/komponent_06_inkluzivne_vzdelavanie.pdf

Tešíme sa aj za všetky deti na Slovensku.

Zdieľajte tento článok

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email