Prvé meranie vývinu detí všetkých nadchlo

Rozvoj a vzdelávanie detí od útleho veku má vplyv na ďalší vývoj školskej úspešnosti a neskôr aj uplatnenia sa v živote a na trhu práce. O to dôležitejšie je podporovať, stimulovať a rozvíjať deti vyrastajúce v marginalizovaných rómskych komunitách v málo podnetnom prostredí.

Karpatská nadácia realizuje v súčasnosti už 5.ročník Programu rozvoja rómskych komunít zameraný na podporu ranej starostlivosti detí zo znevýhodneného prostredia. Jednou z aktivít súčasného programu je meranie vývinu detí, ktorého cieľom je včas zaregistrovať vývojové oneskorenia u detí a následne zamerať intervenčné aktivity ranej starostlivosti na zlepšenie týchto problematických oblastí.

Metóda merania vývinu bola pripravená Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie (VUDPaP) a opiera sa o program, ktorý vyvinula expertka pre ranú starostlivosť Éva Szomor z Maďarska. Metóda vychádza z poznania, že vývin dieťaťa sa líši v rôznych obdobiach a preto je potrebné v pravidelných časových intervaloch získavať údaje, ktoré pomôžu identifikovať schopnosti, ktorými dieťa disponuje v jednotlivých fázach vývinu. 

Metóda pozostáva zo súboru dotazníkov, ktoré sú vytvorené jednotlivo pre aktuálny vek dieťaťa. Otázky  dotazníkov sú formulované tak, aby  zaznamenali vonkajší obraz vnútorných faktorov dieťaťa k posúdeniu jeho aktuálneho stavu vývinu. Veľký podiel premenných, ktoré ovplyvňujú vývin dieťaťa, je zachytený v socio-demografickej časti dotazníka. Dotazníky vyplňuje zodpovedná osoba pod dohľadom špeciálneho pedagóga, sociálneho pedagóga, respektíve psychológa a za prítomnosti rodiča alebo opatrujúcej osoby. 

 

Pri tvorbe dotazníkov bol uplatnený prístup typického správania detí v danom vekovom období. Dotazníky reflektujú vývinové míľniky, avšak je potrebné brať zároveň do úvahy fakt, že každé dieťa je individuálne. Metóda sleduje 5 faktorov v každom štádiu vývinu dieťaťa, na ktoré reflektuje dotazník. Sú to: hrubá motorika, jemná motorika, jazyk a komunikácia, kognitívna oblasť, psychosociálna oblasť.

Vyhodnotením dotazníkov sa zistí, na akej vývinovej úrovni sa momentálne dieťa nachádza, jeho zručnosti a znaky v porovnaní so zručnosťami a znakmi typickými pre dané obdobie v rozmedzí 0 až 6 rokov veku dieťaťa, s cieľom posudzovania výsledkov detí z dlhšieho časového hľadiska. Prostredníctvom pravidelného merania vývinu sa taktiež zistí ako sa menia schopnosti dieťaťa počas vývinu za predpokladu pôsobenia intervenčných a rozvojových programov ranej starostlivosti. Navrhované intervaly posudzovania stavu vývinu sú plánované v rozmedzí 5 až 6 mesiacov.

Prvé merania vývinu sa uskutočnili koncom mája 2021 v ôsmich organizáciách poskytujúcich ranú starostlivosť v prešovskom, košickom a banskobystrickom kraji a pod dohľadom garantky metodiky merania, p. Juliany Perečinskej z VUDPaP.  Celkovo je do programu merania vývinu zahrnutých 246 detí z 15-tich rómskych komunít. Prvá odozva na meranie je zo strany rodičov a opatrovníkov detí veľmi pozitívna, keďže pomocou merania vývinu a jeho vyhodnotenia budú vedieť,  aj s pomocou odborníkov zo zapojených organizácii, lepšie uplatniť rôzne formy starostlivosti a vzdelávania v ranom detstve pre zdravý vývoj svojich detí.  My budeme tento proces monitorovať a prinášať Vám o tomto inovatívnom procese zlepšovania ranej starostlivosti priebežne informácie.

Zdieľajte tento článok