Prvé meranie vývinu detí všetkých nadchlo

Rozvoj a vzdelávanie detí od útleho veku má vplyv na ďalší vývoj školskej úspešnosti a neskôr aj uplatnenia sa v živote a na trhu práce. O to dôležitejšie je podporovať, stimulovať a rozvíjať deti vyrastajúce v marginalizovaných rómskych komunitách v málo podnetnom prostredí.

Karpatská nadácia realizuje v súčasnosti už 5.ročník Programu rozvoja rómskych komunít zameraný na podporu ranej starostlivosti detí zo znevýhodneného prostredia. Jednou z aktivít súčasného programu je meranie vývinu detí, ktorého cieľom je včas zaregistrovať vývojové oneskorenia u detí a následne zamerať intervenčné aktivity ranej starostlivosti na zlepšenie týchto problematických oblastí.

Metóda merania vývinu bola pripravená Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie (VUDPaP) a opiera sa o program, ktorý vyvinula expertka pre ranú starostlivosť Éva Szomor z Maďarska. Metóda vychádza z poznania, že vývin dieťaťa sa líši v rôznych obdobiach a preto je potrebné v pravidelných časových intervaloch získavať údaje, ktoré pomôžu identifikovať schopnosti, ktorými dieťa disponuje v jednotlivých fázach vývinu. 

Metóda pozostáva zo súboru dotazníkov, ktoré sú vytvorené jednotlivo pre aktuálny vek dieťaťa. Otázky  dotazníkov sú formulované tak, aby  zaznamenali vonkajší obraz vnútorných faktorov dieťaťa k posúdeniu jeho aktuálneho stavu vývinu. Veľký podiel premenných, ktoré ovplyvňujú vývin dieťaťa, je zachytený v socio-demografickej časti dotazníka. Dotazníky vyplňuje zodpovedná osoba pod dohľadom špeciálneho pedagóga, sociálneho pedagóga, respektíve psychológa a za prítomnosti rodiča alebo opatrujúcej osoby. 

 

Pri tvorbe dotazníkov bol uplatnený prístup typického správania detí v danom vekovom období. Dotazníky reflektujú vývinové míľniky, avšak je potrebné brať zároveň do úvahy fakt, že každé dieťa je individuálne. Metóda sleduje 5 faktorov v každom štádiu vývinu dieťaťa, na ktoré reflektuje dotazník. Sú to: hrubá motorika, jemná motorika, jazyk a komunikácia, kognitívna oblasť, psychosociálna oblasť.

Vyhodnotením dotazníkov sa zistí, na akej vývinovej úrovni sa momentálne dieťa nachádza, jeho zručnosti a znaky v porovnaní so zručnosťami a znakmi typickými pre dané obdobie v rozmedzí 0 až 6 rokov veku dieťaťa, s cieľom posudzovania výsledkov detí z dlhšieho časového hľadiska. Prostredníctvom pravidelného merania vývinu sa taktiež zistí ako sa menia schopnosti dieťaťa počas vývinu za predpokladu pôsobenia intervenčných a rozvojových programov ranej starostlivosti. Navrhované intervaly posudzovania stavu vývinu sú plánované v rozmedzí 5 až 6 mesiacov.

Prvé merania vývinu sa uskutočnili koncom mája 2021 v ôsmich organizáciách poskytujúcich ranú starostlivosť v prešovskom, košickom a banskobystrickom kraji a pod dohľadom garantky metodiky merania, p. Juliany Perečinskej z VUDPaP.  Celkovo je do programu merania vývinu zahrnutých 246 detí z 15-tich rómskych komunít. Prvá odozva na meranie je zo strany rodičov a opatrovníkov detí veľmi pozitívna, keďže pomocou merania vývinu a jeho vyhodnotenia budú vedieť,  aj s pomocou odborníkov zo zapojených organizácii, lepšie uplatniť rôzne formy starostlivosti a vzdelávania v ranom detstve pre zdravý vývoj svojich detí.  My budeme tento proces monitorovať a prinášať Vám o tomto inovatívnom procese zlepšovania ranej starostlivosti priebežne informácie.

Zdieľajte tento článok

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email