Podporujme deti a mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením

Vývin detí je ovplyvnený sociálnym a fyzickým prostredím, v ktorom trávia svoj čas. Aj keď hlavným vzdelávacím prostredím detí je spočiatku rodina, s vekom zohrávajú čoraz dôležitejšiu úlohu programy v ranom detstve a samotná komunita dieťaťa. Vzťahy sú primárnym médiom, prostredníctvom ktorého sa malé deti učia zručnosti, ktoré im umožňujú stať sa plnohodnotnými členmi spoločnosti. Deti a mladí ľudia so zdravotným postihnutím by mali zažívať rovnaké sociálne a iné prostredie ako ostatné deti amladí ľudia a nebyť oddeľovaní

Jazyk, ktorý používame

V tomto budeme používať pojem „deti so zdravotným postihnutím“. Rôzni odborníci, ktorí pracujú s deťmi môžu používať aj iný jazyk. 

Zdravotné znevýhodnenie nemá presnú definíciu. Skúsenosť jednotlivca so zdravotným postihnutím závisí od mnohých vecí vrátane:

 • prekážok, ktorým čelí pri zapájaní sa do rôznych činností, 
 • prístupu k typickým skúsenostiam svojich rovesníkov a 
 • inkluzívneho charakteru jeho školy, domova a komunity. 

Deti a mladí ľudia so zdravotným znevýhodnením dosahujú lepšie výsledky, keď ich okolie podporuje, aby nadobudli rovnaké skúsenosti, aké majú a potrebujú všetky deti a mladí ľudia. Pri úvahách o deťoch so zdravotným znevýhodnením vznikajú často otázky ako čo najlepšie podporiť ich rozvoj. Medzi najčastejšie z nich patria:

Majú deti a mladí ľudia so zdravotným znevýhodnením iné potreby ako ostatné deti a mladí ľudia? 

 • Učia sa a vyvíjajú inak? 
 • Akú ďalšiu podporu potrebujú? 

Pri úvahách o podpore rozvoja detí so zdravotným znevýhodnením je treba zohľadniť niektoré nasledujúce body. 

Potreby detí a mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením

Deti a mladí ľudia so zdravotným znevýhodnením sú predovšetkým deti a mladí ľudia. Majú rovnaké základné potreby ako ostatné deti a mladí ľudia, vrátane dobrej zdravotnej starostlivosti a výživy, bezpečnosti a ochrany, citlivej starostlivosti, príležitostí na skoré vzdelávanie, inkluzívneho školského vzdelávania, skúseností z rôznych prostredí a príležitostí na zmysluplnú účasť na domácich a komunitných aktivitách. Je dôležité na to pamätať popri všetkých ďalších cieľoch, ktoré zdravotne znevýhodnené dieťa môže mať potrebu napĺňať (napr. terapie alebo iné služby včasnej intervencie). 

Pre niektoré deti s vývinovými poruchami môže byť ťažšie tieto potreby uspokojiť. Dôvodom môže byť charakter zdravotného stavu dieťaťa alebo rodinné pomery. Všetci, ktorí sa starajú o dieťa so zdravotným znevýhodnením a podporujú jeho rodinu, musia myslieť na to, že takéto dieťa má rovnaké potreby ako každé iné dieťa, avšak potrebuje navyše ďalšiu podporu, ktorá je nutná, aby sa jeho potreby mohli naplniť. 

Všetky deti potrebujú podpornú starostlivosť a silné vzťahy

Malé deti sa rozvíjajú prostredníctvom vzťahov, ktoré si utvárajú s dôležitými ľuďmi v svojom živote. Väzby a putá, ktoré si deti vytvárajú v rodinách tvoria základ, na ktorom sa rozvíja ich myseľ.  Platí to rovnako pre všetky deti, teda aj pre deti so zdravotným znevýhodnením. Dieťa, ktoré reaguje inak, ako sa od neho očakáva, môže vyvolávať isté znepokojenie. Môže v rodičoch vyvolávať obavy, či ich neodmieta alebo sa či je puto medzi nimi a dieťaťom dostatočne pevné. Všetky deti so zdravotným postihnutím si časom vytvoria pozitívne väzby. 

Niekedy si deti so zdravotným znevýhodnením vytvoria vzťah k rodine a opatrovateľom, ale neprejavujú ho zjavným spôsobom. Môžu reagovať odlišne alebo sa zdajú byť viac uzavreté ako ostatné deti. Rodiny musia svoje deti pozorne sledovať a naučiť sa čítať znaky, ktoré poukazujú na silu tohto puta. Dôležité však nie sú len vzťahy s rodinami. Malé deti sa učia prostredníctvom vzťahov so všetkými ľuďmi vo svojom živote, ako sú širšia rodina, opatrovatelia detí, pracovníci v starostlivosti o deti a vychovávatelia v ranom detstve. Je dôležité, aby aj títo ďalší dospelí v živote detí boli schopní poskytnúť im podpornú starostlivosť. 

Pocit bezpečia vo fyzickom aj sociálnom zmysle

Deti a mladí ľudia so zdravotným znevýhodnením sa musia cítiť bezpečne, a to tak fyzicky, ako aj vo svojich vzťahoch. Pocit bezpečia v základných vzťahoch poskytuje deťom bezpečnú základňu, z ktorej môžu objavovať svet. Rodiny a iní opatrovatelia im túto základňu poskytujú – miesto, kam sa deti a mladí ľudia môžu obrátiť vždy, keď sa necítia bezpečne alebo sa cítia zranení, či už fyzicky alebo emocionálne. 

Pocit bezpečia znamená, že sa deti môžu sústrediť na to, čo ich zaujíma a čo ich baví. Keď sa malé deti z akéhokoľvek dôvodu necítia bezpečne, sústredia sa skôr na zdroj potenciálneho nebezpečenstva ako na hru a skúmanie. Keď deti vyrastú v mladých dospelých, bezpečie a spojenie prichádza vďaka silným vzťahom a dôveryhodným dospelým v ich živote mimo rodinného domu. Zdravotne znevýhodnené deti a mladí ľudia môžu byť vystavení väčšiemu riziku zneužívania alebo zanedbávania

Učenie sa začína už od narodenia

Učenie sa nezačína vtedy, keď deti začnú rozprávať alebo chodiť do škôlky či do školy. Začína sa už od narodenia, preto je dôležité s ním začať včas. U najmenších detí sa učenie uskutočňuje prostredníctvom interakcií, ktoré majú so svojimi rodinami a opatrovateľmi. Učenie je kumulatívne. Všetko, čo sa dieťa naučí, nadväzuje na to, čo sa naučilo predtým. Čím viac sa toho naučí, tým viac vedomostí má, na ktorých môže ďalej stavať a tým väčší pokrok robí. Rovnako to platí aj pre deti so zdravotným znevýhodnením. Je preto dôležité začať im včas poskytovať skúsenosti a podporu, ktoré na učenie potrebujú. 

Malé deti sa učia v každom prostredí, v ktorom trávia čas, vrátane ich domovov, komunitného prostredia a programov pre deti v ranom veku. Deti so zdravotným znevýhodnením často potrebujú prostredie upravené tak, aby bolo inkluzívne a umožňovalo im učiť a zapájať sa viac. Môže to znamenať asistenčné technológie na podporu komunikácie, úpravu fyzického prostredia tak, aby bolo prístupné, alebo vytvorenie tichých priestorov na podporu zmyslových potrieb. Každé dieťa bude mať svoje vlastné potreby. Čím viac prispôsobíme prostredie tak, aby sme deťom so zdravotným znevýhodnením umožnili zapojiť sa a zúčastňovať sa na rôznych aktivitách, tým viac sa naučia. 

Malé deti potrebujú domáce a komunitné prostredie, ktoré im poskytuje veľa príležitostí na objavovanie a hranie. Deti sa učia, keď majú veľa príležitostí na precvičovanie zručností. Ak majú možnosti, robia to samy, vďaka čomu si osvoja mnohé základné zručnosti, ktoré potrebujú, bez toho, aby ich niekto učil, alebo s minimálnou podporou. Základné zručnosti, ktoré deti potrebujú, sú tie, ktoré im umožňujú fungovať v každodennom prostredí. Patrí medzi ne schopnosť pohybovať sa, hrať sa, komunikovať, spolupracovať s ostatnými, obliekať a stravovať sa. Zvládnutie týchto zručností umožňuje deťom začať zmysluplne sa zapájať do rodinného života. 

Aj deti so zdravotným znevýhodnením si musia tieto základné zručnosti precvičovať, najmä preto, že na ich zvládnutie môžu potrebovať viac času. Precvičovanie zručností neznamená cvičenie. Znamená to skôr mať veľa každodenných príležitostí na precvičovanie zručností, ktoré deti potrebujú rozvíjať. Znamená to, že namiesto pridávania cvičení k náročnému dňu je potrebné vytvoriť príležitosti na precvičovanie zaužívaných rodinných postupov a činností.

Zmysluplné zapojenie sa v rodine a komunite

Participácia, zapojenie sa do rôznorodých aktivít, je jednou z hlavných hybných síl rozvoja. Zmysluplné zapojenie sa detí a mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením je obzvlášť dôležité, pretože vytvára možnosť stretávať sa s prekážkami doma a v komunite. Účasť neznamená len prítomnosť pri tej ktorej činnosti. Znamená to aktívne sa zúčastňovať, vyjadrovať sa a zapájať. Pre mnohé deti a mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením je potrebná dodatočná podpora alebo uskutočnenie zmien, ktoré im umožnia zmysluplne sa zapojiť. Je potrebné zvážiť, čo by znevýhodnené dieťa mohlo potrebovať, aby sa mohlo zúčastňovať rovnakým spôsobom ako ostatní aposkytnúť mu podporu, aby sa mohlo plnohodnotne zapojiť.

Čím viac zmeníme prostredie tak, aby bolo inkluzívne a ponúkalo deťom skutočné príležitosti zapojiť sa a zúčastňovať sa na rôznorodých aktivitách, tým menší vplyv bude mať postihnutie na ich vývoj. 

Deti a mladí ľudia so zdravotným znevýhodnením potrebujú zažiť rôzne prostredia a ľudí

Ako deti rastú, spoznávajú čoraz viac iných prostredí, než je ich domov. Patria sem iní opatrovatelia, iné rodiny a iné prostredia. Tieto skúsenosti sú pre rozvoj zdravotne postihnutého dieťaťa rovnako dôležité,  pretože pomáhajú budovať sociálne a emocionálne porozumenie a zručnosti detí. 

Deti a mladí ľudia so zdravotným znevýhodnením nemusia byť vystavení toľkým rôznym prostrediam alebo stretávať toľko ľudí ako ich rovesníci bez zdravotného znevýhodnenia. Dôvodom môže byť neprístupné prostredie, zdravotné problémy alebo rodinná situácia. Je dôležité zabezpečiť, aby mali prístup k rovnakej škále sociálnych a iných skúseností ako ostatné deti a mladí ľudia.  

Tieto skúsenosti sú rovnako dôležité pre podporu rozvoja detí a mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením ako pre všetky deti. Deti a mladí ľudia so zdravotným znevýhodnením by mali zažívať rovnaké sociálne a iné prostredie ako ostatné deti a mladí ľudia a nebyť oddeľovaní. Okrem iného to znamená navštevovať bežné detské zariadenia už v ranom detstve – detské centrá, predškolské programy a školy. Byť začlenený neznamená len navštevovať. Mali by sa zmysluplne zúčastňovať na tých istých aktivitách ako ich rovesníci bez znevýhodnenia. Čím viac zmeníme prostredie tak, aby bolo inkluzívne a ponúkalo deťom skutočné príležitosti zapojiť sa a zúčastňovať sa na rôznorodých aktivitách, tým menší vplyv bude mať postihnutie na ich vývoj. 

Kľúčové body pre rodiny a opatrovateľov

 • Zamerať sa na budovanie silného puta s dieťaťom, na vytvorenie opory, na ktorú sa môže obrátiť, keď je v strese. 
 • Naučiť sa čítať a porozumieť potrebám a požiadavkám dieťaťa na pozornosť. Spočiatku nemusí byť ľahké ich rozoznať. 
 • Venovať pozornosť tomu, čo dieťa zaujíma, na čo sa pozerá a čo ho baví. Čím viac porozumieme prianiam dieťaťa, tým lepšie budeme vedieť uspokojiť jeho potreby. 
 • Hľadať spôsoby, ako sa zdravotne postihnuté dieťa môže zmysluplne zapájať do domácich a iných činností a snažiť sa vytvárať čoraz viac príležitostí počas jeho rastu a dospievania. 
 • Vytvoriť rutinné postupy, ktoré dieťaťu poskytnú veľa príležitostí na precvičovanie základných zručností potrebných na fungovanie v každodennom prostredí. 
 • Poskytnúť dieťaťu dostatok príležitostí na skúmanie a hranie a v prípade potreby aj zmeniť  prostredie na také, ktoré mu to umožní. 
 • Poskytnúť dieťaťu so zdravotným znevýhodnením dostatok príležitostí stretávať sa s inými deťmi a rodinami a navštevovať rovnaké aktivity a programy ako ostatné deti. 

Celú správu Supporting the development of children and young people with disability (Podporujme deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím) nájdete na adrese: eci_2_supporting_development.pdf (cyda.org.au)

Zdieľajte tento článok