Nájdená generácia – druhá šanca pre život

Cieľom projektu je zlepšiť ranú starostlivosť a rodičovské zručnosti matiek s deťmi z málo podnetného prostredia. Ide o model sprevádzania a mentoringu mladých matiek z marginalizovanej rómskej komunity ambulantnou a terénnou formou v oblasti zodpovedného rodičovstva, zdravého životného štýlu, bezporuchového fungovania rodiny, prevencie vzniku sociálno-patologických javov, zdravotnej gramotnosti, prevzatia zodpovednosti za svoj sociálny status, nadobúdania praktických zručností. Zámerom je tiež poskytnutie bezpečného útočiska a priateľskej atmosféry, vytváranie a upevňovanie správnych, základných životných návykov a ich socializáciu medzi majoritu.

Cieľovou skupinou sú mladé ženy – matky vo veku od 14 – 25 rokov z marginalizovanej rómskej komunity a ich deti od 0 – 6 rokov veku. Medzi hlavné aktivity projektu patrí výchova k materstvu, zodpovedné rodičovstvo, prenatálna a postnatálna starostlivosť – zdravotná gramotnosť, základné hygienické návyky, zdravá výživa ako aj  nadobúdanie praktických zručností v starostlivosti o domácnosť. V oblasti ranej starostlivosti sú aktivity zamerané na rozvoj kognitívneho poznávacieho procesu u detí, na rozvoj ich identity. Cieľom je dosiahnuť optimálnu psychomotorickú, emocionálnu, sociálnu a kognitívnu úroveň ako základ pripravenosti nielen na školské vzdelávanie, ale aj na budúci život detí v spoločnosti.  Základným nástrojom pri práci s deťmi je Metodika predprimárneho vzdelávania.

Projekt je realizovaný v Komunitnom centre SPOKOJNOSŤ – centrum sociálnych služieb, n.o. na sociálnom sídlisku, ktoré sa nachádza v okrajovej časti mesta Prievidze na Ciglianskej ceste. 

O organizácii:

Nezisková organizácia SPOKOJNOSŤ – centrum sociálnych služieb zaznamenala viacero úspechov v sociálnej práci so sociálne vylúčenými skupinami obyvateľov a marginalizovanou rómskou komunitou.

Organizácia zaregistrovala v roku 2009 jedno z prvých nízkoprahových denných centier pre deti a rodinu so zreteľom na prácu so sociálne vylúčenými skupinami obyvateľstva a rómskou komunitou v segregovanej časti mesta Prievidza na Slovensku. Keďže išlo o jedno z prvých zariadení tohto charakteru, vytvorilo si vlastný systém zberu dát, návrh klientského listu, pracovný harmonogram. Vytvorením dovtedy prvého antidiskriminačného programu na úrovni mesta Prievidza sa otvorila diskusia o rôznych prejavoch diskriminácie a rasovej neznášanlivosti s dôrazom na dôležitosť tolerancie medzi ľuďmi.

Organizácia dosiahla prvenstvo v oblasti neformálneho predprimárneho vzdelávania v uplatňovaní vlastnej metodiky a spracovania modelu financovania. V rámci Benchmarkingu IA MPSVaR bola v roku 2015 vybraná za najlepšie komunitné centrum v tejto oblasti. Zároveň boli aktivity organizácie uvedené ako príklad dobrej praxe v príručke vydanej Implementačnou agentúrou. 

Za dlhodobú podporu obyvateľov mesta zo sociálne vylúčených komunít a za dlhodobú prácu v oblasti poskytovania nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu získala organizácia od mesta Prievidza ocenenie PRIEVIDZSKÝ ANJEL.  V roku 2017 bola organizácia nominovaná na ocenenie Roma Spirit v kategórii Mimovládne organizácie za dlhodobú a systematickú realizáciu aktivít podporujúcich zlepšenie podmienok a rozvoj miestnej komunity nielen prostredníctvom nízkoprahových aktivít pre deti a mládež.

Zdieľajte tento článok