Kvalita predškolského vzdelávania a starostlivosti – odporúčania z krajín EÚ

Hoci mnohé členské štáty EÚ smerujú k inkluzívnemu modelu vzdelávania, väčšina politík sa doteraz zameriavala na systémy povinnej školskej dochádzky a predovšetkým na deti a mládež so špecifickými poruchami učenia. Potreba rozšíriť inkluzívne postupy v službách vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve (ďalej len „VSRD“). VSRD smerom k inkluzívnej kvalite bola vyjadrená vo viacerých odporúčaniach Rady Európskej únie, ako aj v iniciatívach na úrovni EÚ (Rámček 1). Okrem toho, právne predpisy v členských štátoch EÚ (Rámček 2) by mohli tvorcom politík vytvoriť dôležitú cestu k uzákoneniu inklúzie  v zariadeniach predškolskej výchovy a vzdelávania

RÁMČEK 1. ODPORÚČANIA A INICIATÍVY NA ÚROVNI EÚ TÝKAJÚCE SA INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA A VÝCHOVY

Niektoré z kľúčových odporúčaní Rady Európskej únie na podporu inkluzívneho predškolského vzdelávania a starostlivosti sú:

» Odporúčanie z roku 2013 o investovaní do detí: Prelomiť cyklus znevýhodnenia, ktoré podporuje „prístup k vysoko kvalitnému a inkluzívnemu predškolskému vzdelávaniu a starostlivosti“ ako spôsobu na znižovanie nerovnosti v ranom veku.

» Odporúčanie z roku 2018 o spoločných hodnotách, inkluzívnom vzdelávaní a európskom rozmere vyučovania, ktoré vyzýva na inkluzívne a vysokokvalitné vzdelávanie a odbornú prípravu „na všetkých úrovniach a od útleho veku“, s cieľom zabezpečiť  „sociálne začlenenie tým, že sa každému dieťaťu poskytne spravodlivá šanca a rovnaké príležitosti na úspech.

» Odporúčanie z roku 2019 o vysokokvalitných systémoch vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve, ktoré zohľadňuje úlohu kvalitných služieb predškolského vzdelávania a starostlivosti pri podpore sociálneho začlenenia.

Odporúčanie z roku 2019 formalizuje víziu členských štátov EÚ o význame kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti. Jeho príloha, Rámec kvality pre predškolské vzdelávanie a starostlivosť, vychádza z návrhu, ktorý v roku 2014 vypracovala tematická pracovná skupina pre predškolské vzdelávanie a starostlivosť v rámci stratégie ET (vzdelávanie  a odborná príprava) 2020 pod záštitou Generálneho riaditeľstva Komisie pre vzdelávanie a kultúru (DG-EAC). Dôležité je, že odporúčanie zakotvuje inklúziu ako hlavnú tému pre všetky oblasti kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti. Odporúčanie ako také by mohlo slúžiť ako ľahko dostupný návod na implementáciu a hodnotenie inklúzie v zariadeniach VSRD s opatreniami zameranými na štruktúru, proces a výsledok kvalitných služieb. V odporúčaní sa napríklad predpokladá, že deti sú stredobodom postupov predškolského vzdelávania a starostlivosti, sú vnímané vo svojej odlišnosti, prinášajú jedinečné vlastnosti a silné stránky, čo by sa malo v zariadeniach predškolského vzdelávania a starostlivosti oceňovať a zohľadňovať.

V odporúčaní sa zároveň zdôrazňuje širšia úloha VSRD pri podpore inkluzívnej spoločnosti, napríklad v tom, že sa rodiny a miestne komunity považujú vo vzdelávaní a výchove v ranom veku za najdôležitejších partnerov a  že sa umožňujú flexibilné kariérne cesty, ktoré uprednostňujú začlenenie zamestnancov zo znevýhodnených skupín. V odporúčaní sa tiež uvádza úloha VSRD v heterogénnych spoločnostiach: služby VSRD môžu napríklad slúžiť ako miesto stretávania rodín, na učenie sa jazyka, v ktorom sú tieto  služby poskytované aj materinského jazyka a na sociálno-emocionálne učenie sa hodnotám, ako sú práva, rovnosť, tolerancia a rozmanitosť.

Okrem odporúčaní Rady Európskej únie sa v Spoločnej správe Rady a Komisie o vykonávaní strategického rámca pre vzdelávanie a odbornú prípravu do roku 2020 (2015) opätovne potvrdzuje, že inkluzívne vzdelávanie je prioritnou oblasťou, a podporuje sa v nej „kladenie základov inkluzívnejšej spoločnosti prostredníctvom vzdelávania – od útleho veku“.

"...deti sú stredobodom postupov predškolského vzdelávania a starostlivosti, sú vnímané vo svojej odlišnosti, prinášajú jedinečné vlastnosti a silné stránky..."

RÁMČEK 2.  PRÍKLAD PRÁVNYCH PREDPISOV PRE INKLUZÍVNE VZDELÁVANIE A VÝCHOVU  V EURÓPSKYCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOCH

Nižšie sú uvedené príklady zákonov a vnútroštátnych politík v oblasti inklúzie v predškolskom vzdelávaní a výchove, ako ich uplatňujú niektoré členské štáty EÚ. Príklady pochádzajú z aktualizácií právnych predpisov EASNIE, ktoré sú založené na analytickom rámci vypracovanom v rámci projektu Prehľad a analýza politík jednotlivých krajín.

Český Zákon o vzdelávaní (2004) posilnil trend začleňovania žiakov – vrátane skupín pred základným vzdelávaním – so špeciálnymi vzdelávacími potrebami do bežnej školy; vo všeobecnosti sa dôraz kladie na integráciu. Revidovaná legislatíva z roku 2018 zaručuje, že predprimárne, teda predškolské vzdelávanie je v roku pred začatím povinnej školskej dochádzky bezplatné. Pre deti so špeciálnymi potrebami nie je toto predškolské vzdelávanie časovo obmedzené.

Estónsko zaviedlo v Zákone o zariadeniach predškolskej starostlivosti o deti (2018) nové odporúčanie, že miestna samospráva môže vytvárať integračné skupiny, ktoré zahŕňajú deti so špeciálnymi potrebami spolu s ostatnými deťmi.

Maďarský Zákon o celoštátnom verejnom vzdelávaní (2012) aktualizuje predchádzajúce pravidlo, podľa ktorého sa žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami musia vzdelávať čiastočne alebo úplne s rovesníkmi a žiakmi v tej istej skupine predškolského zariadenia, a to pridaním služieb pedagogickej asistencie (napr. mobilná sieť odborných pedagógov) na podporu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Portugalsko prijalo právne predpisy, ktoré od roku 2008 zakazujú diskrimináciu na základe zdravotného postihnutia vo vzdelávaní. Od roku 2018 sa však novým Zákonom o školskej inklúzii zavádza v krajine právny rámec pre začlenenie žiakov so zdravotným postihnutím a bez neho do spoločného vzdelávania, čím sa upúšťa od rigidného zamerania na klinickú kategorizáciu zdravotného postihnutia a prechádza sa na začlenenie všetkých žiakov od raného detstva.

Švédsko zaviedlo Zákon o vzdelávaní (2019), ktorý zaručuje včasnú podporu žiakov v predškolskom veku a na základných školách a rozširuje predchádzajúce iniciatívy pre staršie vekové skupiny. Zákon tiež posilňuje a rozširuje právo na predškolské vzdelávanie v jazykoch národnostných menšín. Švédsko tiež prijalo Zákon o diskriminácii (2017), ktorý pomôže predškolským zariadeniam predchádzať diskriminácii za účasti žiakov a odborníkov.

Inklúzia v kvalitnom predškolskom vzdelávaní a starostlivosti: ako funguje v praxi?

Zatiaľ čo predchádzajúce časti poukazujú na dôležitosť inklúzie v ranom detstve a kvalitu VSRD, ako aj na to, ako sa to odráža v kontexte politiky EÚ, ďalšie snahy pochopiť funkciu inkluzívnej kvality vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve sa týkajú spôsobu, akým sa inklúzia implementuje do VSRD a ako to následne posilňuje jeho kvalitu. Táto časť správy obsahuje tieto informácie vo forme zhrnutia zistení z nedávnych európskych projektov týkajúcich sa inkluzívnej kvality VSRD.

Projekt inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve (IECE) (2015-2017) financovala Komisia a realizovala ho EASNIE. Jeho cieľom bolo identifikovať, analyzovať a propagovať hlavné charakteristiky a (uľahčujúce a prekážajúce) faktory kvalitného inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve pre všetky deti v európskych krajinách. Na tento účel sa v rámci projektu  vykonal prehľad literatúry a politík, zhromaždili a analyzovali sa vnútroštátne politiky a postupy v súvislosti s inkluzívnym vzdelávaním v ranom detstve a uskutočnili sa návštevy na základe prípadových štúdií. Z projektu IECE vyplynuli tieto tri hlavné závery a nové prínosy.

Po prvé, vysokokvalitné inkluzívne služby predškolského vzdelávania sa riadili inkluzívnou víziou a smerovali k inkluzívnym cieľom. Kľúčovým výsledkom inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve bola v skúmaných prípadoch a v preskúmanej literatúre účasť (Rámček 3).

Po druhé, v rámci projektu IECE bol vytvorený nástroj na sebareflexiu/samohodnotenie (Rámček 3) – monitorovací nástroj pre pracovníkov zariadení predškolského vzdelávania a starostlivosti, ktorý slúži na hodnotenie inkluzívnych postupov. Sebahodnotenie je považované za najzmysluplnejší spôsob hodnotenia postupov v ranom detstve, najmä ak sa uskutočňuje formou spoločných aktivít a rozhovorov medzi kolegami. Odborníci a zainteresované strany môžu tento nástroj použiť na získanie obrazu o inkluzívnosti prostredia predškolského vzdelávania a starostlivosti, ako aj na opis, formuláciu a stanovenie priorít oblastí na zlepšenie inkluzívnych postupov predškolského vzdelávania a starostlivosti. Tento nástroj nie je chránený autorskými právami a je k dispozícii vo viac ako 20 jazykoch na webovej stránke EASNIE.

Po tretie, v rámci projektu IECE bol vytvorený nový rámec na podporu tvorcov politík a odborníkov z praxe pri plánovaní, preskúmavaní a zlepšovaní kvality poskytovania predškolského vzdelávania a starostlivosti s využitím inklúzie ako hlavného princípu. Rámec zaraďuje model „výsledok–proces–štruktúra“, ktorý bol základom Rámca kvality pre predškolské vzdelávanie a starostlivosť, do modelu ekologických systémov, ktorý ponúka holistický pohľad na skúmanie učenia a rozvoja dieťaťa v rámci komunít a širšej spoločnosti.

RÁMČEK 3. ÚČASŤ JE KĽÚČOVÝM VÝSLEDKOM INKLUZÍVNEHO KVALITNÉHO VZDELÁVANIA A VÝCHOVY

Z hľadiska inklúzie je najdôležitejším a najvýznamnejším výsledkom kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti účasť všetkých detí. Účasť zahŕňa procesy „byť tam“ (dochádzka) aj „byť zapojený“ (angažovanosť) v sociálnom prostredí (napr. priateľstvo) a vo fyzickom a vzdelávacom prostredí. Odporúčanie z roku 2013 v rámci programu Investovanie do detí podporuje účasť všetkých detí na hrových, rekreačných, športových a kultúrnych aktivitách v školách aj mimo nich.

S tým súvisí aj projekt „Počúvajte naše hlasy!“ (2012 – 2014), financovaný z programu EÚ pre základné práva a občianstvo, v rámci ktorého boli vyvinuté podporné mechanizmy na podporu účasti detí s mentálnym postihnutím v ich komunitách, vrátane školského prostredia a služieb starostlivosti o deti. Jeden z vyvinutých nástrojov – Účasť v mojom živote: Počúvajte môj hlas! – opisuje participačné mechanizmy a príklady plánovania zameraného na dieťa.

RÁMČEK 4. NÁSTROJ NA SEBAHODNOTENIE VYVINUTÝ V RÁMCI PROJEKTU IECE PRE INKLUZÍVNE POSTUPY V OBLASTI VZDELÁVANIA A VÝCHOVY

Samohodnotiaci nástroj určený pre inkluzívne postupy v oblasti VSRD pozostáva z ôsmich oblastí ukazovateľov:

 • Celkovo príjemná atmosféra
 • Inkluzívne sociálne prostredie
 • Prístup zameraný na dieťa
 • Fyzické prostredie vhodné pre deti
 • Materiály pre všetky deti
 • Možnosti komunikácie pre všetkých
 • Inkluzívne vyučovacie a vzdelávacie prostredie
 • Prostredie vhodné pre rodiny

Nástroj poskytuje príklady zisťovacích otázok na hodnotenie v rámci každej oblasti ukazovateľov. V prípade „Celkovej príjemnej atmosféry“ sa napríklad možno opýtať: Cítia sa všetky deti a ich rodiny vítané? Ako vedúci zariadenia podporujú kultúru spolupráce a inklúzie? Ako zariadenie odráža a oceňuje rozmanitosť miestnej komunity? Ako je deťom umožnené cítiť, že patria do skupiny rovesníkov?

V závislosti od konkrétneho kontextu VSRD možno tieto otázky upraviť a nástroj použiť na iné účely. Pred položením týchto otázok sa tiež odporúča zamyslieť sa zmyslom sebahodnotenia a na základe odpovedí na otázky zhrnúť potrebné zmeny a ich priority.

Výsledkom je, že nový rámec identifikuje päť úrovní, na ktorých je možné zaviesť inklúziu do aspektov kvality VSRD

 1. účasť ako kľúčový výsledok inkluzívneho predškolského vzdelávania a starostlivosti;
 2. propagácia výsledkov prostredníctvom procesov zameraných na dieťa a podpora tohto proces
 3. v zariadeniach predškolského vzdelávania a starostlivosti
 4. na komunitnej a
 5. na regionálnej/národnej úrovni.

Na základe analýz 32 európskych inkluzívnych zariadení predškolského vzdelávania a starostlivosti, projekt IECE poskytuje príklady inkluzívnych postupov, ktoré podporujú kvalitu predškolskej výchovy a vzdelávania na piatich úrovniach. ISOTIS – čo v gréčtine znamená rovnosť a spravodlivosť – projekt financovaný EÚ v rokoch 2017-2019, tiež poskytuje príklady inkluzívnych postupov v predškolskej výchove a vzdelávaní a zdieľa ich prostredníctvom virtuálnych vzdelávacích nástrojov (napr. aplikácia, online kurzy). Okrem týchto príkladov sa očakáva, že do leta 2020 bude prostredníctvom expertnej skupiny ET 2020 pre predškolskú výchovu a vzdelávanie zverejnená správa, ktorá poskytne konkrétne príklady a rady týkajúce sa implementácie inkluzívnej predškolskej výchovy a vzdelávania.

Zhrnutie

Inklúzia vo vzdelávaní je neustály proces odstraňovania prekážok, ktoré niektorým žiakom bránia v účasti na kvalitnom vzdelávaní. Táto správa ukazuje, že zariadenia inkluzívneho predškolského vzdelávania a výchovy by mohli podporiť  cieľ  inkluzívneho vzdelávania tým, že zabezpečia, aby sa inklúzia začala už v ranom štádiu celoživotného vzdelávania. V Európe je stále výrazne nízka úroveň zápisu detí do týchto centier predškolského vzdelávania a starostlivosti a dôkazy naznačujú nízky prístup ku kvalitnému predškolskému vzdelávaniu a starostlivosti pre deti zo znevýhodneného prostredia, napríklad z rodín s nízkym sociálno-ekonomickým postavením. Dôležité však je, že príklady z európskej praxe inkluzívneho predškolského vzdelávania a starostlivosti ukázali, ako možno inklúziu prepojiť s kvalitnými postupmi predškolského vzdelávania a starostlivosti. V tomto ohľade môžeme dúfať, že prostredníctvom spoločného úsilia o zavedenie inklúzie do praxe bude kvalitné VSRD rozhodujúcim krokom k budovaniu súdržnejšej a inkluzívnejšej európskej spoločnosti.

ZDROJ A LINK NA CELÚ SPRÁVU: European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion, Strengthening the quality of early childhood education and care through inclusion, Publications Office, 2020, https://data.europa.eu/doi/10.2767/503255

Zdieľajte tento článok