Komunitná škôlka sa rozvíja (fáza II) / Banská Bystrica

Projekt je pokračovaním projektu Komunitná škôlka a pridáva do svojej cieľovej skupiny matky a otcov, ktorí majú deti od 0 – 3 rokov a tiež tehotné ženy. Cieľom je tiež rozvoj spolupráce s inými inštitúciami, ktoré by sa efektívne zamerali na túto cieľovú skupinu s cieľom zefektívniť projekt a lepšie uspokojiť potreby detí v ranom detstve.

O organizácii:
Občianske združenie Nádej deťom pôsobí v Banskej Bystrici i v blízkom okolí neformálne od roku 1994, pričom ako organizácia bola zaregistrovaná v apríli 1998. Poslaním organizácie je pomáhať marginalizovaným rómskym komunitám pri rovnomernom rozvoji osobnosti detí aj ich rodičov v ich živote. Organizované sú vzdelávacie programy (o hygiene, zdravej výžive, plánovanom rodičovstve, zdravom životnom štýle), voľnočasové aktivity (zamerané na rozvoj hudobného, dramatického a výtvarného cítenia), letné tábory pre deti, športové hry počas prázdnin ako aj charitatívna pomoc sociálne odkázaným rodinám (oblečenie, potraviny, školské pomôcky a pod.).

http://www.nadejdetom.sk/ 

Zdieľajte tento článok