Integrované služby pre deti a rodiny – ako na ne?

Existuje množstvo dôkazov o vývine dieťaťa a faktoroch, ktoré tento vývin a učenie ovplyvňujú. Snahy o zlepšenie výsledkov malých detí sa však zväčša zameriavajú na zlepšenie existujúcich služieb a systémov služieb. Tento prístup doteraz nepriniesol výrazné zlepšenie výsledkov detí a rodín, ktoré sú predmetom záujmu. Primárne zameranie sa na zlepšenie existujúcich služieb ignoruje skutočnosť, že sociálne a fyzické podmienky, v ktorých rodiny vychovávajú malé deti, môžu mať väčší vplyv na výsledky detí a rodín ako služby, ktoré dostávajú. Ak sa majú zlepšiť výsledky, je potrebné viac sa sústrediť na zlepšenie týchto podmienok.

Integrované centrá pre deti a rodiny 

Skúsme sa inšpirovať Austráliou, kde sú potreby detí, rodičov a opatrovateľov uvedené v rámci Základných podmienok starostlivosti o deti a rodiny. V ňom sú uvedené základné potreby starostlivosti o deti, rodičov a opatrovateľov, ako aj potreby, ktoré majú deti a rodiny spoločné. Rámec Základných podmienok starostlivosti o deti a rodiny možno použiť na posúdenie toho, do akej miery súčasný systém starostlivosti o deti v ranom veku spĺňa potreby starostlivosti o deti a rodiny a akú úlohu môžu zohrávať integrované centrá pre deti a rodiny.

Integrované centrá pre deti a rodiny môžu zohrávať dôležitú úlohu pri uspokojovaní mnohých potrieb detí a rodín. Môžu zohrávať dve kľúčové úlohy: môžu pôsobiť ako sociálne centrá, ktoré poskytujú miesto v danej lokalite, kde si rodiny môžu budovať sociálne siete, a môžu pôsobiť aj ako centrá služieb, ktoré poskytujú rodinám prístup k širokej škále služieb pre deti a rodiny.

Historické súvislosti v Austrálii

Rapídne spoločenské a ekonomické zmeny za posledné polstoročie zmenili ekonomické a sociálne podmienky, v ktorých rodiny vychovávajú malé deti. Zatiaľ čo mnohí ľudia mali a pociťovali z týchto zmien veľký prínos, významná menšina detí a rodín ho nemala a nepocítila, v dôsledku čoho zažíva veľké sociálne, psychologické a zdravotné problémy.

"Napriek rastúcemu zlepšeniu všeobecnej prosperity v tomto období pretrvávajú veľké sociálne, psychologické a zdravotné problémy, najmä v znevýhodnených rodinách."

Prečo prepracovať systém predškolského vzdelávania?

V snahe riešiť tieto zložité problémy vlády vynakladajú čoraz viac úsilia na zlepšenie služieb a systémov služieb než na zlepšenie podmienok, v ktorých rodiny malé deti vychovávajú. Tento prístup však doposiaľ nestačil a nestačí výrazne zlepšovať výsledky detí a rodín, ktorých sa to týka.

Dôvodov je niekoľko, napríklad:

  • Služby nie sú poskytované efektívne alebo spravodlivo.
  • Služby nie sú integrované, ale sú poskytované ako samostatné služby so samostatnými zdrojmi financovania.
  • Sily v rámci jednotlivých oddelení a agentúr bránia integrácii služieb na podporu rodín.
  • Pri zameraní sa na tieto služby sa prehliada skutočnosť, že podmienky, v ktorých rodiny vychovávajú malé deti, môžu mať väčší vplyv na výsledky ako služby, ktoré dostávajú.
  • Problémy, ktoré treba riešiť, často určujú a formulujú odborníci a vlády, a nie samotné rodiny a komunity a preto ich tieto nemusia vnímať ako riešenie problémov, ktoré ich najviac znepokojujú.

V tomto dokumente sa uvažuje o iných spôsoboch, ako zlepšiť výsledky znevýhodnených detí a rodín. Skúmajú sa pritom základné potreby detí a rodín a identifikujú sa podmienky, ktoré sú potrebné na podporu rodičov pri napĺňaní týchto potrieb. Vo všeobecnosti sú tieto potreby rozdelené do nasledujúcich skupín: vzťahové potreby, bezpečnosť a ochrana, zdravie a výživa, vzdelávanie a aktivity, životné prostredie a materiálne potreby. Potreby detí nemôžu uspokojovať len samotné rodiny. Vyžaduje si to prístup k širšej sieti podpory, vysokokvalitné služby a príslušné opatrenia a politiky vlád, ktoré im to uľahčia.

Rámec Základných podmienok starostlivosti o deti a rodiny

Navrhovaný rámec je rozdelený do troch častí: potreby detí, potreby rodičov/opatrovateľov a spoločné potreby dieťaťa a rodiny (pozri schému na nasledujúcej strane). Tento rámec sa môže použiť na posúdenie toho, či súčasný systém predškolskej starostlivosti spĺňa potreby detí a rodín.

Potreby detí

Potreby rodičov / opatrovateľov

Spoločné potreby dieťaťa

a rodiny

·     Zabezpečené vzťahy s primárnymi opatrovateľmi, ktorí sú schopní im poskytnúť citlivú starostlivosť potrebnú na vybudovanie bezpečných väzieb

·     Podpora pri rozvíjaní emocionálnych schopností a samoregulačných  zručností

·     Pozitívne prostredie pre vzdelávanie v ranom veku v domácom prostredí, ako aj v zariadeniach predškolskej výchovy a vzdelávania v komunite

·     Príležitosti na stretávanie sa s ostatnými deťmi rôznych vekových kategórií a budovanie sociálnych zručností

·     Primeraná a vhodná výživa od počatia do neskoršieho veku

·     Podpora pri zavádzaní režimu pravidelného spánku

·     Fyzické možnosti hrať hry a skúmať

·     Ochrana pred stresom vo vzťahoch – pred zneužívaním a zanedbávaním zo strany opatrovateľov, vystavovaním násiliu v rodine alebo komunite

·       Zabezpečený čas na budovanie vzťahov s novorodencom   (platená materská/otcovská dovolenka)

·       Pozitívne siete sociálnej podpory (vrátane podpory zo strany rodiny, priateľov, príbuzných rodičov a susedov)

·       Bezpečné a ľahko dostupné miesta na stretávanie sa s inými rodinami

·       Prístup k službám zameraným na rodinu

·       Prístup k všeobecným službám počas predpôrodného / perinatálneho / popôrodného obdobia

·       Prístup k špecializovaným podporným službám na riešenie ďalších osobných potrieb (napr. problémy s duševným zdravím, násilie vo vzťahoch)

·       Informácie o starostlivosti o dieťa a jeho vývoji a podpora pri zvládaní výziev spojených s rodičovstvom

·       Dostupnosť príležitostí na vzdelávanie s cieľom budovať osobné schopnosti

·       Inkluzívnosť bezprostredného sociálneho prostredia –      absencia rasizmu alebo diskriminácie

·       Pracovné príležitosti a podmienky zamestnania priaznivé pre rodiny

 

·     Bezpečné a cenovo dostupné bývanie

·     Finančné zabezpečenie / zabezpečenie zamestnania

·     Zdravé fyzické prostredie (čistý vzduch a voda bez toxínov v prostredí, zeleň)

·     Bezpečné a ľahko navigovateľné zastavané prostredie

·     Ľahký prístup k rodinným rekreačným a iným zariadeniam (knižniciam, bazénom, športoviskám, detským ihriskám)

·     Zdravé potravinové prostredie, ktoré poskytuje prístup k čerstvým potravinám

·     Prístup k podporným službám na riešenie výnimočných potrieb rodiny (napr. finančné poradenstvo, služby v oblasti bývania)

·     Inkluzívnosť širšej spoločnosti – absencia rasizmu alebo diskriminácie

 

Závery o úlohe integrovaných centier pre deti a rodiny

Integrované centrá pre deti a rodiny majú potenciál zohrávať dôležitú úlohu pri uspokojovaní mnohých potrieb detí a ich rodín. Poskytujú miesto v danej lokalite, kam môžu deti a rodiny chodiť, budovať si sociálne siete a získavať podporu od iných rodičov s malými deťmi. Tieto centrá môžu zároveň poskytovať bezpečné a pozitívne vzťahové prostredie, v ktorom je dieťa chránené pred zneužívaním alebo zanedbávaním. Môžu tiež podporovať deti pri budovaní bezpečných väzieb a pri rozvoji sebaregulácie a ďalších zručností. Môžu podporovať zdravú výživu a hygienické postupy u detí a rodín a poskytovať príležitosti na fyzické aktivity a hry. Fungujú aj ako centrá, ktoré poskytujú prístup k rôznym zdravotníckym a iným službám. Tiež podporujú rodičov pri rozvíjaní pozitívnych rodičovských postupov a pomáhajú pri včasnej identifikácii a riešení zdravotných alebo vývojových problémov detí a rodín. Holistické modely raného vzdelávania môžu potenciálne vyplniť medzeru v prostredí pre deti a rodiny v ranom veku.

"... [Integrované centrá pre deti a rodiny] môžu zabezpečiť miesto, kam môžu deti a rodiny chodiť a kde si môžu vybudovať sociálne siete a získať podporu od iných rodičov s malými deťmi."

Celú správu Core care conditions for children and families: implications for integrated child and family services (Základné podmienky starostlivosti o deti a rodiny: dôsledky pre integrované služby pre deti a rodiny) nájdete na adrese: Core care conditions for children and families: implications for integrated child and family services

Zdieľajte tento článok