Integrované služby pre deti a rodiny – ako na ne?

Existuje množstvo dôkazov o vývine dieťaťa a faktoroch, ktoré tento vývin a učenie ovplyvňujú. Snahy o zlepšenie výsledkov malých detí sa však zväčša zameriavajú na zlepšenie existujúcich služieb a systémov služieb. Tento prístup doteraz nepriniesol výrazné zlepšenie výsledkov detí a rodín, ktoré sú predmetom záujmu. Primárne zameranie sa na zlepšenie existujúcich služieb ignoruje skutočnosť, že sociálne a fyzické podmienky, v ktorých rodiny vychovávajú malé deti, môžu mať väčší vplyv na výsledky detí a rodín ako služby, ktoré dostávajú. Ak sa majú zlepšiť výsledky, je potrebné viac sa sústrediť na zlepšenie týchto podmienok.

Integrované centrá pre deti a rodiny 

Skúsme sa inšpirovať Austráliou, kde sú potreby detí, rodičov a opatrovateľov uvedené v rámci Základných podmienok starostlivosti o deti a rodiny. V ňom sú uvedené základné potreby starostlivosti o deti, rodičov a opatrovateľov, ako aj potreby, ktoré majú deti a rodiny spoločné. Rámec Základných podmienok starostlivosti o deti a rodiny možno použiť na posúdenie toho, do akej miery súčasný systém starostlivosti o deti v ranom veku spĺňa potreby starostlivosti o deti a rodiny a akú úlohu môžu zohrávať integrované centrá pre deti a rodiny.

Integrované centrá pre deti a rodiny môžu zohrávať dôležitú úlohu pri uspokojovaní mnohých potrieb detí a rodín. Môžu zohrávať dve kľúčové úlohy: môžu pôsobiť ako sociálne centrá, ktoré poskytujú miesto v danej lokalite, kde si rodiny môžu budovať sociálne siete, a môžu pôsobiť aj ako centrá služieb, ktoré poskytujú rodinám prístup k širokej škále služieb pre deti a rodiny.

Historické súvislosti v Austrálii

Rapídne spoločenské a ekonomické zmeny za posledné polstoročie zmenili ekonomické a sociálne podmienky, v ktorých rodiny vychovávajú malé deti. Zatiaľ čo mnohí ľudia mali a pociťovali z týchto zmien veľký prínos, významná menšina detí a rodín ho nemala a nepocítila, v dôsledku čoho zažíva veľké sociálne, psychologické a zdravotné problémy.

"Napriek rastúcemu zlepšeniu všeobecnej prosperity v tomto období pretrvávajú veľké sociálne, psychologické a zdravotné problémy, najmä v znevýhodnených rodinách."

Dr. Tim Moore, vedúci výskumný pracovník, Centrum pre zdravie detí v komunitách

Prečo prepracovať systém predškolského vzdelávania?

V snahe riešiť tieto zložité problémy vlády vynakladajú čoraz viac úsilia na zlepšenie služieb a systémov služieb než na zlepšenie podmienok, v ktorých rodiny malé deti vychovávajú. Tento prístup však doposiaľ nestačil a nestačí výrazne zlepšovať výsledky detí a rodín, ktorých sa to týka.

Dôvodov je niekoľko, napríklad:

  • Služby nie sú poskytované efektívne alebo spravodlivo.
  • Služby nie sú integrované, ale sú poskytované ako samostatné služby so samostatnými zdrojmi financovania.
  • Sily v rámci jednotlivých oddelení a agentúr bránia integrácii služieb na podporu rodín.
  • Pri zameraní sa na tieto služby sa prehliada skutočnosť, že podmienky, v ktorých rodiny vychovávajú malé deti, môžu mať väčší vplyv na výsledky ako služby, ktoré dostávajú.
  • Problémy, ktoré treba riešiť, často určujú a formulujú odborníci a vlády, a nie samotné rodiny a komunity a preto ich tieto nemusia vnímať ako riešenie problémov, ktoré ich najviac znepokojujú.

V tomto dokumente sa uvažuje o iných spôsoboch, ako zlepšiť výsledky znevýhodnených detí a rodín. Skúmajú sa pritom základné potreby detí a rodín a identifikujú sa podmienky, ktoré sú potrebné na podporu rodičov pri napĺňaní týchto potrieb. Vo všeobecnosti sú tieto potreby rozdelené do nasledujúcich skupín: vzťahové potreby, bezpečnosť a ochrana, zdravie a výživa, vzdelávanie a aktivity, životné prostredie a materiálne potreby. Potreby detí nemôžu uspokojovať len samotné rodiny. Vyžaduje si to prístup k širšej sieti podpory, vysokokvalitné služby a príslušné opatrenia a politiky vlád, ktoré im to uľahčia.

Rámec Základných podmienok starostlivosti o deti a rodiny

Navrhovaný rámec je rozdelený do troch častí: potreby detí, potreby rodičov/opatrovateľov a spoločné potreby dieťaťa a rodiny (pozri schému na nasledujúcej strane). Tento rámec sa môže použiť na posúdenie toho, či súčasný systém predškolskej starostlivosti spĺňa potreby detí a rodín.

Potreby detí

Potreby rodičov / opatrovateľov

Spoločné potreby dieťaťa

a rodiny

·     Zabezpečené vzťahy s primárnymi opatrovateľmi, ktorí sú schopní im poskytnúť citlivú starostlivosť potrebnú na vybudovanie bezpečných väzieb

·     Podpora pri rozvíjaní emocionálnych schopností a samoregulačných  zručností

·     Pozitívne prostredie pre vzdelávanie v ranom veku v domácom prostredí, ako aj v zariadeniach predškolskej výchovy a vzdelávania v komunite

·     Príležitosti na stretávanie sa s ostatnými deťmi rôznych vekových kategórií a budovanie sociálnych zručností

·     Primeraná a vhodná výživa od počatia do neskoršieho veku

·     Podpora pri zavádzaní režimu pravidelného spánku

·     Fyzické možnosti hrať hry a skúmať

·     Ochrana pred stresom vo vzťahoch – pred zneužívaním a zanedbávaním zo strany opatrovateľov, vystavovaním násiliu v rodine alebo komunite

·       Zabezpečený čas na budovanie vzťahov s novorodencom   (platená materská/otcovská dovolenka)

·       Pozitívne siete sociálnej podpory (vrátane podpory zo strany rodiny, priateľov, príbuzných rodičov a susedov)

·       Bezpečné a ľahko dostupné miesta na stretávanie sa s inými rodinami

·       Prístup k službám zameraným na rodinu

·       Prístup k všeobecným službám počas predpôrodného / perinatálneho / popôrodného obdobia

·       Prístup k špecializovaným podporným službám na riešenie ďalších osobných potrieb (napr. problémy s duševným zdravím, násilie vo vzťahoch)

·       Informácie o starostlivosti o dieťa a jeho vývoji a podpora pri zvládaní výziev spojených s rodičovstvom

·       Dostupnosť príležitostí na vzdelávanie s cieľom budovať osobné schopnosti

·       Inkluzívnosť bezprostredného sociálneho prostredia –      absencia rasizmu alebo diskriminácie

·       Pracovné príležitosti a podmienky zamestnania priaznivé pre rodiny

 

·     Bezpečné a cenovo dostupné bývanie

·     Finančné zabezpečenie / zabezpečenie zamestnania

·     Zdravé fyzické prostredie (čistý vzduch a voda bez toxínov v prostredí, zeleň)

·     Bezpečné a ľahko navigovateľné zastavané prostredie

·     Ľahký prístup k rodinným rekreačným a iným zariadeniam (knižniciam, bazénom, športoviskám, detským ihriskám)

·     Zdravé potravinové prostredie, ktoré poskytuje prístup k čerstvým potravinám

·     Prístup k podporným službám na riešenie výnimočných potrieb rodiny (napr. finančné poradenstvo, služby v oblasti bývania)

·     Inkluzívnosť širšej spoločnosti – absencia rasizmu alebo diskriminácie

 

Závery o úlohe integrovaných centier pre deti a rodiny

Integrované centrá pre deti a rodiny majú potenciál zohrávať dôležitú úlohu pri uspokojovaní mnohých potrieb detí a ich rodín. Poskytujú miesto v danej lokalite, kam môžu deti a rodiny chodiť, budovať si sociálne siete a získavať podporu od iných rodičov s malými deťmi. Tieto centrá môžu zároveň poskytovať bezpečné a pozitívne vzťahové prostredie, v ktorom je dieťa chránené pred zneužívaním alebo zanedbávaním. Môžu tiež podporovať deti pri budovaní bezpečných väzieb a pri rozvoji sebaregulácie a ďalších zručností. Môžu podporovať zdravú výživu a hygienické postupy u detí a rodín a poskytovať príležitosti na fyzické aktivity a hry. Fungujú aj ako centrá, ktoré poskytujú prístup k rôznym zdravotníckym a iným službám. Tiež podporujú rodičov pri rozvíjaní pozitívnych rodičovských postupov a pomáhajú pri včasnej identifikácii a riešení zdravotných alebo vývojových problémov detí a rodín. Holistické modely raného vzdelávania môžu potenciálne vyplniť medzeru v prostredí pre deti a rodiny v ranom veku.

"... [Integrované centrá pre deti a rodiny] môžu zabezpečiť miesto, kam môžu deti a rodiny chodiť a kde si môžu vybudovať sociálne siete a získať podporu od iných rodičov s malými deťmi."

Dr. Tim Moore, vedúci výskumný pracovník, Centrum pre zdravie detí v komunitách

Celú správu Core care conditions for children and families: implications for integrated child and family services (Základné podmienky starostlivosti o deti a rodiny: dôsledky pre integrované služby pre deti a rodiny) nájdete na adrese: Core care conditions for children and families: implications for integrated child and family services

Zdieľajte tento článok

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email