Zvýšenie dostupnosti a kvality doučovania v marginalizovaných rómskych komunitách / Roškovce, Petrovany, Sveržov, Kojatice, Plavecký Štvrtok

Cieľom projektu bolo zlepšiť službu doučovania a vytvoriť metodiku doučovania detí vo veku 6-8 rokov z málo podnetného prostredia v neformálnych inštitúciách (komunitných centrách) a to prostredníctvom jej tvorby, testovania a priebežnej metodickej a supervíznej podpory pracovníkov v rámci existujúcich komunitných centier organizácie. Výsledky projektu a poznatky z realizácie projektu boli zdieľané s odbornou verejnosťou a inými existujúcimi komunitnými centrami. Projekt v rámci Programu rozvoja rómskych komunít bol realizovaný do roku 2020.

O organizácii:
Človek v ohrození poskytuje od roku 2004 (do roku 2016 ešte pod menom Člověk v tísni, o.p.s.) sociálne, vzdelávacie a komunitné služby vo vylúčených rómskych lokalitách. Hlavným podnetom je snaha nachádzať a aplikovať nové spôsoby riešenia problémov, ktoré súvisia so sociálne vylúčenými rómskymi lokalitami – chudoba, dlhodobá nezamestnanosť, nízka úroveň vzdelania a bariéra medzi svetom Rómov a väčšinovej spoločnosti. 
Cieľom programov sociálnej integrácie je odstraňovanie chudoby a začleňovanie sociálne vylúčených rómskych lokalít. Jedny z hlavných princípov organizácie sú dlhodobé a komplexné pôsobenie a flexibilita v nastavovaní programov, ktoré priamo reagujú na potreby lokality. Človek v ohrození, n.o. na Slovensku prevádzkuje 5 komunitných centier (KC) v sociálne vylúčených komunitách, KC Roškovce, KC Sveržov, KC Kojatice, KC Petrovany a KC Plavecký Štvrtok. V rámci programu podpory vzdelávania poskytuje v týchto centrách predškolské, nízkoprahové a záujmové aktivity, ako i kariérne poradenstvo pre mládež a pomoc pri príprave na vyučovanie.

https://clovekvohrozeni.sk

Zdieľajte tento článok