Včasná intervencia pre znevýhodnené rodiny už aj v Snine

Projekt „Včasná intervencia pre rodiny s deťmi do 8 rokov pochádzajúce z marginalizovaných komunít“ je realizovaný v meste Snina od marca 2021. Tri vyškolené mentorky – ženy, matky pochádzajúce z komunity denne vykonávajú aktivity priamo v rodinách. Každá mentorka má na starosti 10 detí. Stimulačný program s prvkami montessori pedagogiky zastrešuje deti od narodenia do 6 rokov, ktorým napomáha zdravému psychomotorickému, sociálnemu a kognitívnemu vývinu. Do realizácie úloh sú postupne zapájaní aj rodičia. Na projekte spolupracujú bývalé učiteľky špeciálnej základnej školy, ktoré sú presvedčené, že včasná a dobre nastavená intervencia v chudobných marginalizovaných rómskych rodinách je jedným z opatrení, ktoré pomôžu k dobrému štartu dieťaťa pri nástupe na primárne vzdelávanie v základnej škole. Deťom, ktoré majú ťažkosti v prvom ročníku základnej školy poskytujeme pomoc formou doučovania taktiež priamo v rodine. 

O organizácii:

Občianske združenie Gaštanový koník pracuje od roku 2015. Našim cieľom je vzdelávanie, podpora a sociálny rozvoj ľudí so zdravotným znevýhodnením, ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia a ľudí z marginalizovaných rómskych komunít. Združenie realizuje vzdelávacie aktivity pre pedagogických i odborných pracovníkov pracujúcich s uvedenými skupinami v školách a školských zariadeniach. Taktiež sa venujeme teoretickému i praktickému učeniu pri pestovaní zeleniny, ovocia, byliniek a kvetov ako jedného z nástrojov na zabezpečenie obživy pre rodiny z chudobného prostredia.

Zdieľajte tento článok