Varna – mesto služby včasnej intervencie

V Bulharsku začali službu včasnej intervencie poskytovať viaceré organizácie občianskej spoločnosti v roku 2010 v niektorých veľkých mestách krajiny spolu s prijatím národnej stratégie Vízia deinštitucionalizácie detí v Bulharskej republike. Medzi hlavné ciele tejto stratégie patrí postupné zatváranie všetkých zariadení pre deti, predchádzanie umiestňovaniu a výchovy detí vo veku od 0 do 3 rokov v ústavnej starostlivosti akéhokoľvek typu a rozvoj rodinnej starostlivosti a komunitných služieb v celej krajine. Vláda sa tiež zapojila do poskytovania služieb v oblasti včasnej intervencie prostredníctvom tzv. centier pre rozvoj detí.

Ako a prečo sa mesto Varna rozhodlo zahrnúť službu včasnej intervencie do svojho sociálneho programu?

V roku 2009 spoločnosť Karin Dom oficiálne spustila program včasnej intervencie pre deti vo veku od 0 do 4 rokov v spolupráci s miestnou samosprávou Varny, Oddelením ochrany detí, pôrodnicami dvoch nemocníc v meste Varna a združením Tsvetno Badeshte. V priebehu implementácie sa uskutočnilo monitorovanie a hodnotenie programu, ktorého cieľom bolo ďalšie posilnenie programu a lepšie uspokojenie potrieb detí a rodín, ako aj identifikácia výsledkov jeho implementácie.

Mesto Varna bolo s koncepciou programu oboznámené hneď na začiatku a, ako partner malo možnosť oboznámiť sa s metodikou tým, že sa jeho zástupcovia zúčastnili úvodného školenia, ktoré viedli lektori, konzultanti a školitelia včasnej intervencie z kanadského Vancouveru. V priebehu zavádzania a rozvoja programu mesto aj všetci ostatní partneri mali možnosť sledovať implementáciu metodiky a dosiahnuté výsledky prostredníctvom účasti na pravidelných seminároch organizovaných Karin Dom, na ktorých boli prezentované výsledky monitorovania a hodnotenia programu. Takto sa dosiahlo dobré pochopenie podstaty a prínosov tohto inovatívneho programu.

Služba včasnej intervencie (ďalej len SVI) bola zahrnutá do stratégie samosprávy Varny pre rozvoj sociálnych služieb na roky 2011-2015, Program pre deti 2012 a Sociálny program. V júli 2013 sa tak mesto Varna stalo prvým bulharským mestom, ktoré uznalo službu včasnej intervencie na prevenciu zrieknutia sa detí so zdravotným znevýhodnením ako činnosť sprostredkovanú samosprávou a následne uzavrela zmluvu o jej poskytovaní s nadáciou Karin Dom, s mesačnou kapacitou 40 miest. 

Aké výhody malo pre samosprávu Varny spustenie služby včasnej intervencie?

Od svojho spustenia v roku 2010 až do roku 2019 program včasnej intervencie ponúkol podporu celkovo 897 deťom. O účinnosti programu svedčí skutočnosť, že 52 % zúčastnených detí nepotrebuje následnú terapiu, špecializované služby alebo podporu v materskej škole. Ďalším dôkazom účinnosti programu je porovnanie obáv a potrieb užívateľov pri vstupe do programu s pokrokom, ktorý dosiahli v každej skupine používateľov. Veľmi dôležitým ukazovateľom úspešnosti programu, a to tak pre službu, pre poskytovateľa aj pre miestnu samosprávu, je spätná väzba od rodičov, ktorých deti využili túto službu.

Samosprávy môžu zvážiť včasnú intervenciu v prípadoch ohrozených detí a detí so zdravotným znevýhodnením za dobrú investíciu, pretože ušetrí rodine aj štátu ďalšie náklady v neskoršom období života dieťaťa.
Uznanie služieb včasnej intervencie miestnymi samosprávami a ich začlenenie do stratégie rozvoja obce a ročného plánu rozvoja sociálnych služieb uľahčí rozšírenie potenciálu detí a ich rast do zrelých občanov, ktorí sa budú aktívne podieľať na živote svojich miestnych komunít.

Analýza pred uvedením služby včasnej intervencie

Rozhodnutiu samosprávy o spustení a financovaní nových sociálnych služieb by mala predchádzať analýza situácie v regióne a posúdenie potrieb zraniteľných skupín a potenciálnych poskytovateľov, ako aj potenciálu obce plánovať a efektívne alokovať finančné zdroje. Rozhodnutie, ktoré prijalo mestské zastupiteľstvo Varny v roku 2013, zaradiť SVI do kategórie činností delegovaných samosprávou, bolo výsledkom nasledujúcich míľnikov:
⇒ Situačnej analýzy a posúdenia potrieb rizikových skupín v regióne Varna, ako súčasť strategického plánovania sociálnych služieb na regionálnej úrovni;

⇒ Podrobného zdôvodnenia návrhu na poskytovanie služieb podľa možností poskytovateľa;

⇒Finančnej analýzy na stanovenie kapacít pre nového poskytovateľa povereného samosprávou.

Situačná analýza na posúdenie potreby sociálnych služieb a ich plánovanie miestnou samosprávou

Analýza situácie vykonaná v roku 20107 upriamila pozornosť samosprávy Varny na otázky, ako sú poskytovanie služieb pre deti, spôsob poskytovania a nové potreby. Po kritickom, ale realistickom preskúmaní, sa dospelo k nasledujúcim záverom, ktoré sú základom budúceho rozvoja stratégie a koncepcie sociálnych služieb:

» V porovnaní s poskytovaním služieb pre dospelých sú sociálne služby pre deti veľmi obmedzené;

» Poskytovanie komunitných sociálnych služieb pre deti sa sústreďuje v regionálnom centre;

» Poskytovanie služieb je z hľadiska počtu, rozmanitosti a kapacity nedostatočné a ďalej neuspokojuje odhadované potreby všetkých identifikovaných cieľových skupín;

» Služby včasnej intervencie a služby prevencie opustenosti detí v  zariadeniach sú veľmi nedostatočné, a to tak v materských centrách, ako aj v komunite;

» Neexistuje stabilný súbor preventívnych služieb na podporu rodičov a detí v procese výchovy a vzdelávania detí, ako napr. škola pre rodičov, školská podpora, zvyšovanie povedomia detí o ich právach a povinnostiach a voľnočasové aktivity pre deti;

» Súčasná štruktúra sociálnych služieb je nedostatočná v oblasti terénnych služieb a mobilných služieb. Integrovaný prístup k plánovaniu a poskytovaniu sociálnych služieb je nedostatočne rozvinutý, rovnako ako medzisektorová spolupráca medzi sociálnymi, zdravotnými a vzdelávacími službami. 

Na základe tejto analýzy mesto Varna identifikovalo prevenciu opustenia a deinštitucionalizáciu starostlivosti o deti ako oblasť prioritného rozvoja a určilo tieto prioritné cieľové skupiny pre rozvoj sociálnych služieb a opatrenia v oblasti sociálnej inklúzie:

» rodiny s ohrozenými deťmi;
»ohrozené deti, vrátane detí mimo školského systému, ktoré ukončili školskú dochádzku a detí ohrozených predčasným ukončením školskej dochádzky;
» deti a iné osoby so zdravotným postihnutím.

Logickým pokračovaním analýzy bolo začatie postupu verejného obstarávania na prevádzkovanie týchto služieb a zahrnutie SVI do ročného rozpočtu sociálneho programu.

Zdôvodnenie návrhu na poskytovanie služieb

Návrh Karin Dom na spustenie SVI v rámci sociálneho programu obce a stratégie bol podporený skúsenosťami ich tímu a identifikovanými prínosmi a dôkazmi o výsledkoch doteraz realizovaného programu. Pri posudzovaní potenciálnych poskytovateľov by samosprávy mali hľadať jasné a konkrétne odpovede na nižšie uvedené otázky.

Kľúčové otázky pre výber poskytovateľov SVI

Usmernenie k reakcii (podľa modelu služieb SVI Karin Dom)                                                                                         

Celkový cieľ a špecifické ciele, buď krátkodobo alebo dlhodobo dosiahnuté horizonty,  týkajúce sa rozvoja sociálnych služieb poskytovaných samosprávou

Celkový cieľ: Poskytovanie včasnej podpory rodinám s deťmi so zdravotným postihnutím alebo s rizikom vývinu vo veku od 0 do 3 rokov.
Špecifické ciele:
– Posilnenie väzby medzi rodičmi a deťmi podporou dojčenia a zvyšovaním povedomia o potrebách a potenciáli detí.
– Rozvíjanie špecifických rodičovských kapacít na poskytovanie starostlivosti a podpory deťom so špeciálnymi potrebami v rodinnom prostredí. Tým sa maximalizuje udržateľnosť výsledkov týkajúcich sa rozvoja dieťaťa a zníži sa závislosť rodiny od inštitucionálnej starostlivosti.
Stanovenie krátkodobých a dlhodobých cieľov: Zahrnutie detí do bežného vzdelávacieho prostredia materskej alebo základnej školy, aby sa im v budúcnosti lepšie umožnilo zamestnanie a možnosti samostatného života.

Hodnotenie požadovaných zdrojov
na realizáciu služby v súlade s platnou dobrou praxou a efektívne poskytovanie

Podrobné posúdenie zdrojov z hľadiska:
– požadovaných špecifických zariadení na podporu motorického a zmyslového rozvoja detí (ak je to potrebné), ako aj hračky, pomôcky, knihy atď;
– cestovné náklady a náklady na pohonné hmoty na poskytovanie terénnych SVI;
– kapacity personálu na poskytovanie služieb; dostupnosť údajov o zručnostiach a kvalifikácii personálu na vykonávanie činností; náklady na školenia pre súčasný tím a nových zamestnancov.

Praktické otázky implementácie

Hlavné činnosti, prostredníctvom ktorých budú ciele a úlohy dosiahnuté.
– Časový rámec.
– Spôsob a miesto realizácie činností.
– Opis použitých metód.
– Informácie o všetkých kľúčových faktoroch, ako sú spolupráce/ partnerstvá, vrátane partnerstiev s inými poskytovateľmi, vo vzťahu k cieľovou skupinou atď.
– Opis oblasti/mesta/obce, v ktorej sa prax uskutočnila.
– Cieľoví používatelia.
– Prijatie klienta do služby a odchod zo služby.
– Metodika práce.

Dôkazy o účinnosti poskytovanej služby

Dôkazy založené na výskume a/alebo skúsenostiach organizácie:
– Vplyv na rodinu malého dieťaťa so špeciálnymi potrebami, ako aj na vývin dieťaťa;
– Dôkazy o prínosoch uplatňovania prístupu zameraného na rodinu;
– Údaje o výsledkoch doterajšieho poskytovania služieb;
– Prínosy pre miestnu komunitu: prevencia inštitucionalizácie detí; posilnenie schopnosti rodín zvládnuť životné situácie a zlepšenie príležitostí pre dieťa v neskoršom veku; ekonomické a sociálne prínosy spojené so znižujúcim sa vplyvom zdravotného znevýhodnenia, čo vedie k zníženiu nákladov na podporu v neskoršom štádiu a lepšie možnosti zamestnania sa.

Ľudským zdrojom by sa mala venovať osobitná pozornosť pri posudzovaní potenciálnych poskytovateľov SVI. Odborníci budú musieť mať vynikajúce znalosti a skúsenosti so špecifikami vývinu v ranom detstve, rôznymi ťažkosťami u detí, metódami na stimuláciu rozvoja detí so špeciálnymi potrebami a s prístupmi k podpore rodiny. Tím poskytujúci služby by mal zahŕňať odborníkov, z ktorých všetci by mali absolvovať príslušné školenia na zvyšovanie kvalifikácie: psychológ, rehabilitačný pracovník, logopéd, sociálny pracovník, lekársky odborník (pediater/zdravotná sestra/poradca pre dojčenie). Pri odhade prostriedkov a prínosov by mali miestne samosprávy zohľadniť, že služby sa budú poskytovať predovšetkým v prirodzenom prostredí dieťaťa, najčastejšie doma, a že budú použité aj prostriedky rodičov.

Prechod od prístupu zameraného na experta k prístupu zameraného na rodinu na podporu detí so zdravotným znevýhodnením alebo detí ohrozených opustením

Prístup zameraný na experta

Prístup zameraný na rodinu

Proces vedený odborníkmi/expertmi.

Zameranie na rodinu a jej silné stránky a zdroje.

Zameranie sa na dieťa a jeho problémy.

Aktívne zapojenie rodiny do určovania priorít a cieľov pre rozvoj dieťaťa a vytvárania podporného prostredia.

Terapia aj jej dopad zameraný na dieťa.

Intervencia zameraná na rodinu, pri ktorej je rodina tou, ktorá sa stará o dieťa.

Oddelené služby, ktoré sa ťažko koordinujú s inými oddeleniami, ktoré súvisia so zdravím a vývinom dieťaťa.

Budovanie siete komunitných služieb fungujúcich v spolupráci s ostatnými sektormi, ktoré sa zaoberajú zdravím a rozvojom detí.

Odhad potrebných finančných zdrojov a posúdenie finančnej kapacity samosprávy na zavedenie a rozvoj služieb včasnej intervencie

Odhad požadovaného rozpočtu na poskytovanie SVI a posúdenie súčasných a budúcich finančných kapacít sú základom pre stanovenie kapacity činnosti SVI poskytovanej obcou. Kľúčovou zásadou pre samosprávy pri určovaní rozpočtu na včasné intervencie je zabezpečiť flexibilitu v súlade s potrebami a zdrojmi každej miestnej oblasti.
Jeden z možných príkladov finančného plánovania možno nájsť v skúsenostiach mesta Varna pri vytváraní SVI financovaných samosprávou. Potrebné zdroje na financovanie služby zatriedili do troch kategórií:

  1. personálne odmeny zahŕňajú: poradcov pre rozvoj detí (rehabilitačný pracovník, logopéd, psychológ, sociálny pracovník); poradenstvo pre rodičov, rodičovské skupiny; skupinové terapie; poradenstvo pre matky; dopravu; účtovníctvo; technickú podporu.
  2. materiálne výdavky: pomôcky – hračky, knihy; kancelárske potreby; pohonné hmoty.
  3. výdavky na externé služby: telefónne služby, elektrina, voda; informačná podpora.

V ďalšom článku si povieme viac o tom, v čom je model včasnej intervencie mesta Varna špecifický, či o kľúčových partneroch služby. Tiež sa zameriame na monitoring a evaluáciu programu aj analýzu výziev, ktorým pri implementácii služby samospráva čelila. 

ZDROJ A LINK NA CELÚ SPRÁVU: Handbook for representtives of local governments and central government institutions, HANDBOOK-FOR-REPRESENTATIVES.pdf (karindom.org)

Zdieľajte tento článok