Pre OZ Čarovné husle je pravidelné testovanie a monitoring základom pre zlepšovanie pomoci deťom z vylúčených komunít

Dnes je už mnohým jasné, že predškolská výchova prospieva všetkým deťom, u detí zo znevýhodnených komunít však posilňuje aj ich schopnosť zakladať trvácne rodiny a znižovať ich chudobu a nerovnosť v spoločnosti. Predškolská príprava má pre dieťa z rómskej rodiny obrovský význam. Rómske dieťa sa v málo podnetnom prostredí neposúva vpred, stagnuje, kopíruje nesprávne vzory správania. Práve predprimárne vzdelávanie umožňuje rómskemu dieťaťu správny vývin a tu sa deťom vštepujú základné vedomosti, schopnosti a zručnosti.

Aj keď je posledný ročník materskej školy na Slovensku bezplatný, chudobní rodičia nedokážu uniesť skryté finančné náklady spojené s ich návštevou. Často im chýbajú peniaze na to, aby kúpili deťom vhodné oblečenie alebo obuv. Aby sa nemuseli hanbiť, dieťa do škôlky radšej nezapíšu.

V občianskom združení Čarovné husle sa zameriavame na pomoc rodinám pri vytváraní vhodných podmienok na rozvoj a učenie sa dieťaťa a rozvíjanie vhodných rodičovských zručností.  Zaznamenali sme zlepšenie výsledkov detí vo vzdelávaní, čo považujeme za svoj hlavný cieľ. Dôležité pre organizáciu je takisto zvyšovanie dôvery rodičov voči svojim rodičovským schopnostiam. Pri práci čerpáme zo skúsenosti z obdobia facilitácie v rámci projektu Progres, ktorý bol zameraný na rané detstvo. Dodnes tiež využívame materiály a metodiky obohatené vlastnými poznatkami a doplneniami. Ďalšou našou pomôckou je metodická príručka o predškolskom vzdelávaní v rámci klubov v komunitných centrách, ktorú vypracovalo občianske združenie Človek v ohrození, ale priebežne sa rozhodujeme o tom,  aký materiál v akej situácii použiť na základe aktuálnej potreby.

V rámci projektu Investícia v ranom detstve II poskytujeme služby deťom v predprimárnom veku, prevažne v rozsahu 1 až 2 krát týždenne. Na začiatku projektu sme s deťmi urobili prieskum a výsledky, ktoré sa získali  testovaním bude správou o efektívnosti vzdelávania realizovaného v rámci projektu,  ktoré schopnosti  predškolákov sa rozvinuli viac, a kde naopak treba ešte s daným dieťaťom popracovať. Pre organizáciu je ale dôležitejší posun, kam sa dieťa dostalo viac ako nejaké normy. Preto sme sa rozhodli  testovať na začiatku,  v priebehu a po skončení projektu. Chceme sa zamerať na odhalenie silných a slabých stránok konkrétneho dieťaťa. Deti sa testujú v oblasti hrubej a jemnej motoriky, grafomotoriky, orientácie v priestore, orientácie v čase, vizuálnej a sluchovej pamäti, reč, základné matematické myslenie a oblasť sociálnej a emocionálnej zrelosti. Na začiatku projektu, pri prvom testovaní mali väčšinou všetky deti dobre rozvinutú jemnú a hrubú motoriku aj rečové schopnosti. Čo sa týka sústredenia sa, niektoré majú problémy aj po uplynutí pár mesiacov. Deti vedia rozlíšiť jednotné a množné číslo, poznajú farby. Matematické myslenie a hlavne tvary im robia problémy, nepoznajú ich. Po grafomotorickej stránke vykazovali deti najslabšie výsledky. Kresby boli skôr čmáranicami.

Mnohé aktivity, ktoré s deťmi vykonávame prispôsobujeme  počasiu, ročnému obdobiu a jeho tematike a na základe toho vyberáme pracovné listy alebo pomôcky. Používame rôzne hračky, spoločenské hry, skladačky,  omaľovánky, výtvarné pomôcky a na rozvoj pohybových zručností detské ihriská a mestský park. Zastávame názor, že vzdelávaním dieťaťa sa vzdelávajú aj rodičia, s ktorými úzko spolupracujeme. Cez umožňovanie rodičov zúčastňovať sa klubových aktivít postupne získavame ich dôveru, čím môžeme posúvať našu spoluprácu na vyššiu úroveň.

Veronika Svetová, OZ Čarovné husle

Zdieľajte tento článok