Príprava na materstvo – Opis témy

Príprava na materstvo je jedným z kľúčových determinantov zdravého vývinu dieťaťa v prenatálnom období a bezpečného pôrodu, ktorý neohrozí dieťa ani matku dieťaťa.  Sociálne vylúčené komunity sú z hľadiska prípravy na materstvo ovplyvnené mnohými faktormi a matky musia pri príprave prekonávať rôzne bariéry, ktoré sú subjektívneho i objektívneho pôvodu.

Zdravotný stav matky, jej skúsenosti,  vzdelanie, alebo osobnostné predpoklady a kompetencie by sme mohli zaradiť k  subjektívnym faktorom, ktoré sú významné v mnohých oblastiach prípravy na tehotenstvo. Osobnostné charakteristiky matky, môžu byť vrodené alebo získané a majú vplyv pri mnohých individuálnych rozhodnutiach, motivácii konania  a osobných presvedčeniach, ktoré vedú k určitému správaniu matky. Matka dieťaťa je v pozornosti ranej starostlivosti a raného vzdelania nielen ako kľúčový aktér, ale i ako rozhodujúci činiteľ, ktorý ovplyvňuje samotné dieťa ešte pred vstupom na tento svet. Ako príklad môžeme uviesť situácie, ktoré môžu negatívne ovplyvniť vývin plodu v tele matky. Ide napr. o zanedbanie pravidelných preventívnych prehliadok, nedostatočné stravovacie návyky či  zneužívania návykových či psychotropných látok v tehotenstve.

Na druhej strane problematiky prípravy na tehotenstvo a rodičovstvo matiek z vylúčených komunít  stoja vonkajšie faktory, ktoré majú vplyv na širšie komponenty života budúcej matky a sú významné z hľadiska implementácie podporných projektov, tvorby lokálnych politík či systémových nástrojov štátu. Ak sa zameriame na rovnaké situácie s negatívnym dopadom na plod matky, tak tieto môžeme spájať napr. s nízkou edukáciou matky bez možnosti neformálneho vzdelávania v dospelosti, nedostatkom lokálnych podporných a odľahčovacích služieb, nízkou mierou preventívneho pôsobenia v lokalite, ale i nedostatočnou infraštruktúrou lekárskych zariadení, alebo extrémnou chudobou rodiny vyplývajúcou z prepadu sociálnou sieťou, ktorú zabezpečuje štát. Preto sa na prípravu na tehotenstvo a rodičovstvo matiek z prostredia vylúčených komunít musíme pozerať komplexne a preto sa v tejto časti budeme zameriavať na prezentáciu informácií,  ktoré budú efektívne pre konkrétne ženy, ale i širšie sociálne spoločenstvá,  komunity či lokálne autority.

Zdieľajte tento článok

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email