Príprava na materstvo – Opis témy

Príprava na materstvo je jedným z kľúčových determinantov zdravého vývinu dieťaťa v prenatálnom období a bezpečného pôrodu, ktorý neohrozí dieťa ani matku dieťaťa.  Sociálne vylúčené komunity sú z hľadiska prípravy na materstvo ovplyvnené mnohými faktormi a matky musia pri príprave prekonávať rôzne bariéry, ktoré sú subjektívneho i objektívneho pôvodu.

Zdravotný stav matky, jej skúsenosti,  vzdelanie, alebo osobnostné predpoklady a kompetencie by sme mohli zaradiť k  subjektívnym faktorom, ktoré sú významné v mnohých oblastiach prípravy na tehotenstvo. Osobnostné charakteristiky matky, môžu byť vrodené alebo získané a majú vplyv pri mnohých individuálnych rozhodnutiach, motivácii konania  a osobných presvedčeniach, ktoré vedú k určitému správaniu matky. Matka dieťaťa je v pozornosti ranej starostlivosti a raného vzdelania nielen ako kľúčový aktér, ale i ako rozhodujúci činiteľ, ktorý ovplyvňuje samotné dieťa ešte pred vstupom na tento svet. Ako príklad môžeme uviesť situácie, ktoré môžu negatívne ovplyvniť vývin plodu v tele matky. Ide napr. o zanedbanie pravidelných preventívnych prehliadok, nedostatočné stravovacie návyky či  zneužívania návykových či psychotropných látok v tehotenstve.

Na druhej strane problematiky prípravy na tehotenstvo a rodičovstvo matiek z vylúčených komunít  stoja vonkajšie faktory, ktoré majú vplyv na širšie komponenty života budúcej matky a sú významné z hľadiska implementácie podporných projektov, tvorby lokálnych politík či systémových nástrojov štátu. Ak sa zameriame na rovnaké situácie s negatívnym dopadom na plod matky, tak tieto môžeme spájať napr. s nízkou edukáciou matky bez možnosti neformálneho vzdelávania v dospelosti, nedostatkom lokálnych podporných a odľahčovacích služieb, nízkou mierou preventívneho pôsobenia v lokalite, ale i nedostatočnou infraštruktúrou lekárskych zariadení, alebo extrémnou chudobou rodiny vyplývajúcou z prepadu sociálnou sieťou, ktorú zabezpečuje štát. Preto sa na prípravu na tehotenstvo a rodičovstvo matiek z prostredia vylúčených komunít musíme pozerať komplexne a preto sa v tejto časti budeme zameriavať na prezentáciu informácií,  ktoré budú efektívne pre konkrétne ženy, ale i širšie sociálne spoločenstvá,  komunity či lokálne autority.

Zdieľajte tento článok