Investície do raného detstva II / Fiľakovo

Cieľom projektu bolo pripraviť rómske deti na školskú dochádzku a zároveň zapojiť rómske matky do predškolskej prípravy svojich detí. Projekt bol v rámci Programu rozvoja rómskych komunít realizovaný do roku 2020.

O organizácii:
Občianske združenie (OZ) Čarovné husle bolo zaregistrované v roku 2015 za účelom zachovania kultúrnych tradícií a rozvoja rómskeho umenia, sociálnej inklúzie rómskej menšiny a výchovno-vzdelávacích aktivít v meste Fiľakovo. Organizácia sa aktívne zapája do kultúrno-spoločenského života mesta Fiľakovo a podporuje deti a mládež, podporuje talenty vo voľno-časových aktivitách. Členovia OZ participovali na cezhraničnom projekte „Európa pre občanov“ v r. 2015. Projekt spájal štyri európske krajiny s rozličnými kultúrami a identitami. Ďalším úspešným projektom na ktorom OZ spolupracovalo bol „Spoločne za krajšie Fiľakovo“ podporené z dotačnej schémy Úradu splnomocnenca vlády SR pre RK. Hlavným cieľom projektu bolo riešenie sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity, čo sa dosiahlo zapojením 5 partnerov. ktorých činnosť je zameraná na prácu s mládežou z MRK.

Zdieľajte tento článok