Zlepšenie postavenia rómskych žien a zvýšenie zdravotnej gramotnosti / Veľký Krtíš

Cieľom projektu je prostredníctvom projektových aktivít s rómskymi ženami a deťmi odovzdávať deťom a ich matkám základné informácie o zdraví. Rómska matka je nositeľom zdravia v rodine. V oblasti zdravia je úlohou zabezpečiť 100% očkovanie rómskych detí v meste Veľký Krtíš alebo v iných obciach okresu Veľký Krtíš prostredníctvom spolupráce s miestnymi detskými lekármi.

O organizácii:
Organizácia Komunitné centrum menšín poskytuje svoje služby od roku 2001 a to v týchto oblastiach:
– Sociálne poradenstvo – špecializované a základné poradenstvo: pracovné, protidlhové, uplatňovanie práv a právom chránených záujmov, záujmová práca s deťmi, komunitná práca a komunitná rehabilitácia,
– Realizácia projektov zameraných na inklúziu a rozvoj rómskej komunity, podporu vzdelávania podpora zamestnanosti MRK, rozvoj a podpora vzdelávania rómskych detí a mládeže,
– Trvalá udržateľnosť bývania MRK v 10 bytovkách.

Zdieľajte tento článok