Záruka pre zraniteľné deti

Viac ako štvrtina všetkých detí v EÚ je ohrozená chudobou alebo sociálnym vylúčením. To znamená, že každé štvrté dieťa v Európe čelí zvýšenému riziku, že kvôli nevhodným podmienkam, v ktorých vyrastá, nebude môcť naplno rozvinúť svoj potenciál.

V roku 2015 Európsky parlament požadoval prijať také záruky, ktoré by zabezpečili, aby každé dieťa v Európe ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením malo prístup k:

 1. bezplatnému vzdelávaniu a starostlivosti v ranom detstve,
 2. bezplatnej zdravotnej starostlivosti,
 3. bezplatnému vzdelávaniu,
 4. primeranej výžive a
 5. slušnému bývaniu.

V súvislosti s prípravou týchto záruk bola spracovaná štúdia uskutočniteľnosti, ktorej cieľom bolo preskúmať, ako by systém záruk pre deti mohol prispieť jednak k boju proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu ako aj zabezpečiť prístup najviac znevýhodnených detí v EÚ ku všetkým piatim vytypovaným oblastiam určených Európskym parlamentom.

Štúdia poskytuje dôkladnú analýzu koncepcie, riadenia a implementácie existujúcich systémov a porovnáva ich s pridanou hodnotou systému záruk pre deti so zameraním na tieto cieľové skupiny:

 • deti žijúce v zložitých rodinných situáciách,
 • deti v ústavnej starostlivosti,
 • deti nedávnych migrantov a utečencov,
 • deti so zdravotným postihnutím a špeciálnymi potrebami.

Aj keď existujú významné rozdiely medzi členskými štátmi,  medzi hlavné nedostatky v oblasti vnútroštátneho riadenia tejto oblasti patria najmä nedostatok celkových politických priorít a efektívnej stratégie, fragmentácia zodpovedností na rôzne úrovne a orgány, nedostatok údajov a monitorovania dotknutých detí. Pokiaľ ide o služby ako také hlavnými faktormi brániacimi k ich prístupu sú vysoké náklady, nízka dostupnosť a zlá kvalita služieb.

Pri pohľade na každú z navrhovaných služieb v rámci iniciatívy „Záruka pre zraniteľné deti“ nasledujúce nedostatky boli identifikované:

 1. Vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve (ECEC): iba sedem členských štátov (Dánsko, Nemecko, Estónsko, Lotyšsko,
  Slovinsko, Fínsko a Švédsko) poskytujú miesto vo verejných zariadeniach všetkým deťom od útleho veku (od 6 do 18 mesiacov).
 2. Zdravotná starostlivosť: väčšina členských štátov má politiku bezplatnej zdravotnej starostlivosti o deti, definícia pojmu „bezplatná“ sa však líši – v niektorých členských štátoch sú všetky služby spojené so zdravotnou starostlivosťou pre deti bezplatné, v iných iba niektoré. Asi 2% všetkých detí v EÚ trpí nedostatočnou lekárskou starostlivosťou (Eurostat, ilc_hch14).
 3. Vzdelanie: hoci vo všetkých členských štátoch je povinná školská dochádzka bezplatná, rodiny majú stále výdavky súvisiace so vzdelávaním (knihy, výlety, jedáleň, doprava). V roku 2016 v 15 členských štátoch  náklady na formálne vzdelávanie predstavovali značné bremeno pre domácnosti. 
 4. Výživa: deti v núdzi častejšie trpia podvýživou, nadváhou spojenou s nekvalitným stravovaním, chorobami súvisiacími so stravou. Podiel detí žijúcich v domácnostiach, v ktorých chýba jedno jedlo s mäsom, kuracím mäsom alebo rybou (alebo ekvivalentom pre vegetariánov) aspoň raz denne je v Maďarsku 21,4% a 40% v Bulharsku. 
 5. Bývanie: podiel detí žijúcich v nevhodnom prostredí (podľa definície Eurostatu) je viac ako 20% v  Rumunsku a Lotyšsku a viac ako 15% v Bulharsku, Maďarsku, Litve a Poľsku.

Zistenia štúdie uskutočniteľnosti boli prediskutované na konferencii zainteresovaných strán v Bruseli vo februári 2020. Záverečná správa so závermi a odporúčaniami štúdie uskutočniteľnosti bola zverejnená v júni 2020.

Iniciatíva „Záruka pre zraniteľné deti“ je obzvlášť dôležitá v kontexte sociálno-ekonomických dôsledkov COVIDu-19. Pretože nasledujúca hospodárska kríza bude mať výrazne negatívny vplyv na deti v núdzi, preto táto iniciatíva by mohla prispieť  k zmierneniu negatívnych následkov tejto krízy na deti.

Očakáva sa prijatie celého plánu „Záruka pre zraniteľné deti“ v roku 2021. Iniciatíva bude prispievať k napĺňaniu 11 európskeho piliera v oblasti starostlivosti o deti a podpory detí a bude jedným z cieľov akčného plánu na implementáciu piliera. „Záruka pre deti“ bude tiež  dôležitým nástrojom nadchádzajúcej komplexnej stratégie EÚ v oblasti práv dieťaťa, ktoré majú byť prijaté v prvom štvrťroku 2021. Cieľom tejto stratégie je zhromaždiť všetky existujúce a nadchádzajúce iniciatívy EÚ a akcie na ochranu a podporu detí v jednom ucelenom a koordinovanom politickom rámci. 

V rámci štúdie uskutočniteľnosti boli spracované aj prípadové štúdie intervencií a programov v oblasti podpory detí zo znevýhodneného prostredia. Celú túto štúdiu si môžete v anglickom jazyku stiahnuť tu: 

Zdroj: Roadmap, Ref. Ares(2020)4318536 – 19/08/2020

Zdieľajte tento článok