Špecifiká včasnej intervencie a odporúčania podľa príkladu mesta Varna

Intervencia v ranom detstve je prax zameraná na raný vývin detí, ktorá získava čoraz väčší význam vzhľadom na neustále rastúci počet zraniteľných detí, ako sú predčasne narodené deti, deti narodené so zdravotným znevýhodnením alebo deti ohrozené oneskoreným vývinom v dôsledku chudoby rodiny alebo iných sociálno-ekonomických faktorov. 

Program včasnej intervencie pre deti je v meste Varna ponúkaný organizáciou Karin Dom rodinám na dobrovoľnej báze a je bezplatný. Zabezpečuje ľahký prístup pre rodičov aj deti. Pred zaradením do programu sa vykonáva posúdenie potrieb rodiny a skríning dieťaťa. Služba je flexibilná a ľahko prispôsobiteľná potrebám rodín.

Program zahŕňa tieto služby:
✅ Domáce návštevy mobilného (terénneho) terapeutického tímu, ktoré zahŕňajú ukážku, vysvetlenie a školenie o poskytovaní starostlivosti a rozvoji zručností pre zvládanie každodenných situácií a činností pre dieťa, ktoré poskytuje odborník;
✅ Návštevy v ranom štádiu v pôrodnici;
✅Skupinové aktivity pre rodičov vedené psychológom zamerané na vzájomnú pomoc a podporu, kde rodičia dostávajú emocionálnu podporu, informácie o témach súvisiacich s ochorením dieťaťa a vývinom a vymieňajú si skúsenosti;
✅ Udržiavanie neformálnej rodičovskej siete ako príležitosti na priateľské rozhovory a stretávanie sa pri spoločných nápadoch a aktivitách na podporu detí;                                                                                                                                                                                            ✅ Individuálne poradenstvo pre rodičov poskytované psychológom;
✅ Knižnicu zdrojov s knihami a hračkami, kde si rodičia môžu požičať odborné knihy a hračky, ktoré im pomôžu pri výchove ich detí;                                                                                                                                                                                                                ✅Skupinové aktivity: terapia hrou pre deti a rodičov pod vedením odborníka vo vopred pripravenom prostredí a za účasti detí a rodičov;
✅ Podporu dojčenia poskytovanú certifikovanou poradkyňou na dojčenie;
✅Informačné aktivity – zvyšovanie povedomia prostredníctvom publikácií, stretnutí, iniciatív a distribúcie informačných materiálov;
✅Vzdelávacie aktivity pre rodičov aj programový tím, ktoré zahŕňajú každoročné vzdelávacie semináre s medzinárodnými a miestnymi lektormi. 

Pre koho je služba určená?

Užívateľom služieb je každé dieťa a jeho rodičia/zákonní zástupcovia, s ktorými poskytovateľ SVI podpísal zmluvu o poskytovaní služieb. Sociálna SVI zameraná na prevenciu oneskoreného vývinu detí sa vzťahuje na deti vo veku od 0 do 3 rokov, ktoré majú zdravotné znevýhodnenie alebo u ktorých existuje riziko jeho vzniku, alebo majú inú osobitnú potrebu, ktorá ovplyvňuje ich vývin. Včasná intervencia zahŕňa obdobie od narodenia do niekoľkých prvých rokov a je mimoriadne dôležité začať s ňou čo najskôr.

Včasná intervencia je zameraná na tieto cieľové skupiny:

  • Rodiny s deťmi vo veku od 0 do 3 rokov, ktoré sú ohrozené oneskorením alebo poruchou vývinu, vrátane detí s nízkou pôrodnou hmotnosťou a/alebo predčasne narodených detí;
  • Rodiny s deťmi vo veku od 0 do 3 rokov s oneskorením v jednom alebo viacerých vývinových oblastiach (fyzickej, sociálnej, emocionálnej a kognitívnej);
  • Rodiny s deťmi vo veku od 0 do 3 rokov, ktoré majú znevýhodnenie.

Zaradenie do služby

Dobrým východiskom pre miestne samosprávy pri definovaní kritérií na zaradenie dieťaťa doslužby môže byť osvedčená prax, ktorá odporúča skríning a dva vývinové posúdenia na overenie potreby prijatia, ako aj prípravu primeraného programu podpory. Postup prijímania do služieb včasnej intervencie je nasledovný:
»Rodičia dieťaťa individuálne oznámia poskytovateľovi služby, že chcú využiť službu Centra včasnej intervencie pre prevenciu oneskoreného vývinu a pre deti so zdravotným postihnutím;
»Odborní pracovníci centra vykonajú špecializované posúdenie potrieb užívateľa a pripravia harmonogram poskytovania služby;
»Užívateľ začne využívať podporu z programu po uzatvorení zmluvy s poskytovateľom.

Kritériá oprávnenosti na využívanie služby sú tieto:
»Vek dieťaťa: 0-3 roky;
»Dieťa je ohrozené oneskoreným vývinom, je predčasne narodené alebo malo pri narodení nízku hmotnosť;
»Oneskorenie sa týka niektorého z týchto javov: kognitívny vývin; motorický vývin; rozvoj reči; sociálny či emocionálny vývin;
»Existuje riziko opustenia a umiestnenia do opatrovníckeho zariadenia;
»Bydlisko: rodina býva v meste Varna, kde sú možné pravidelné návštevy v domácnosti.

Plán pre rodiny a rodičov, ktorí službu včasnej intervencie Karin Dom

Prvá návšteva v domácnosti by sa mala uskutočniť do 2 týždňov od požiadania o využívaní služby včasnej intervencie. Účelom domácich návštev je vzájomné spoznanie sa, výmena informácií a vybudovanie si dôvery s rodinou.
»Konzultant vyplní dotazník o sociálnej situácii, súhlas s poskytnutím osobných údajov a vyhlásenie o odmietnutí / súhlase s fotografovaním.
»Konzultant poskytne dotazník o dieťati a rodičoch s cieľom vykonania špecializovaného posúdenia potrieb dieťaťa. Dotazník zostáva v rodine a poskytnuté informácie sa s konzultantom prediskutujú počas nasledujúcej domácej návštevy.
»Konzultant poskytne rodičom dotazník na úvodný skríning vývoja dieťaťa, ktorý sa ponechá rodine na vyplnenie, ale ktorý im zároveň umožňuje vyskúšať si činnosti uvedené v dotazníku s dieťaťom. Výsledky sa prediskutujú počas ďalšej návštevy.
»Rodičia vyplnia žiadosť o využívanie služby a podpíšu zmluvu s poskytovateľom služby.
»Konzultant vyplní formulár o návšteve v domácnosti a jednu kópiu ponechá rodine.
» Ak je to možné, dohodne sa dátum a čas ďalšej návštevy alebo časový rámec stretnutí.
»Rodičom sa ponechá informačný balíček, ktorý obsahuje brožúry o ďalších aktivitách poskytovaných v rámci sociálnej služby.
»Vypracuje sa sociálna správa o potrebách užívateľa.

Pracovné normy služby včasnej intervencie

Pracovné štandardy by mali byť špecifikované v metodike vybraného poskytovateľa SVI. Potenciálni poskytovatelia, ktorých navrhované štandardy vychádzajú z osvedčených postupov a metódach a ktorí rešpektujú očakávania miestnych samospráv týkajúce sa integrovaného prístupu k včasnej intervencii u detí, majú pri konečnom výbere jednoznačnú výhodu.

Základné zásady práce podľa metodiky Centra Karin Dom: 

Služby včasnej intervencie sa zameriavajú na posilnenie potenciálu rodiny a zdroje na stimuláciu rozvoja malého dieťaťa. V celom procese rodičia a rodina, vrátane rozšírenej rodiny, zohrávajú aktívnu a vedúcu úlohu a sú rovnocennými partnermi odborníkov z tímu poskytovateľa.

Včasná intervencia znamená zapojenie rôznych odborníkov, ktorí pracujú v
interdisciplinárnych tímoch a ich koordináciu s cieľom uspokojiť komplexné potreby dieťaťa a rodiny v súlade s individuálnym programom. V interdisciplinárnom prístupe spolupracujú rodičia a členovia tímu s rôznymi odbornými skúsenosťami, nad rámec hranice svojich konkrétnych špecializácií a tradičných profesijných rolí.

Služby včasnej intervencie sa snažia čo najviac osloviť rodiny a sú poskytované výlučne v
prirodzenom prostredí. Mobilita je vedúcim princípom, ktorý umožňuje individuálny
prístup ku každému dieťaťu a rodine, pričom berie do úvahy jeho/jej špecifické potreby a zdroje.

Prispôsobenie služieb v závislosti od
individuálnych potrieb detí a rodín.

Kľúčoví partneri pre úspešné služby včasnej intervencie

Informovanosť partnerov o pokroku v poskytovaní služieb včasnej intervencie, porozumenia a spolupráce sú rozhodujúce pre úspešné poskytovanie služieb včasnej intervencie na lokálnej úrovni.
Potreba medzisektorovej spolupráce pre kvalitné a včasné poskytovanie SVI, ktorá je kľúčovým základným faktorom úspešného začlenenia detí, požaduje úplné poznanie všetkých kľúčových partnerov zo sektorov súvisiacich so zdravím detí, rozvojom a vzdelávaním, ako aj všetkých zástupcov lokálnej, regionálnej alebo národnej správy, ktorí pôsobia ako rozhodovacie orgány v týchto oblastiach.

MESTO VARNA: „Dobré výsledky činnosti SVI by neboli možné bez zapojenia a produktívnej spolupráce s:

  • Lekárskou univerzitou Varna;
  •  praktickými lekármi – pediatrami;
  •  pediatrickými a neonatologickými oddeleniami v nemocniciach;
  • pôrodníckymi oddeleniami;
  • Mestským výborom pre zdravie;
  • Mestský výbor pre vzdelávanie a mnohé ďalšie.“
Každá samospráva, ktorá chce rozvíjať služby včasnej intervencie, by mala pravidelne informovať svojich kľúčových partnerov o výsledkoch služieb a nových výzvach. Hľadanie účinných a udržateľných riešení nových výziev a nepriaznivých trendov znamená zapojenie všetkých zainteresovaných strán a partnerov v oblasti intervencie v ranom detstve. Samospráva by mala spolupracovať s hlavným poskytovateľom služieb na propagácii služieb, aby sa podporila rodiny, aby sa zapojili čo najskôr, a osloviť rodiny v núdzi, ktoré nevyužívajú žiadne iné služby pre svoje deti. 

Monitorovanie a vyhodnocovanie účinnosti služieb služieb včasnej intervencie

Pochopenie efektívnosti služby a jej meranie v sociálnom sektore má svoj vlastný súbor špecifík, ktoré by mala miestna samospráva zohľadniť. Mesto Varna sa pri monitorovaní efektívnosti SVI riadi týmito zásadami:
»Účinnosť sociálnych služieb vrátane služieb včasnej intervencie sa vzťahuje na účinok, ktorý má daná služba na jej užívateľa, jeho sociálne začlenenie a zlepšenie kvality života.                                                                                                                                                             » Pravidelné hodnotenie účinnosti SVI je východiskom na zlepšenie ich kvality a spôsobu vykonávania a mechanizmov financovania.
» Efektívne sociálne služby znamenajú, že by mal existovať súlad medzi konečnými výsledkami a investovanými zdrojmi. 
»Súčasne je potrebné porovnať výdavky štátu/obce s výsledkami sociálnych služieb, čo môže poskytnúť informácie o účinnosti sociálnych služieb na na ročnej alebo mesačnej báze, ako aj na úrovni užívateľov. 

Hlavné výzvy pre samosprávy pri tvorbe a rozvoji služieb včasnej intervencie

⇒Presvedčiť mestskú radu, aby pridelila finančné prostriedky na SVI ako službu sprostredkovanú obcou;                                                  ⇒ Zabezpečenie dobrej komunikácie medzi jednotlivými sektormi v obci Varna, ktoré súvisia so SVI;
⇒Zlepšenie komunikácie s materskými školami, jasľami v regióne s cieľom včasného nasmerovania na služby včasnej intervencie;
⇒Presvedčiť národnú vládu, aby zaradila SVI do katalógu sociálnych služieb;
⇒Uplatňovanie zavedeného lokálného modelu spolupráce medzi zdravotníckym, sociálnym, vzdelávacím odborom. 

Kľúčové odporúčania pre samosprávy, ktoré sa rozhodnú aplikovať model služby včasnej intervencie.

Plánujte služby včasnej intervencie na základe aktuálnych informácií o potrebách miestneho obyvateľstva. Na tento účel by každá obec mala plánovať pravidelný zber informácií do jednotného informačného registra vrátane údajov o predčasne narodených deťoch, novorodencoch, novorodencoch so zdravotným znevýhodnením, malých deťoch (vo veku 0 až 3 roky) ohrozených v dôsledku iných ekonomických a sociálnych dôvodov.  Porovnanie údajov v registri s poskytovanými mesačnými a ročnými údajmi o počte používateľov SVI môže byť dobrým východiskom pre obec pri aktualizácii plánov kapacít, rozvoja služieb a finančného plánovania.
♻ Zosúlaďte kapacitu služieb s potrebami miestneho obyvateľstva a zabezpečte jednoduchý prístup k nim, ale aj s jasnými a konkrétnymi kritériami prijímania na základe posúdení potrieb užívateľov (detí a rodín).
Spolupracujte nielen s poskytovateľom SVI, ale aj so všetkými zainteresovanými stranami, aby ste sa pokúsili prekonať postoje rodičov a odborníkov „čakať, kým dieťa vyrastie z vývinového oneskorenia„, aby sa zabezpečila včasná intervencia.                                                                                                                                                                                            ♻Vybudujte si sieť pediatrov, všeobecných lekárov, pôrodníc a neonatolgických oddelení, jaslí a materských škôl, oddelení ochrany detí a ďalších komunitných služieb pracujúcich s malými deťmi a rodinami. na zabezpečenie odporúčaní na programy včasnej intervencie. Je dôležité sledovať spätné zdroje odporúčaní, aby bolo možné plánovať identifikáciu a zaradenie detí služby.
♻Aktívne sa podieľajte na zavedení a využívaní univerzálneho vývinového skríningu detí na včasnú identifikáciu detí s rizikom alebo s oneskoreným vývinom. 
Podporujte spoluprácu medzi sociálnymi a akademickými komunitami so zameraním na SVI, aby sa zabezpečilo začlenenie SVI do univerzitných programov, buď ako postgraduálne alebo magisterské študium, na vzdelávanie odborníkov v oblasti intervencie v ranom detstve.                                                                                                        ♻Rozvíjajte kapacity kontrolného tímu obce aj poskytovateľov SVI, ako aj všetkých ostatných kľúčových aktérov z oblasti zdravotníctva a vzdelávania prostredníctvom projektov úvodnej odbornej prípravy, zvyšovania kvalifikácie a dohľadu nad odborníkmi v oblasti SVI a ďalšími odborníkmi pracujúcimi v interdisciplinárnych tímoch.
Budujte kompetencie u odborníkov vykonávajúcich kontrolné funkcie na monitorovanie kvality služieb  nielen prostredníctvom kontroly dokumentov, ale aj priamej práce s deťmi a rodinami.
♻Dôsledne sa usilujte o zabezpečenie odbornej prípravy zdravotníckeho personálu, najmä pôrodných asistentiek, a zlepšenie ich zručností a skúseností.

V neposlednom rade by každá obec, ktorá spustila SVI, mala pravidelne pravidelne informovať o prínosoch tejto služby, aby si udržala dôveru miestnych obyvateľov a zmenila komunitné vnímanie ohrozených detí, ako aj ako aj vnímanie podpory vývinu v ranom detstve a včasnej intervencie.

ZDROJ A LINK NA CELÚ SPRÁVU: Handbook for representatives of local governments and central government institutions, HANDBOOK-FOR-REPRESENTATIVES.pdf (karindom.org)

Zdieľajte tento článok