Rodičovské zručnosti – Opis témy

Rodičia sú v oblasti ranej starostlivosti a vzdelávania deti z prostredia vylúčených komunitách najdôležitejší, ako z pohľadu dieťaťa, tak i z pohľadu pomáhajúcich profesií. Rodičia sú s dieťaťom v každodennom kontakte a sú spätí s jeho vývinom, vývojom osobnosti, zdravím, rovnako sú zdrojom jeho kompetencií a základom starostlivosti o dieťa v konkrétnom čase a priestore. Rodičovské kompetencie sú teda prirodzene z pohľadu ranej starostlivosti a vzdelávania potrebné pre kvalitné a efektívne napĺňanie potrieb detí v ranom veku. Preto musíme v kontexte pomáhajúcich profesií uplatniť optiku, v ktorej sú rodičia dieťaťa nie len objektom intervencií, ale najmä subjektom vykonávajúcim ranú starostlivosť a vzdelávanie dieťaťa. Pomáhajúce profesie by teda nemali nahrádzať prirodzený výkon rodičov v danej oblasti, práve naopak, mali by sa zamerať na rozvoj rodičovských kompetencií osôb ohrozených sociálnym vylúčením. Známa veta, že budúci rodič sa na rodičovstvo pripravuje už v detstve ako dieťa, je platná, a z pohľadu podpory rodičovských zručností veľmi aktuálna. Dieťa v rodine reflektuje situácie a procesy spojené s chodom rodiny, starostlivosťou a vzdelávaním, všetky skúsenosti vyhodnocuje a tieto skúsenosti následne ovplyvňujú i samotné dieťa, ako budúceho rodiča.  Preto je našou úlohou podporiť rodičov vo výkone svojich práv a čo najefektívnejšie  podporiť rodičov detí z vylúčených komunít v oblasti starostlivosti a vzdelávania vlastných detí rozvojom ich kompetencií v oblasti rodičovských zručností.   

V tejto časti sa teda budeme zameriavať na podporu nadobúdania kompetencií rodičov z vylúčených komunít a to teoreticky, ako i prakticky. Tematicky sa zameriame na rôzne oblasti, počnúc komunikáciou s dieťaťom, vzťahmi v rodine, až po uplatňované výchovné štýly rodičmi alebo potrebnú mieru rodičovského dohľadu. Informácie a poznatky prezentované v tejto časti sú teda primárne určené rodičom, ale i všetkým, ktorí pri realizácii ranej starostlivosti a vzdelávania detí z prostredia vylúčených komunít spolupracujú s rodičmi, rodinnými príslušníkmi, prípadne sami realizujú výkon týchto aktivít. 

Zdieľajte tento článok

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email