Rodičovské zručnosti – Opis témy

Rodičia sú v oblasti ranej starostlivosti a vzdelávania deti z prostredia vylúčených komunitách najdôležitejší, ako z pohľadu dieťaťa, tak i z pohľadu pomáhajúcich profesií. Rodičia sú s dieťaťom v každodennom kontakte a sú spätí s jeho vývinom, vývojom osobnosti, zdravím, rovnako sú zdrojom jeho kompetencií a základom starostlivosti o dieťa v konkrétnom čase a priestore. Rodičovské kompetencie sú teda prirodzene z pohľadu ranej starostlivosti a vzdelávania potrebné pre kvalitné a efektívne napĺňanie potrieb detí v ranom veku. Preto musíme v kontexte pomáhajúcich profesií uplatniť optiku, v ktorej sú rodičia dieťaťa nie len objektom intervencií, ale najmä subjektom vykonávajúcim ranú starostlivosť a vzdelávanie dieťaťa. Pomáhajúce profesie by teda nemali nahrádzať prirodzený výkon rodičov v danej oblasti, práve naopak, mali by sa zamerať na rozvoj rodičovských kompetencií osôb ohrozených sociálnym vylúčením. Známa veta, že budúci rodič sa na rodičovstvo pripravuje už v detstve ako dieťa, je platná, a z pohľadu podpory rodičovských zručností veľmi aktuálna. Dieťa v rodine reflektuje situácie a procesy spojené s chodom rodiny, starostlivosťou a vzdelávaním, všetky skúsenosti vyhodnocuje a tieto skúsenosti následne ovplyvňujú i samotné dieťa, ako budúceho rodiča.  Preto je našou úlohou podporiť rodičov vo výkone svojich práv a čo najefektívnejšie  podporiť rodičov detí z vylúčených komunít v oblasti starostlivosti a vzdelávania vlastných detí rozvojom ich kompetencií v oblasti rodičovských zručností.   

V tejto časti sa teda budeme zameriavať na podporu nadobúdania kompetencií rodičov z vylúčených komunít a to teoreticky, ako i prakticky. Tematicky sa zameriame na rôzne oblasti, počnúc komunikáciou s dieťaťom, vzťahmi v rodine, až po uplatňované výchovné štýly rodičmi alebo potrebnú mieru rodičovského dohľadu. Informácie a poznatky prezentované v tejto časti sú teda primárne určené rodičom, ale i všetkým, ktorí pri realizácii ranej starostlivosti a vzdelávania detí z prostredia vylúčených komunít spolupracujú s rodičmi, rodinnými príslušníkmi, prípadne sami realizujú výkon týchto aktivít. 

Zdieľajte tento článok