Raná starostlivosť v strategickom dokumente vlády

V týchto dňoch zverejnilo Ministerstvo financií SR strategický dokument „Moderné a úspešné Slovensko“, ktorý by mal byť základom pre plán obnovy našej krajiny.  Je potešujúcou správou, že v časti Trh práce a sociálna udržateľnosť sa okrem zámeru rozšírenia projektov na podporu integrácie marginalizovaných rómskych komunít (MRK) a iných ohrozených skupín nachádza aj priorita  Zvýšenie kapacít pre kvalitnú a dostupnú formálnu starostlivosť o deti do 3 rokov.

V tejto oblasti Slovensko výrazne zaostáva za všetkými krajinami EÚ. Ako sa v samotnom strategickom dokumente vlády uvádza,  podiel detí do 3 rokov vo formálnej starostlivosti bol v krajinách EÚ v roku 2018  vo výške 35,1%, kým na Slovensku iba 1,4%. Slovensko nemalo dosiaľ zavedenú ani povinnú predškolskú prípravu, tá ma platiť až od januára 2021, čo súvisí aj s celkovým nedostatkom materských škôl. To ma za následok, že deti z MRK a iných ohrozených skupín vstupujú do primárneho vzdelávania výrazne znevýhodnené oproti iným deťom, či už čo sa týka jazykových, kognitívnych, sociálnych zručností a tak v mnohých prípadoch končia v špeciálnych školách, opakujú ročníky a vzdelávanie väčšiny končí ukončenou základnou školou. Tento negatívny trend potvrdzujú štúdie ako PISA, ktoré ukazujú, že na Slovensku je veľký rozdiel vo výsledkoch medzi žiakmi zo zvýhodneného a znevýhodneného prostredia.

Pritom v odporúčaní Rady Európy sa uvádza, že „deti majú právo na dostupné kvalitné predprimárne vzdelávanie a ranú starostlivosť “. Naviac,  „deti zo znevýhodneného prostredia majú právo na špeciálne opatrenia, aby sa vytvoril priestor pre rovnaké možnosti” (Odporúčanie Rady EU 2019).

V novom strategickom dokumente sa uvádzajú ako opatrenia na zlepšenie ranej starostlivosti vytvorenie nadrezortnej stratégie ranej starostlivosti (vo veku 0 až 3 roky) pre deti v riziku a zavedenie štandardov ranej starostlivosti, ktoré zadefinujú rozsah a kvalitu starostlivosti pre deti a rodiny v riziku (zdravotne a sociálne znevýhodnené deti, deti z prostredia MRK, deti s ohrozeným vývinom). Následne sa má vytvoriť systém financovania ranej starostlivosti vrátane všetkých podporných zložiek.

Veríme, že pri vytváraní týchto systémov budú do procesu prizvaní odborníci a organizácie, ktoré v tejto oblasti už roky pôsobia a majú praktické skúsenosti s poskytovaním ranej starostlivosti v znevýhodnenom prostredí ako aj budú do systému zapracované najnovšie prístupy a metodiky uplatňované vo svete v oblasti ranej starostlivosti.

Dúfame a tešíme sa, že táto systémová zmena prinesie konečne aj pre detí zo sociálne znevýhodneného prostredia nádej na lepší štart do života, pretože na každom jednom dieťati záleží, ako bude vyzerať naša spoločnosť v budúcnosti. 

Strategický dokument vlády si môžete pozrieť v rozšírenej aj skrátenej verzii na stránke Ministerstva financií SR tu: https://www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/strategicke-materialy/ine-strategicke-materialy/ 

Zdieľajte tento článok