Prípadová štúdia zo Slovinska – Posilnenie postavenia rómskych rodín prostredníctvom programov rozvoja detí

First Years First Priority je celoeurópska kampaň zameraná na advokáciu a presadzovanie kvalitnej ranej starostlivosti vo verejných politikách, s osobitným zameraním na rodiny a deti zo znevýhodneného prostredia. Cieľom kampane je zabezpečiť, aby všetky malé deti vo veku od 0 do 6 rokov mali rovnaké príležitosti na bezpečný, zdravý a optimálny vývoj. V rámci kampane boli zozbierané a uverejnené prípadové štúdie a príklady dobrej praxe v ranej starostlivosti z rôznych európskych krajín. 

V tomto príspevku Vám prinášame prípadovú štúdiu zo Slovinska, kde sa vďaka integrovaným stratégiám podarilo dosiahnuť, že riziko chudoby a sociálneho vylúčenia je u detí v Slovinsku jedno z najnižších v EÚ.  Táto prípadová štúdia je zverejnená v anglickom jazyku (https://firstyearsfirstpriority.eu/wp-content/uploads/2020/12/Case-Study_-Slovenia-2020.pdf ), do slovenského jazyka štúdiu preložil Jozef Zoričák, študent Katedry anglistiky a amerikanistiky, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, v rámci  dohody o študentskej odbornej stáži medzi Karpatskou nadáciou a univerzitou.

Prípadovú štúdiu si môžete stiahnuť tu:

Zdieľajte tento článok