Nový projekt pre znevýhodnené deti

Dňa 10. februára 2020 sa na Úrade Košického samosprávneho kraja uskutočnilo slávnostné odovzdanie Zmlúv o poskytnutí finančného príspevku v rámci Fondu malých projektov.  Odovzdaných bolo 22 zmlúv v celkovej hodnote 1 200 000 EUR, z čoho 8 projektov je zameraných na prírodu a kultúru a 14 projektov na podporu cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti.

A práve v tejto druhej kategórii bol schválený projekt s názvom „Šanca pre deti zo znevýhodneného prostredia“, ktorý bude realizovaný v prihraničnom regióne severného Maďarska a v Košickom samosprávnom kraji od 1.2.2020 do 31.1.2021.

Cieľom projektu je zlepšenie životných šancí znevýhodnených (rómskych) detí rozvojom intervencií v ranom veku, rozvojom služieb, inštitúcií a systémov, predovšetkým prostredníctvom rozšírenia kapacít a kompetencií odborníkov v oblasti sociálnej, vzdelávacej a občianskej sféry v slovensko-maďarskej prihraničnej oblasti.  Tento cieľ bude dosiahnutý prostredníctvom rôznych aktivít, hlavne však : 1) spracovaním štúdie o metódach, systémoch a nástrojoch ranej starostlivosti na oboch územiach a ich vzájomným porovnaním; 2) vzdelávaním aktérov mimovládneho sektora v oblasti ranej starostlivosti vo vylúčených komunitách a zástupcov inkluzívnych materských škôl; 3) vzájomnou výmenou skúseností a príkladov dobrej praxe v danej téme na sledovanom území v oboch krajinách, umožnenie ich širokej adaptácie v odborných kruhoch a ich sprístupnenie širokej verejnosti zdieľaním v on-line priestore. 

Program realizujú dve nadácie: Kárpátok Alapítvány – Magyarország ako vedúci partner spolu s Karpatskou nadáciou, pričom celková hodnota grantu je 49 992,70 EUR.

 Na slávnostnom podujatí odovzdávania zmlúv sa zúčastnila Bánné dr. Gál Boglárka, predsedkyňa Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župy, Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja a zástupcovia všetkých vedúcich prijímateľov malých projektov.

V Košickom samosprávnom kraji zastrešuje Fond malých projektov Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko 2014-2020. Podrobnejšie informácie o Fonde malých projektov sú zverejnené na www.viacarpatia-spf.eu   a  www.skhu.eu

Zdieľajte tento článok