Mentálne zdravie v ranom detstve

Keďže rané skúsenosti formujú architektúru vyvíjajúceho sa mozgu, kladú aj základy zdravého duševného zdravia. Narušenie tohto vývinového procesu môže zhoršiť schopnosť dieťaťa učiť sa a komunikovať s ostatnými – s celoživotnými dôsledkami. Zlepšením prostredia vzťahov a skúseností detí v ranom veku môže spoločnosť riešiť mnohé nákladné problémy vrátane väznenia, bezdomovectva a nedokončenia strednej školy.

Významné problémy duševného zdravia sa môžu vyskytnúť a aj sa vyskytujú už i u malých detí. Deti môžu vo veľmi ranom veku vykazovať jasné charakteristiky úzkostných porúch, poruchy pozornosti / hyperaktivity, poruchy správania, depresie, posttraumatickej stresovej poruchy a porúch neurologického vývoja, ako je autizmus. To znamená, že malé deti reagujú a spracovávajú emocionálne zážitky a traumatické udalosti spôsobmi, ktoré sa veľmi líšia od dospelých a starších detí. V dôsledku toho môže byť diagnóza v ranom detstve oveľa ťažšia ako u dospelých.

Interakcia génov a skúseností ovplyvňuje duševné zdravie detí. Gény nie osudom. Naše gény obsahujú inštrukcie, ktoré hovoria nášmu telu, ako pracovať, ale chemickýpodpis nášho prostredia môže autorizovať alebo zabrániť vykonaniu týchto pokynov. Interakcia medzi genetickými predispozíciami a trvalými skúsenosťami vyvolávajúcimi stres v ranom veku môže položiť nestabilný základ pre duševné zdravie, ktoré pretrváva do dospelosti.

Skúsenosti zanechávajú na génoch chemický „podpis“, ktorý určuje, či a ako sa gény prejavia.

Toxický stres môže poškodiť architektúru mozgu a zvýšiť pravdepodobnosť, že sa objavia významné problémy duševného zdravia buď rýchlo, alebo o niekoľko rokov neskôr. Vzhľadom na jeho trvalé účinky na vývoj mozgu a iné orgánové systémy môže toxický stres zhoršiť školskú pripravenosť, akademické výsledky a fyzické aj duševné zdravie počas celého života. Okolnosti spojené s rodinným stresom, ako je pretrvávajúca chudoba, môžu zvýšiť riziko vážnych problémov duševného zdravia. Obzvlášť zraniteľné malé deti, ktoré zažívajú opakované zneužívanie alebo chronické zanedbávanie, domáce násilie alebo problémy s duševným zdravím rodičov alebo zneužívaním návykových látok.

Nikdy nie je neskoro, ale čím skôr tým lepšie. Niektorí jednotlivci preukazujú pozoruhodné schopnosti prekonať vážne výzvy pretrvávajúceho zlého zaobchádzania, traumy a emocionálnej ujmy. Napriek tomu však existujú obmedzenia schopnosti malých detí psychologicky sa zotaviť z nepriazne osudu. Dokonca aj keď deťom pomôžeme dostať sa z traumatických okolností a sú umiestnené do výnimočne starostlivých domovov, vývinové zlepšenia často sprevádzané pretrvávajúcimi problémami v samoregulácii, emocionálnej prispôsobivosti, vzťahu k ostatným a sebaporozumeniu. Ak sa nájdu dospelí, ktorí tieto deti podporujú s výnimočným úsilím, deti zvyčajne prekonajú túto záťaž. Tieto zistenia zdôrazňujú dôležitosť prevencie a včasného zásahu za okolností, ktoré vystavujú malé deti vážnemu psychickému riziku.

Je nevyhnutné liečiť problémy duševného zdravia malých detí v kontexte ich rodín, domovov a komunít. Emocionálna pohoda malých detí je priamo spojená s fungovaním ich opatrovateľov a rodín, v ktorých žijú. Keďtieto vzťahy zneužívajúce, ohrozujúce, chronicky zanedbávajúce alebo inak psychicky škodlivé, silným rizikovým faktorom pre rozvoj skorých problémov duševného zdravia. Naopak, keď vzťahy spoľahlivo reagujúce a podporujúce, môžu skutočne chrániť malé deti pred nepriaznivými účinkami iných stresorov. Preto zníženie stresorov ovplyvňujúcich deti si vyžaduje riešenie stresu vyvíjaného na ich rodiny.

Celú správu Early Childhood Mental Health (Mentálne zdravie v ranom detstve) nájdete na adrese: Early Childhood Mental Health (harvard.edu)

Zdieľajte tento článok