Materská depresia môže podkopať vývin malých detí

Vážna depresia u rodičov a opatrovateľov môže mať škodlivé následky nielen na nich samotných, ale aj na deťoch, o ktoré sa starajú. Keďže chronická a ťažká materská depresia má potenciálne ďalekosiahlejšie škodlivé účinky na rodiny a deti, jej rozšírený výskyt môže podkopať budúcu prosperitu a blahobyt spoločnosti ako celku.

Keď deti vyrastajú v prostredí duševných chorôb, vývin ich mozgu môže byť vážne oslabený, čo môže mať dôsledky na ich schopnosť učiť sa, ich neskoršiu fyzickú kondíciu a duševné zdravie. Keď nie sú dostupné intervencie na zabezpečenie blaha matiek a zdravého vývinu detí, premeškané príležitosti môžu maž veľké následky.

Zdravý vývin závisí od interaktívnych vplyvov génov a skúseností, ktoré formujú architektúru rozvoja mozgu. Aktívnu zložku týchto skúseností možno opísať ako vzájomnú odozvu alebo princíp „podaj a vráť“ (serve and return). Napríklad, keď dieťa bľabotá a dospelý primerane reaguje pozornosťou, gestami alebo rečou, buduje to a posilňuje spojenia v mozgu dieťaťa, ktoré podporujú rozvoj komunikačných a sociálnych zručností. Keď sú opatrovatelia citliví a reagujú na signály malého dieťaťa, vytvárajú tak prostredie bohaté na „podávanie a vracanie“ skúseností. 

Avšak, ak depresia zasahuje do schopnosti opatrovateľa pravidelne poskytovať takéto zážitky, spojenia v mozgu dieťaťa sa nemusia vytvárať, ako by mali. Rozdiel medzi dieťaťom, ktoré vyrastá v citlivom prostredí a tým, ktoré nie, môže byť rozdiel medzi rozvojom silnej alebo slabej mozgovej architektúry, ktorá slúži ako základ pre učenie, správanie a zdravie. Materská depresia je obzvlášť znepokojujúca kvôli jej prevalencii.

Odhaduje sa, že 10 až 20 percent matiek zažije depresiu počas ich života. Približne 1 z 11 dojčiat zažije závažnú depresiu svojej matky v prvom roku života života. Výskyt depresie sa zvyšuje u matiek, ktoré depresiou trepli už pred pôrodom, alebo zažívali iné stresové faktory, ako napríklad finančné ťažkosti či sociálnu izoláciu. Depresia a depresívne symptómy sú obzvlášť časté u znevýhodnených skupín obyvateľstva*.

Hoci ide o rovnakú základnú poruchu, skúsenosti matiek s depresiou sa líšia načasovaním, závažnosťou a trvaním. Pre podstatnú skupinu matiek, depresia prichádza v krátkych epizódach, ktoré môžu trvať len niekoľko mesiacov; ale u iných je depresia chronickejšia. Niektoré matky môžu pociťovať depresiu najmä počas času, keď sú ich deti dojčatá a batoľatá. Iné zažívajú dlhotrvajúcu depresiu alebo takú, ktorá sa opakuje počas mnohých rokov života dieťaťa. Hoci najväčší dôvod na obavy vzniká, keď depresia začína skoro a je dlhotrvajúca a ťažká; slabé vývinové výsledky boli zdokumentované aj u detí matiek s klesajúcou alebo nízkou úrovňou depresie. 

Napriek výskytu depresií medzi čerstvými matkami, veľký počet u postihnutých jedincov nemusí byť identifikovaný a iba 15 percent dostane odbornú starostlivosť. Rovnako, ako je nevyhnutné liečiť emocionálne a behaviorálne problémy detí v kontexte ich rodín, je to rovnako nevyhnutné pre programy zamerané na zlepšenie materskej depresie a jej symptómov, ktoré treba zvážiť, liečiť a merať ich vplyv na deti. Hoci depresia v otcov alebo iných dôležitých opatrovateľov (ako napr. starí rodičia) si tiež zaslúži pozornosť, jej účinky na vývin detí sú zriedkavé a výskyt je oveľa menej nezvratný.

Nie je normálne, aby ženy trpeli závažnou depresiou po narodení dieťaťa. Vážna depresia je veľmi odlišná od (ale niekedy zamieňaná s) emocionálnymi výkyvmi, ktoré zažívajú mnohé matky krátko po narodení dieťaťa. Charakterizované zlou náladou a stratou záujmu o zvyčajne príjemné činnosti, depresívne príznaky zahŕňajú problémy so spánkom a koncentráciou, stratu chuti do jedla, pocity menejcennosti alebo viny a nízku energiu. S ohľadom na vážnu klinickú depresiu klesá úsilie, energia a pôžitok potrebný na budovanie a udržiavanie kladných rodinných vzťahoch. Hlboká depresia je vysiľujúca, čo sťažuje matkám efektívne vykonávať potrebné opatrovateľské úlohy a povinnosti a budovať a udržiavať opatrujúce vzťahy s deťmi. To môže vysvetľovať, prečo, keď dieťa vychová chronicky depresívna matka, dieťa v priemere podáva nižší výkon v meraniach, ktoré sa sústreďujú na kognitívne a emocionálne správanie. V porovnaní s deťmi rodičov bez psychických problémov, je toto dieťa ohrozené neskoršími psychickými problémami, ťažkosťami so sociálnym prispôsobením sa, aj ťažkosťami v škole. Takéto vzorce môžu tiež predpovedať ťažkosti v dospelosti v rôznych dôležitých oblastiach, vrátane zamestnania a zdravia.

 
Keďže sa pochopenie rozsahu a spoločenských dôsledkov tohto problému zlepšilo, zvyšuje sa počet lekárov a politikov, ktorí si začali uvedomovať, že je neprijateľné ignorovať to, čo nám hovorí veda. S cieľom maximalizovať vplyv investícií do blaha detí, ako aj matky, je pre politikov dôležité začať od spoločného chápania toho, čo vieme – a čo nevieme – o vplyvoch materskej depresie aj na deti ako účinnosť, ako aj o efektoch programov určených na liečbu a predchádzanie tomuto závažnému stavu.

*Zdroj: Výpočty založené na analýze longitudinálnej štúdie v ranom detstve, kohorta narodenia 9-mesačné deti  s údaje o obmedzenom používaní (NCES 2006-044) od Danielle Crosby, PhD, University of North Carolina Greensboro. Materská depresia sa meria pomocou 12-položkovej verzie Center for Epidemiological Studies’ Depression Scale (CES-D). Zvýšené symptómy stredne ťažkej až ťažkej depresie sú identifikované pomocou skóre 10 bodov alebo vyššie na stupnici, ktorá sa pohybuje od 0 do 36. Použili sa analytické váhy (W1R0), aby sa zabezpečilo, že údaje budú reprezentatívne na národnej úrovni pre matky s 9-mesačnými dojčatami narodenými v roku 2001. Chudobné znamená rodinný príjem nižší alebo rovný 100 % federálneho prahu chudoby (FPT). Blízka chudoba znamená rodinu príjem vyšší ako 100 % FPT, ale nižší ako 200 % FPT. Nie chudobný znamená príjem vyšší ako 200 % FPT.

Celú správu Maternal Depression Can Undermine the Development of Young Children (Materská depresia môže podkopať vývin malých detí) nájdete na adrese: Maternal Depression Can Undermine the Development of Young Children

Zdieľajte tento článok