Konferencia „Trendy ranej starostlivosti o deti vo vylúčených komunitách na Slovensku“

V dňoch 21. a 22.10.2019 sa konala v Banskej Bystrici dvojdňová vedecko-odborná konferencia s názvom Trendy ranej starostlivosti o deti vo vylúčených komunitách na Slovensku. Konferencia priniesla poznatky o aktuálnych trendoch v praktickej realizácii ranej starostlivosti, a to najmä prostredníctvom poskytovateľov služieb ranej starostlivosti z tretieho sektora. Konferenciu otvárali úvodným príhovorom pani Laura Dittel, PhD. – riaditeľka Karpatskej nadácie, ktorá priblížila zameranie grantovej schémy Karpatskej nadácie podporujúcej ranú starostlivosť. Pán prof. Ing. ThDr. Kutarňa, PhD. z VŠZaSP sv. Alžbety vo svojom príhovore akcentoval potrebu lásky vo výchove a starostlivosti o deti, čo v súčasnej spoločnosti predstavuje dôležitý aspekt pro rodine orientovaných prístupov. S tretím príhovorom vystúpil pán Ing Lichý – zástupca primátora mesta Banská Bystrica, ktorý potvrdil dôležitosť podpory ranej starostlivosti a vzdelávania detí v sociálnej politike mesta Banská Bystrica a vyzdvihol úlohu nadácie Ekopolis v rámci podpory projektov v lokalitách banskobystrického samosprávneho kraja.

Program konferencie bol rozložený do blokov odborných prednášok a prezentácií  projektov realizovaných priamo  vo vylúčených komunitách, čo prinášalo účastníkom dynamický pohľad na vybrané okruhy konferencie, ktorými boli rizikové súvislosti chudoby a sociálneho vylúčenia a vývoja dieťaťa v prenatálnom období, včasná intervencia pre rodiny s deťmi, ktoré sú ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením a podpora rozvoja detí na komunitnej úrovni.

V súvislosti s prezentovanými projektmi nadácie Ekopolis a Karpatskej nadácie je možné konštatovať, že projekty majú niekoľko dôležitých charakteristík, ktoré v kontexte poskytovaných služieb ranej starostlivosti sú považované za kľúčové. Ide najmä o inovatívny prístup v oblasti využitých edukatívnych metód a prístupov a overovanie nových metodík v slovenskom prostredí. Veľmi dôležitým aspektom je výrazne komunitné zameranie projektov  a zapojenie prirodzených zdrojov jednotlivcov a komunít, spolu s ich následným využívaním v plánovaní ako i výkone intervencií. Pozitívnym trendom je i posilňovanie postavenia žien v marginalizovanom prostredí a scitlivovanie témy rodu v rómskych komunitách.

Z vystúpenia akademickej obce boli najvýznamnejšími bodmi zhrnutia súčasného poznania a výskumných zistení, ktoré prezentovali aktuálnu situáciu na úrovni vzdelávania a inklúzie detí z vylúčených komunít do systému predškolskej výchovy,  či stav integrovaných programov ranej starostlivosti a predškolského vzdelávania v európskom a slovenskom prostredí. Teoreticko-metodicky orientované prednášky boli zamerané na potrebu dialogickej praxe a vzdelávania v oblasti jazykových kompetencií detí, či výsledky výskumov prezentujúcich návykové správanie mladých matiek z vylúčených komunít, a to v kontexte vysokej miery reziliencie.

Pozvaní experti vo svojich príspevkoch poukázali na potrebu prepojenia uvedomelých prístupov k výchove a vzdelávaniu detí vo vylúčených komunitách a predstavili systém podpory malých lokálnych komunít prostredníctvom národných projektov a siete európskych a svetových organizácií združujúcich poskytovateľov ranej starostlivosti.

Významným prvkom konferencie bolo spojenie teoretických a praktických prístupov na problematiku raného vzdelávania detí vo vylúčených komunitách. V odborných príspevkoch a následných diskusiách zaznievala potreba prepájania akademickej obce s praktikmi, nakoľko teória a prax spolu úzko súvisia a musia spolu i úzko spolupracovať. Obe sú totiž zamerané na rovnaké skutočnosti a táto konferencia bola dôkazom toho, že teória nemôže byť vzdialená praxi, nakoľko prax vychádza z teórie. Čím viac sa budú  prepájať výsledky vedeckých výskumov do aplikačnej praxe, tým sa zabezpečí vyššia miera efektivity navrhovaných  intervencií v konkrétnych projektoch. Toto si uvedomujú diskutujúci zástupcovia poskytovateľov z košického, prešovského a  banskobystrického kraja, ako i  odborníci z akademickej obce zastupujúci vedné odbory ako sociálna práca, predškolská a elementárna pedagogika, špeciálna pedagogika, psychológia a patopsychológia.

Konferenciu zorganizovali: Nadácia Ekopolis a Karpatská nadácia v spolupráci s Ústavom rómskych európskych štúdií sv. Sary d Marseille, VŠZaSP sv. Alžbety v Banskej Bystrici, Katedrou elementárnej a predškolskej pedagogiky, PF UMB a Ústavom romologických štúdií, FSVaZ UKF.

Zdieľajte tento článok