Komunitná škola pre predškolákov – Príprava detí a ich rodičov k nástupu do školy / Kokava nad Rimavicou

Cieľom projektu bolo zapojiť deti zo znevýhodneného prostredia a ich rodičov do predškolskej prípravy prostredníctvom inovatívnych foriem hier, školení a mentoringu s cieľom dosiahnuť úspešný vstup detí do školy a lepšiu prípravu na život. Dôležitým prvkom projektu je partnerské poradenstvo a pomoc. Projekt bol v rámci Programu rozvoja rómskych komunít realizovaný do roku 2020.

O organizácii:
Kultúrno – výchovné OZ Láčho drom je zriaďovateľom Komunitného centra v Kokave nad Rimavicou, ktoré sa dlhodobo zaoberá práve prácou s rómskou menšinou. V rámci svojich aktivít sa venuje riešeniu problémov, ktoré súvisia so sociálnym vylúčením Rómov a má záujem formovať optimálny spôsob spolužitia a spoluprácu občanov na regionálnej úrovni.
V existujúcom komunitnom centre organizácia poskytuje sociálne a poradenské služby v oblasti osobnej hygieny a zdravotného stavu detí a dospelých, vyvíja aktivity na zlepšenie dochádzky detí do školy, získanie návykov a zručností potrebných na riadne užívanie obydlí, vedenie domácnosti a zdravej výživy, hospodárenie s financiami, nadobudnutie pracovných návykov a zručností dlhodobo znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, služieb zamestnanosti v prostredí MRK a tým k zvýšeniu zamestnateľnosti obyvateľov z MRK v obci ako aj v blízkom okolí.

Zdieľajte tento článok