Kľúčové údaje o vzdelávaní a starostlivosti v ranom detstve (ECEC)

Vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve (Early Childhood Education and Care – ECEC)  sa stáva nevyhnutnou súčasťou európskej vzdelávacej politiky. Strednodobé hodnotenie strategického rámca pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a rozvoji (ET 2020) dospelo  k záveru, že je nevyhnutné prepájať politiky vzdelávania od ranej starostlivosti až po vysokoškolské vzdelávanie, odborné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých. Keďže rané roky najviac formujú ďalší život človeka, predstavuje ECEC základ pre úspešné celoživotné vzdelávanie. Vedúci predstavitelia EÚ nedávno zaradili  ECEC  medzi základné sociálne práva európskych občanov.

Jedno z 20 kľúčových zásad európskeho piliera sociálnych práv je, že „deti majú právo na dostupné vzdelanie v ranom detstve a kvalitnú starostlivosť“. Okrem toho zdôrazňuje, že deti zo znevýhodneného prostredia majú právo na osobitný prístup v záujme podpory rovnakých príležitostí.

 Je však zrejmé, že existujú nedostatky, pokiaľ ide o prístup, kvalitu a cenovú dostupnosť ECEC naprieč rôznymi krajinami v rámci EÚ. Preto sa v odporúčaniach  Rady pre vzdelávanie  a starostlivosť  v ranom detstve, prijatom v máji 2019 zdôrazňujú možné kroky, ktoré by členské štáty mohli podniknúť pri zlepšení prístupu k ECEC.

Toto odporúčanie zjednocuje koncept kvality ECEC do týchto piatich základných oblastí:

  1. prístup k ranej starostlivosti a jej dosah,
  2. personál  v zmysle kvalifikácie pracovníkov zabezpečujúcich ECEC,
  3. osnovy a štandardy ECEC,
  4. monitorovanie a hodnotenie poskytovanej ECEC,
  5. riadenie a financovanie ECEC.

Táto správa, vydaná v roku 2019,  je druhým vydaním kľúčových údajov o vzdelávaní a starostlivosti v ranom detstve v Európe, pričom monitoruje spôsob realizácie systémov ECEC  v 38 európskych krajinách a to vzhľadom na 5 vyššie uvedených oblastí.   Cieľom správy, ktorá poskytuje jasné medzinárodné porovnania a množstvo príkladov pre jednotlivé krajiny, je byť  inšpiráciou pre ďalší rozvoj jednotlivých národných politík pre ECEC. Súhrnné údaje o rôznych vlastnostiach systému ECEC  na úrovni jednotlivých krajín sú určené aj na podporu akademického výskumu v tejto oblasti, čím sa rozširujú vedomosti o službách poskytovaných v rámci ranej starostlivosti.

Ak sa pozrieme na jednotlivé oblasti porovnania, Slovensko v téme ranej starostlivosti zaostáva za väčšinou monitorovaných krajín. Týka sa to hlavne ranej starostlivosti vo veku do 3 rokov. Správa obsahuje množstvo porovnaní, dát a grafov, ktoré v prehľadnej forme umožňujú porovnať, kde sme my v rámci ECEC a kde väčšina vyspelých krajín.  Správa sa týka hlavne systémového riadenie ECEC a preto dúfajme, že táto správa bude inšpiráciou pre štátne orgány, ktoré dané zmeny k lepšiemu môžu uskutočniť.  Samozrejme, k mnohým zmenám môžeme prispieť aj my a to lepšou ranou starostlivosťou na lokálnej úrovni, cez rôzne projekty, rovnakou starostlivosťou  pre každé dieťa, keďže na každom jednom dieťati záleží, ako bude vyzerať naša spoločnosť v budúcnosti.

Poznámka: správa je dostupná zatiaľ len v anglickom jazyku

Zdieľajte tento článok