Druhé meranie vývinu detí v rómskych komunitách

Súčasťou aktivít Programu rozvoja rómskych komunít, ktorý realizuje Karpatská nadácia v spolupráci s Nadáciou Ekopolis, je meranie vývinu detí, ktorého cieľom je včas zaregistrovať vývojové oneskorenia u detí a následne zamerať intervenčné aktivity ranej starostlivosti na zlepšenie týchto problematických oblastí.

Metóda merania vývinu bola pripravená Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie (VUDPaP) a opiera sa o program, ktorý vyvinula expertka pre ranú starostlivosť Éva Szomor z Maďarska. Metóda vychádza z poznania, že vývin dieťaťa sa líši v rôznych obdobiach a preto je potrebné v pravidelných časových intervaloch získavať údaje, ktoré pomôžu identifikovať schopnosti, ktorými dieťa disponuje v jednotlivých fázach vývinu. Rozvoj detí od útleho veku má vplyv na ďalší vývoj školskej úspešnosti a neskôr aj uplatnenia sa v živote a na trhu práce. V rámci merania sa testuje 5 oblasti vývinu: hrubá motorika, jemná motorika, komunikácia, kognitívne schopnosti a psychosociálna oblasť a to v 10-tich vekových kategóriách detí od 0 do 6 rokov. 

V rámci prebiehajúceho 5.ročníka programu sú naplánované tri merania vývinu detí. Prvé merania vývinu sa uskutočnilo koncom mája 2021 v ôsmich organizáciách poskytujúcich ranú starostlivosť v prešovskom, košickom a banskobystrickom kraji a druhé od začiatku novembra 2021. Celkovo je do programu merania vývinu zahrnutých viac ako 200 detí zo 14-tich rómskych komunít. Tak ako pri prvom meraní aj tentokrát bola odozva na meranie zo strany rodičov a opatrovníkov detí veľmi pozitívna. 

Výsledky z prvého merania naznačili, že celkovo testované deti spĺňajú vývinové štandardy na viac ako 70 percent.  Najlepšie majú vyvinutú hrubú motoriku a psychosociálnu oblasť  a najslabšie komunikáciu, kognitívne schopnosti a jemnú motoriku. Intervenčne metódy po prvom meraní boli teda zamerané na oblasti, ktoré v priemere zaostávajú za štandardným vývojom a to s prihliadnutím na konkrétne výsledky toho-ktorého dieťaťa zapojeného do merania. VUDPaP v tejto súvislosti pripravil pre každú organizáciu súbor nástrojov, ktoré pomôžu organizáciám vybrať na intervenciu najvhodnejšiu aktivitu pre to-ktoré dieťa. Po zhodnotení výsledkov druhého merania budeme vedieť, nakoľko zvolené nástroje intervencie boli účinné, ako testované deti napredujú v jednotlivých oblastiach a na aké oblasti zamerať intervencie v budúcom období.

Zdieľajte tento článok