Deti nie sú veci, ktoré treba vytvarovať, ale ľudia, ktorých treba rozvinúť

Rodiny žijúce v  marginalizovaných rómskych komunitách s nízkym sociálnym a ekonomickým  statusom vychovávajú svoje deti rozdielne od majoritnej spoločnosti. Dieťa si vzťah a postoj k vzdelávaniu vytvára už v útlom veku prostredníctvom rodičov a  okolia, v  ktorom vyrastá. Preto sme zintenzívnili našu spoluprácu s  rodičmi detí, ktoré navštevujú Spokojnosť – centrum sociálnych služieb, n.o. Aktivity s  rodičmi nastavujeme tak, aby sa kompenzovali nedostatky v rodičovských zručnostiach a, aby sme ukázali pozitívne kroky pre ovplyvnenie detí do budúcnosti.

Zapájanie rodičov do hravej formy pomáha rozvíjať zručnosti, potrebné pre ďalší vývoj detí v budúcnosti. Nevyhnutnou súčasťou zvyšovania úrovne detí z  marginalizovaných rómskych komunít je, aby s edukáciou začali už v ranom veku. Vytváranie väzieb medzi rodičmi a deťmi je  veľmi dôležité.  Ukazujeme rodičom, ako sa venovať deťom a vysvetľujeme im, ktoré aktivity sú najvhodnejšie na rozvoj konkrétnych zručností. Vhodné výchovné pôsobenie a rodina sa výrazne podieľajú na formovaní dieťaťa. Je nevyhnutné, aby rodičia vedeli, akým spôsobom dieťa motivovať a komunikovať s ním. V rámci stretnutí s rodičmi komunikujeme o  veciach, ktoré rodičov zaujímajú.  Našim cieľom je zmena postojov, názorov a  vzorcov správania, ktoré dieťa ovplyvnia na celý život. Ide o dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje systematický prístup. Zo skúseností vieme, že práca s  rodičmi a ich deťmi si vyžaduje vysokú mieru flexibilnosti,  nasadenia a  trpezlivosti . Jedná sa o neustále sa vyvíjajúci proces, ktorý hľadá najúčinnejšie a najefektívnejšie formy, aby si rodičia z málo podnetného prostredia osvojili rodičovské zručnosti , vytvorili zázemie pre svoje deti, ktoré im poskytne dostatok podnetov, plnohodnotnú podporu a motiváciu pre všestranný fyzický aj psychický rozvoj dieťaťa.

Tešíme sa zo vzájomnej spolupráce nás a rodičov, ktorí našu snahu oceňujú nielen formou zmeny a prístupu k deťom, ale aj detí , ktoré centrum navštevujú s radosťou v očakávaní aké ďalšie aktivity spolu s rodičmi podnikneme. Veď bezstarostné detstvo si zaslúži každé dieťa bez rozdielu.

Monika Dessuet, SPOKOJNOSŤ - centrum sociálnych služieb, n.o.

Zdieľajte tento článok