Čo by mali o motivácii vedieť tvorcovia politík

Mozgové okruhy, ktoré sú základom motivácie, sú rozhodujúce pre pozornosť, učenie a rozhodovanie sa. Keď sa tieto obvody buď nevyvinuli vyváženým a zdravým spôsobom, alebo boli chemicky zmenené závislosťami, vtedy náročné životné okolnosti môžu prekonať aj tie najlepšie úmysly na zlepšenie sa. Programy zamerané na podporu rodičov a detí, ktoré čelia nepriazni osudu, často zisťujú, že participácia je jednou z ich najväčších výziev. Predčasné ukončenie školskej dochádzky a neúčasť na podpore rodiny, odbornej príprave alebo odvykacich programoch – to všetko odrážajú motivačné systémy, ktoré boli narušené hrozbou alebo ťažkosťami. Podstatné vedecké poznatky môžu pomôcť pri hľadaní riešení tým, že nám pomôžu pochopiť, čo vedie k tomuto správaniu. 

Podporovať rozvoj motivácie v programoch raného detstva.

S vedomím, že mozgové systémy, ktoré sú základom motivácie a začínajú rozvíjať v detstve, môžeme pomôcť deťom rozvíjať vyvážené systémy, ktoré budú potrebovať neskôr v živote. A to hlavne tým, že začneme v najranejšom veku. Vysoký pomer medzi učiteľmi a deťmi, školenia v efektívnych stratégiách na uľahčenie hravého skúmania a budovanie vlastnej efektívnosti, znižovanie stresu v živote rodín a budovanie zručností pre rodičov a poskytovateľov ranej starostlivosti a vzdelávania. To všetko prispieva k zabezpečeniu toho, aby sa základy zdravých motivačných systémov budovali už v ranom detstve.

Posunúť školy smerom k rovnováhe pozitívnej spätnej väzby, ktorá podporuje vnútornú motiváciu

Aby sa zvýšila motivácia študentov školské systémy by mali znížiť dôraz na vonkajšie odmeny (ako sú známky, testy a programy uznávania založené na výkone) a zvýšiť dôraz na konštruktívnu spätnú väzbu a koučing na zlepšenie výkonu. Na jednej strane podporujme a odmeňujme bádanie, chváľme úsilie a na druhej strane používajte úspechy na inšpiráciu úsilia, pričom sa vyhýbajme prístupom založeným na treste.

Zamerať reakciu na závislosť skôr na liečbu ako na trest.

Zásady a programy týkajúce sa závislostí možno zlepšiť pochopením, že návykové drogy menia motiváciu a systémy odmeňovania. Vedieť, že túžba po návykových látkach sa deje mimo vedomej úrovne, znamená, že riešenia musia nastať aj na fyziologickej alebo biologickej úrovni, a nie očakávať uvedomenie si potenciálnych trestov za zmenu správania. 

Zahrnúť podporu budovania motivácie do programov pre dospelých, ktorí sa starajú o malé deti.

Podporujme myslenie nastavené na rast chválením úsilia, pozeraním sa na chyby ako na príležitosti na učenie a monitorovaním pokroku smerom k cieľom. Začleňme a testujme sľubné metódy stanovovania cieľov a udržiavania ľudí na ceste k dosiahnutiu cieľov, ktoré si sami definovali. Tieto prístupy môžu nielen zlepšiť zotrvačnosť v programoch, ale môžu tiež umožniť rodičom a opatrovateľom modelovať a podporovať tieto zručnosti a myslenie u detí. 

Nahradiť represívne prístupy metódami, ktoré znižujú stres, poskytujú pozitívnu spätnú väzbu a sociálnu/rovesnícku podporu a preukazujú rýchle úspechy.

Mnohé programy určené na pomoc rodinám s malými deťmi sa snažia zaujať rodičov, aby sa aktívne zapájali a zostali v programe dostatočne dlho na to, aby z neho mali skutočný úžitok. K zapojeniu a udržaniu programu prispieva mnoho faktorov, od nepríjemností pri načasovaní, mieste a doprave až po náklady, potreby starostlivosti o deti a konkurenciu s inými aktivitami alebo potrebami iných členov rodiny a priateľov. Spolu s riešením týchto faktorov môžu programy zvýšiť motiváciu k účasti tým, že uľahčia opätovné pripojenie sa k aktivitám (zníženie stresu), pomôžu účastníkom rýchlo dosiahnuť malé úspechy (budovanie vlastnej efektívnosti) a účasť bude viac odmeňovaná chválením úsilia (posilnenie myslenia nastaveného na rast).

Celú správu Motivation and Early Childhood Policy: Science-Based Approaches for Policymakers and Public Systems (Čo by mali o motivácii vedieť tvorcovi politík) nájdete na adrese: Motivation and Early Childhood Policy: Science-Based Approaches for Policymakers and Public Systems (harvard.edu)

Zdieľajte tento článok