Čo by mali o motivácii vedieť tvorcovia politík

Mozgové okruhy, ktoré sú základom motivácie, sú rozhodujúce pre pozornosť, učenie a rozhodovanie sa. Keď sa tieto obvody buď nevyvinuli vyváženým a zdravým spôsobom, alebo boli chemicky zmenené závislosťami, vtedy náročné životné okolnosti môžu prekonať aj tie najlepšie úmysly na zlepšenie sa. Programy zamerané na podporu rodičov a detí, ktoré čelia nepriazni osudu, často zisťujú, že participácia je jednou z ich najväčších výziev. Predčasné ukončenie školskej dochádzky a neúčasť na podpore rodiny, odbornej príprave alebo odvykacich programoch – to všetko odrážajú motivačné systémy, ktoré boli narušené hrozbou alebo ťažkosťami. Podstatné vedecké poznatky môžu pomôcť pri hľadaní riešení tým, že nám pomôžu pochopiť, čo vedie k tomuto správaniu. 

Podporovať rozvoj motivácie v programoch raného detstva.

S vedomím, že mozgové systémy, ktoré sú základom motivácie a začínajú rozvíjať v detstve, môžeme pomôcť deťom rozvíjať vyvážené systémy, ktoré budú potrebovať neskôr v živote. A to hlavne tým, že začneme v najranejšom veku. Vysoký pomer medzi učiteľmi a deťmi, školenia v efektívnych stratégiách na uľahčenie hravého skúmania a budovanie vlastnej efektívnosti, znižovanie stresu v živote rodín a budovanie zručností pre rodičov a poskytovateľov ranej starostlivosti a vzdelávania. To všetko prispieva k zabezpečeniu toho, aby sa základy zdravých motivačných systémov budovali už v ranom detstve.

Posunúť školy smerom k rovnováhe pozitívnej spätnej väzby, ktorá podporuje vnútornú motiváciu

Aby sa zvýšila motivácia študentov školské systémy by mali znížiť dôraz na vonkajšie odmeny (ako sú známky, testy a programy uznávania založené na výkone) a zvýšiť dôraz na konštruktívnu spätnú väzbu a koučing na zlepšenie výkonu. Na jednej strane podporujme a odmeňujme bádanie, chváľme úsilie a na druhej strane používajte úspechy na inšpiráciu úsilia, pričom sa vyhýbajme prístupom založeným na treste.

Zamerať reakciu na závislosť skôr na liečbu ako na trest.

Zásady a programy týkajúce sa závislostí možno zlepšiť pochopením, že návykové drogy menia motiváciu a systémy odmeňovania. Vedieť, že túžba po návykových látkach sa deje mimo vedomej úrovne, znamená, že riešenia musia nastať aj na fyziologickej alebo biologickej úrovni, a nie očakávať uvedomenie si potenciálnych trestov za zmenu správania. 

Zahrnúť podporu budovania motivácie do programov pre dospelých, ktorí sa starajú o malé deti.

Podporujme myslenie nastavené na rast chválením úsilia, pozeraním sa na chyby ako na príležitosti na učenie a monitorovaním pokroku smerom k cieľom. Začleňme a testujme sľubné metódy stanovovania cieľov a udržiavania ľudí na ceste k dosiahnutiu cieľov, ktoré si sami definovali. Tieto prístupy môžu nielen zlepšiť zotrvačnosť v programoch, ale môžu tiež umožniť rodičom a opatrovateľom modelovať a podporovať tieto zručnosti a myslenie u detí. 

Nahradiť represívne prístupy metódami, ktoré znižujú stres, poskytujú pozitívnu spätnú väzbu a sociálnu/rovesnícku podporu a preukazujú rýchle úspechy.

Mnohé programy určené na pomoc rodinám s malými deťmi sa snažia zaujať rodičov, aby sa aktívne zapájali a zostali v programe dostatočne dlho na to, aby z neho mali skutočný úžitok. K zapojeniu a udržaniu programu prispieva mnoho faktorov, od nepríjemností pri načasovaní, mieste a doprave až po náklady, potreby starostlivosti o deti a konkurenciu s inými aktivitami alebo potrebami iných členov rodiny a priateľov. Spolu s riešením týchto faktorov môžu programy zvýšiť motiváciu k účasti tým, že uľahčia opätovné pripojenie sa k aktivitám (zníženie stresu), pomôžu účastníkom rýchlo dosiahnuť malé úspechy (budovanie vlastnej efektívnosti) a účasť bude viac odmeňovaná chválením úsilia (posilnenie myslenia nastaveného na rast).

Celú správu Motivation and Early Childhood Policy: Science-Based Approaches for Policymakers and Public Systems (Čo by mali o motivácii vedieť tvorcovi politík) nájdete na adrese: Motivation and Early Childhood Policy: Science-Based Approaches for Policymakers and Public Systems (harvard.edu)

Zdieľajte tento článok

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email