Bezpečný štart – pomoc pri kompenzácii nedostatkov v ranom detstve

V Anglicku došlo na konci 1990-tych rokov k spusteniu programu Bezpečný štart (Sure Start), ktorý bol zameraný na preklenutie nedostatkov v ranom detstve, keďže mnohé výskumy potvrdili účinnosť a efektívnosť sociálnych programov, ktoré pomáhajú rodinám komplexným spôsobom, t.j. podporujú deti a zároveň aj ich rodiny. Vznikol jednoznačný dopyt po takých formách, možnostiach a programoch podpory, v ktorých sa ľudia žijúci v chudobe a v sociálne znevýhodnenom prostredí cítia ako človek a ktoré by im pomáhali nájsť odpovede aj na ich individuálne problémy; deti zase môžu získať takú pomoc, ktorou sa ich nedostatky vo vývoji môžu kompenzovať, a pomocou ktorých by sa svojimi schopnosťami a zručnosťami priblížili svojim rovesníkom, ktorí podobné nedostatky nepociťujú. S týmto cieľom vznikol program Bezpečný štart v Maďarsku ešte v roku 2004. Neskôr sa priebežne rozvíjal a upravoval na základe získaných skúseností o miestnych ťažkostiach a o reálnych, veľmi rozmanitých problémoch jednotlivých rodín. Dôležitosť spolupráce jednotlivých pomocných profesií, ťažkosti a výzvy dostali postupom času čoraz ostrejšie kontúry.

Tento článok je už upraveným odporúčaním pre odborníkov aj laikov vykonávajúcich pomocné profesie, ktorí si uvedomujú, že rané detstvo je obdobím nenávratných príležitostí a nevyužitie týchto príležitostí na rozvoj potenciálu detí môže mať závažné následky.Tento článok vznikol s úmyslom poskytnúť odborníkom aj laikom vykonávajúcim pomocné profesie odporúčania a usmernenia pre dosiahnutie väčšej účinnosti a lepších výsledkov pri kompenzácii nedostatkov vyplývajúcich zo života v sociálne znevýhodnenom prostredí v ranom detstve.

Účelom zavedenia programu Bezpečný štart bolo umožniť každému dieťaťu rozvíjať svoje schopností, bez ohľadu na ich bydlisko, a zabezpečiť, aby mali približne rovnaké šance pri nástupe do školy. Je dôležité, aby deti nadobudli také skúsenosti, ktoré zlepšia ich kvalitu života v budúcnosti. Sú také deti aj rodičia, ktorí potrebujú zvláštnu podporu preto, aby toho boli schopní, pričom služby poskytované programom Bezpečný štart sú vhodné na poskytnutie tejto podpory.

Princípy programu Bezpečný štart môžeme zhrnúť takto:

 • Vysokokvalitné služby zamerané na programy, ktoré podporujú vývojové procesy v ranom veku. Aktivity podporujúce nenarušený vývoj, ktoré môžu do života rodín priniesť obsahové zmeny.
 • Vzniknú skutočné partnerské vzťahy s príslušnými rodinami. Rodinní príslušníci sú prvými učiteľmi a opatrovníkmi detí a tým aj najvýznamnejším zdrojom lásky, sebaúcty a sebaistoty. Aj preto je dôležité, aby boli do každej jednotlivej služby poskytovanej deťom zapojení aj rodinní príslušníci. To je možné zabezpečiť výmenou informácií, organizovaním prezentácií programu, vyžiadaním si rád od rodičov, aj ich zapojením do jednotlivých aktivít. Zapojiť sa musia matky a otcovia, ale aj širšie rodiny detí.
 • Deti sú osobnosti. Každé dieťa je jedinečnou osobnosťou, s jedinečnými fyzikálnymi charakteristikami, spôsobom učenia sa a vývoja. Deťom môžeme poskytnúť príležitosť získať tie najlepšie skúsenosti iba ak poznáme ich jedinečné osobnostné črty.
 • Deti nabádame k tomu, aby spoznali svet a rozšírili svoje znalosti o ňom. Deti nerozlišujú hru a učenie sa, preto ani ich prostredie ich nesmie rozlišovať. Program zameraný na rané detstvo poskytuje deťom také skúsenosti, ktoré ich nabádajú na spoznanie prostredia, využívajúc ich vrodenú vnímavosť a vôľu, a zároveň im pomáha v ich emocionálnom, sociálnom, psychickom a fyzickom vývoji.
 • Deťom a ich rodinným príslušníkom vytvárame bezpečné prostredie. Deti sa vyvíjajú rýchlo, ak žijú v takom bezpečnom prostredí, v ktorom majú slobodu potrebnú pre svoj vývoj a učenie.

Jedným z najčastejšie citovaných príkladov z oblasti výskumu je Projekt predškolskej prípravky z mesta Perry (High/Scope).

Tento projekt bol spustený v Spojených štátoch amerických v 1960-tych rokoch, pričom účastníkov projektu sledovali ďalších viac ako 30 rokov. Deti boli zaradené do programovej skupiny poskytujúcej kvalitnú predškolskú prípravu, resp. do kontrolnej skupiny. Odborníci získavali údaje o oboch skupinách v pravidelných intervaloch, pričom údaje získané v čase, kedy respondenti mali už 27 rokov, potvrdili už známe závery, že osoby, ktoré absolvovali kvalitnejšiu predškolskú prípravu, dosiahli vyššie vzdelanie, bolo medzi nimi menej zatknutých osôb, mali vyšší príjem, s väčšou pravdepodobnosťou vlastnili dom, a boli odkázaní na sociálnu pomoc v menšom počte, ako to bolo v prípade osôb z kontrolnej skupiny.

Aby mohol program zameraný na rané detstvo fungovať v zmysle vyššie uvedenej teórie, musí mať zabezpečené vhodné priestory. Už známe princípy a výsledky zahraničných výsledkov potvrdzujú, že Detské centrá dokážu poskytovať takéto služby. Aktivity vykonávané v týchto centrách sa týkajú všetkých oblastí vývoja detí (emocionálnej, sociálnej, fyzickej a psychickej oblasti vývoja).

Základy práce vykonávanej v týchto centrách:

 • deti musia mať príležitosť iniciovať svoje vlastné učenie,
 • treba poskytnúť príležitosť deťom učiť sa z vlastných skúseností,
 • všetky deti aj dospelí musia hrať dôležitú úlohu v procese hry,
 • treba zabezpečiť vhodný čas pre individuálne sledovanie detí a pre plánovanie vývojových a študijných skúsenosti.

Je dôležité, aby pracovníci detských centier akceptovali a pochopili, že všetky deti sú odlišné, a každé dieťa prichádza do programu s vlastnými charakteristickými vlastnosťami a skúsenosťami. Úlohou pracovníkov programu je spoznať detí aj ich rodičov a vytvoriť prostredie, v ktorom môžu pociťovať dôveru a bezpečie. Aby mali k poskytovaným možnostiam a službám  všetci rovnaký prístup, a aby získali čo najúčinnejšiu pomoc pre bezproblémový vývoj.

Preto je potrebné:

 • vytvoriť také prostredie, v ktorom sa neakceptujú predsudky a diskriminácia;
 • nabádať deti k tomu, aby spoznali a vytvorili svoju vlastnú identitu a cit pre vlastnú kultúru;
 • pomôcť deťom v tom, aby čím skôr spoznalo rôzne kultúry, a aby mohli vytvoriť kladný postoj k svojim rovesníkom, odlišným od nich;
 • je dôležité vedieť a dať vedieť každému, že naše vlastné (dospelácke) prístupy a činy sú príkladom pre naše deti.

Ako je možné vytvoriť dobré prostredie pre deti?

Čo je k tomu potrebné?

 • Fyzikálne prostredie a kvalitná starostlivosť sú dôležitými zložkami vývoja v ranom detstve. Majú podstatný vplyv na dobrú náladu detí, rodičov a pracovníkov a tiež ovplyvňujú obľúbenosť služieb detského centra či detského programu.
 • Detské centrum musí byť dostatočne priestranné, musí poskytovať dostatočný priestor na splnenie minimálnych požiadaviek stanovených pre plánovaný počet detí (ak je to možné, musí tieto požiadavky aj prekročiť). Dostatočný priestor poskytuje deťom možnosť ho samostatne objavovať, pracovníci detského programu môžu využívať svoju kreativitu v takomto priestore na slobodnejšie plánovanie a realizovanie rozmanitých aktivít. Batoľatá môžu slobodne rozvíjať svoje pohybové zručnosti, väčšie deti budú mať väčší priestor pre svoje pohybové hry, rozvíjajúce ich fantáziu.
 • Je dôležité mať dostatok prirodzeného svetla, deti musia mať možnosť pozerať sa na okolitý svet cez veľké okná.
 • Treba mať dostatočný priestor na hry na podlahe aj na skupinové aktivity, napr. pre rozprávanie príbehov či hudobné aktivity.
 • Je účelné mať aj „miestnosť pre vnemy“, s ozvučením, osvetlením a rozmanitými povrchmi, čo je mimoriadne užitočné pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
 • Je potrebné mať aj veľké vonkajšie priestory, kam sa deti môžu ľahko dostať a ktoré môžu používať ako prirodzené rozšírenie priestorov v interiéri. Takéto voľné priestory môžu využívať na získanie širokej škály zážitkov z učenia, ako priestory motivujúce k hrám zameraným na používanie zmyslov a fantázie, poskytujúce možnosť pre fyzické aktivity podporujúce vývoj motoriky.
 • Interiér aj exteriér detských centier musí byť bezpečný a stály. Je výhodné, ak majú centrá aj priestory na odkladanie detských kočíkov.
 • Deti mladšie ako 18 mesiacov by mali byť, pokiaľ je to možné, umiestnené v samostatnej miestnosti, ideálne vedľa priestoru pre hry starších detí, aby sa mohli navzájom navštevovať. V blízkosti týchto priestorov musí byť priestor vhodný pre prebaľovanie detí a taký priestor, kde je možné uskladniť a pripraviť detskú výživu hygienickým a praktickým spôsobom.
 • Sú potrebné aj také sociálne priestory, ako je dobre vybavená kuchyňa, či kúpeľňa s práčkou.
 • Je dôležité mať aj súkromné priestory, napr. malú miestnosť na rozhovory s rodičmi a na relaxáciu personálu.

Najlepšie je, ak je dostupný priestor flexibilný, v prípade potreby použiteľný na viaceré účely. Je dôležité, aby priestory umožnili deťom byť čo najviac nezávislé, aby mohli svoje učenie vziať do vlastných rúk. Treba poskytnúť deťom príležitosť na to, aby sa mohli samé rozhodovať (nacvičovať rozhodovanie) o tom, aké činnosti budú vykonávať a ako ich budú vykonávať. Hry a pomôcky musia byť umiestnené na otvorených policiach alebo v ľahko prístupných zásuvkách, umiestnených vo výške vhodnej pre deti. Treba vytýčiť priestor pre aktivity s vodou a tiež zabezpečiť priestor, kde sa deti môžu bezpečne hrať na podlahe s veľkými drevenými kockami. Je dôležité, aby boli aj pokojné oblasti, určené na spánok a odpočinok; v každom detskom centre musí byť stály kútik s knihami pre deti aj dospelých. 

Centrá musia mať dostatok priestoru na umiestnenie stoličiek a stolov pre deti a niekoľko pohodlných stoličiek pre dospelých, ktoré môžu používať tak dospeli, ako aj deti. Predmety, ktoré chceme, aby deti videli a používali, treba umiestniť do výšky vhodné pre nich.

Vybavenie musí zodpovedať potrebám rodín, do jeho obstarávania treba v procese plánovania zapojiť aj príslušné rodiny.

Pre deti je vhodný exteriér s mnohými rôznymi, diferencovanými plochami, kde môžu liezť a balansovať na veľkých predmetoch, kde sa môžu bicyklovať, hrať hry stimulujúce ich fantáziu, pestovať rastliny a spoznávať svet. Aspoň polovica plochy v exteriéri by mala byť spevnená, ostatná časť by mala byť rozmanitá.

Zopár nápadov a návrhov pre návrh exteriéru:

 • plochy chránené pred slnkom, vetrom a dažďom, sem patrí aj krytá hracia plocha v exteriéri,
 • odporúča sa použitie rôznych materiálov a povrchov,
 • prostriedky použiteľné spôsobom rozvíjajúcim fantáziu, napr. tunely,
 • plochy vhodné pre pestovanie rastlín,
 • predmety stimulujúce rôzne zmysly: zrak, hmat, sluch, chuť a čuch.

Pre realizáciu programov zameraných na rané detstvo je potrebné mať patrične vzdelaný personál. V každom prípade sa odporúča vypracovať plán školení, založený na potrebách daného tímu pracovníkov. Čas určený pre školenia si treba starostlivo naplánovať. Jednotlivé oblasti si vyžadujú odlišné plány školení, v závislosti od toho, akí odborníci sú dostupní v danej oblasti. Profily školení musia byť prispôsobené danej situácii, tak, aby bolo možné jednotlivé schopnosti a zručnosti účastníkov využiť čo najúčelnejšie. Je dôležité, aby etnická skladba personálu odzrkadľovala etnickú skladbu klientely – detí a rodičov – v danom prostredí. Treba podporovať otcov a pracovníkov mužského pohlavia, aby sa zúčastňovali plánovania a realizácie programov. Pravidelné spoločné školenia pracovníkov a odborných partnerov programu sú potrebné aj pre spoločné uvažovanie a spoločné riešenie problémov.

Otváracia doba a časový harmonogram práce detských centier

Stanovenie otváracej doby detských centier je dôležité tak pre deti a ich rodičov, ako aj pre samotných pracovníkov. Detské centrá sú otvorené v každý pracovný deň roka, v dopoludňajších hodinách. Každodenná prevádzka má za úlohu posilniť pravidelnosť, pričom dopoludňajšie hodiny odzrkadľujú prispôsobenie sa biologickým potrebám malých detí.

Pre plánovanie času stráveného v detských centrách platí:

 • deťom treba dať možnosť vnoriť sa do svojich aktivít, bez toho, aby niečo odvádzalo ich pozornosť, keďže vtedy sa učia najlepšie,
 • plánovanie musí byť flexibilné, aby umožnilo spontánne aktivity, a aby mohli deti sledovať svoje záujmy,
 • pracovníci musia mať dostatok času na sledovanie a dokumentovanie vývoja detí a následne spoločne prediskutovať a naplánovať jednotlivé aktivity.

Najdôležitejším partnerom je rodič    

Pevný vzťah s rodičmi pomáha dosiahnuť kontinuitu, dobrú komunikáciu, účasť na aktivitách a udržuje záujem o nich. Ak chceme, aby rodičia venovali pozornosť komunite, musíme ich aktívne zapájať a informovať rôznymi spôsobmi. Účinným spôsobom je zapojiť rodičov už do jednotlivých aktivít vo fáze plánovania aj kontroly a zabezpečiť, aby plne chápali ich význam. Všetky také rozdiely názorov, ktoré u rodičov vzniknú v súvislosti s očakávaniami spojenými s detskými centrami a jednotlivými programami treba otvorene prediskutovať. Týždenný plán aktivít, fotografie umiestnené na stenách, diela detí aj skupinové fotografie napomáhajú zachovať záujem rodičov. Okrem toho si treba pravidelne vymieňať informácie s rodičmi ohľadne ich detí, vrátane takých stretnutí, ktoré umožňujú odborníkom aj rodičom spoločne prediskutovať vývoj detí.

Je prirodzené, že nie všetci rodičia majú v úmysle sa zapájať do jednotlivých aktivít v rovnakej miere, niektorí sa zapájajú viac, iní menej, treba to rešpektovať. Je však dôležité, aby všetci rodičia cítili, že patria tam a sú tam vítaní. 

Pozorovanie detí je dôležitou úlohou

Počas činnosti programu pracovníci spoločne vypracujú taký spôsob zaznamenávania pozorovaných zistení, ktorý je najvhodnejší pre zaužívanú rutinu a pracovné metódy,. Tento prístup však musí byť pravidelný a vecný. Treba zaznamenať zistenia, nie ich interpretáciu. Každé dieťa treba pravidelne sledovať, čo je časovo náročné, preto treba sledovanie zakomponovať do rutinnej činnosti. Metoda vypracovania záznamov musí byť jednoduchá a realistická.  Zistenia je možné doplniť o fotografie, ktoré môžeme použiť na registrovanie procesov učenia detí a výsledkov docielených v danej oblasti.

Každé dieťa musí mať vlastný spis

Pre každé dieťa treba vytvoriť samostatný spis, do ktorého treba zaznamenať pozorovania a závery, spolu s fotografiami – dokladmi jednotlivých výsledkov a zmien. Spisy musia byť sprístupnené rodičom a treba ich obsah pravidelne prediskutovať s rodičmi. Rodičia sú tak priebežne informovaní o každodenných aktivitách svojich detí. Je to dobrý spôsob, ako deťom z času na čas odovzdať ich vlastné práce a fotografie, ktoré o nich vznikli. Deti sú veľmi hrdé na svoju vlastnú „knihu“ a na svoje úspechy.

Pri plánovaní aktivít treba dôsledne dbať na to, aby každé dieťa malo individuálny plán, v ktorom je uvedené, kde sa nachádza vo vývoji a ako by sa dieťa mohlo rozvíjať v jednotlivých oblastiach pri pokračovaní podľa plánu. Individuálne úlohy učenia a záujmy detí treba zapracovať do plánu aktivít celej skupiny. Pre vzbudenie záujmu rodičov a ich aktívnu účasť v jednotlivých aktivitách treba plány umiestniť na viditeľnom mieste tak, aby upútali pozornosť. Aktivity treba pravidelne revidovať, aby bolo možné zistiť, či spĺňajú stanovené ciele. Výdatnou pomocou v tejto oblasti sú spoločné úvahy a spolupráca s miestnymi alebo blízkymi expertmi.

 

Programy zamerané na rané detstvo môžu pomôcť rodičom hľadajúcim si prácu

Účelom programov zameraných na preklenutie nedostatkov spôsobených životom v sociálne znevýhodnených podmienkach je aj to, aby posilnili rodiny a komunity, a najmä to, aby počet malých detí vyrastajúcich v rodinách, v ktorých nikto nepracuje, bol čoraz nižší. Práca za mzdu je jednou z možnosti, ako sa vymaniť z chudoby. Rodičom, pre ktorých je možnosť nájsť si prácu chabá, môže tento program poskytnúť účinnú pomoc.

Program môže byť pomocou:

 • pre rodičov, aby rozšírili svoje vzdelanie, získali odborné vzdelanie alebo našli prácu (za pomoci miestneho úradu práce alebo vzdelávania dospelých, či knižníc),
 • pre organizovanie alternatívnych možností starostlivosti o deti,
 • pre rodičov pri vyhodnocovaní jednotlivých príležitostí a stanovovaní svojich potrieb,
 • uľahčením prístupu k informáciám a poradenstve o ďalšom vzdelávaní, odbornom vzdelávaní, zamestnaní a o iných podobných náležitostiach,
 • pri vzdelávaní a školeniach organizovaných v detských centrách, zameraných aj na získanie gramotnosti či základných počítačových zručností,

Niekoľko „pridružených“ služieb v duchu programu

 • Otvorené podujatia – dni otvorených dverí – na ktorých sa môžu rodiny navzájom spoznať a zapojiť sa do kvalitných hravých aktivít. Takéto neformálne podujatia môžu otvoriť cestu k zmene v chápaní iných služieb zameraných na deti, resp. k ich využívaniu;
 • Umiestnenie malých detí do detských centier na určitý čas v prípadoch, kedy si to situácia rodičov vyžaduje (zaneprázdnenosť pre úradné, súkromné alebo pracovné aktivity);
 • Na detské centrá sa môžu spoľahnúť aj obvodní lekári a detské poradné zdravotné sestry, čo zabezpečí ich účinnejšiu komunikáciu s rodičmi a účinnejšie informovanie rodičov o vývoji ich detí;
 • Možnosť včasného rozpoznania potreby špeciálneho vzdelávania alebo včasnej diagnostiky postihnutia. Príslušné rodiny a deti tým získajú patričné poradenstvo a podporu;
 • Je dôležité, aby programy zamerané na rané detstvo, určené na preklenutie rozdielov spôsobených životom v sociálne znevýhodnenom prostredí pomohli identifikovať už existujúce, použiteľné metódy a úspešne ich aplikovali, aby sa tieto programy komplexne zameriavali na rodiny a aby poskytovali informácie rôzneho druhu o deťoch, o ich inakosti, o tom, ako nájsť cestu von zo špirály chudoby a segregácie.

Dúfam, že toto zhrnutie môže byť nápomocné všetkým, ktorí hľadajú riešenia podporujúce vývoj detí žijúcich v sociálne znevýhodnenom prostredí a ktorí pomáhajú rodinám tým, že zvyšujú životné šance rodín a ich detí. Pre zvyšovanie šancí sú potrebné znalosti, pocit bezpečia, ako aj vedomosti, čo môžeme dosiahnuť zabezpečením vhodného stupňa rozvoja schopností a zručností získaných v ranom detstve. Pre dosiahnutie tohto cieľa je však potrebné mať program stojaci na pevných základoch, z hľadiska odborného aj ľudského. Mám za to, že program detských centier, ktorý sme vypracovali, je práve taký.

         Éva Szomor
Fotografie: Canva     

Éva Szomor, špeciálna pedagogička, uznávaná a skúsená expertka v oblasti vývoja detí v ranom veku ako aj expertka programu Bezpečný štart, známa nielen v Maďarsku ale aj v zahraničí (v Afrike, v Izraeli, v Nemecku, v Rakúsku). Jej meno je spojené s maďarskou adaptáciou filozofie Detských centier Bezpečný štart (Biztos Kezdet), pochádzajúcich zo Spojeného kráľovstva. Aj v tomto článku sa s čitateľmi delí o svoje skúsenosti získané v programe Bezpečný štart.

Literatúra:

Buros, O. (Ed.). (1985). Mental Measurements Yearbook (9th ed., Vol. 2, pp. 995–996)

Sure Start Case Study for Economic and Social Research Council, 2010

Roberts H. (June 2000). „What is Sure Start?“. Archives of Disease in Childhood. 82 (6): 435–7.

Hall, James; Sammons, Pam; Sylva, Kathy; Evangelou, Maria; Eisenstadt, Naomi; Smith, Teresa; Smith, George (2016). „Disadvantaged families are at greatest risk from austerity cuts to Children’s Centres“

Szomor, Éva: Biztos kezdet és gyerekházak, mit és hogyan tegyünk a gyerekházakban, (máj 2010)

Tento článok bol vytvorený v rámci projektu „Šanca pre deti zo znevýhodneného prostredia“, FMP-E/1901/4.1/015, programu spolupráce lnterreg V-A Slovenská republika — Maďarsko, Fond malých projektov.

http://www.skhu.eu                      http://www.viacarpatia-spf.eu

Zdieľajte tento článok