Program rozvoja rómskych komunít

Program rozvoja rómskych komunít realizuje Karpatská nadácia v spolupráci s Nadáciou Ekopolis od roku 2015 v košickom, prešovskom a banskobystrickom kraji. Zámerom je podporiť iniciatívy cielené na rannú starostlivosť o dieťa a rodiny. Program zároveň zlepšuje životnú situáciu Rómov vo vybraných komunitách zlepšovaním ich prístupu k práci a možností napĺňania základných potrieb, ako je bývanie a vzdelávanie. Prispieva k prekonávaniu predsudkov a sociálneho vylúčenia chudobných ľudí. Program má za sebou tri ročníky a momentálne prebieha štvrtý s plánovaným ukončením v marci 2020.

Ciele programu:

  • zlepšenie zamestnateľnosti Rómov cez tvorbu pracovných príležitostí a zlepšenie pracovných návykov;
  • podpora bývania a rozvoj komunitného priestoru;
  • podpora vzdelávania detí a mládeže;
  • raná starostlivosť rómskych detí;
  • zlepšenie zdravotnej starostlivosti a iných služieb;
  • zmierňovanie predsudkov väčšinovej spoločnosti;
  • posilnenie kapacít mimovládnych organizácií poskytujúcich podporu rómskej menšine.

Jednou z hlavných priorít 4. cyklu programu sú progresívne intervencie v teréne, ktoré podporujú rozvoj detí v ranom veku. K tomuto problému pristupuje program zo širšieho, holistického pohľadu, pretože v komunitách, v ktorých je raná starostlivosť najakútnejším problémom, žijú rómske rodiny v úplne neuspokojivých podmienkach bez prístupu k pitnej vode, bez energií, bez základných hygienických potrieb. Je ťažké implementovať efektívne zásahy v ranej starostlivosti bez riešenia širších problémov v komunitách a rodinách. V rámci programu bolo doteraz podporených 38 projektov prostredníctvom vybraných mimovládnych organizácií, ktoré majú značné skúsenosti v tejto oblasti a sú schopné priniesť inovatívne riešenia problémov, ktorým čelia rómske komunity.

Zdieľajte tento článok

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email