Program rozvoja rómskych komunít

Program rozvoja rómskych komunít realizuje Karpatská nadácia v spolupráci s Nadáciou Ekopolis od roku 2015 v košickom, prešovskom a banskobystrickom kraji. Zámerom je podporiť iniciatívy cielené na rannú starostlivosť o dieťa a rodiny. Program zároveň zlepšuje životnú situáciu Rómov vo vybraných komunitách zlepšovaním ich prístupu k práci a možností napĺňania základných potrieb, ako je bývanie a vzdelávanie. Prispieva k prekonávaniu predsudkov a sociálneho vylúčenia chudobných ľudí. Program má za sebou tri ročníky a momentálne prebieha štvrtý s plánovaným ukončením v marci 2020.

Ciele programu:

  • zlepšenie zamestnateľnosti Rómov cez tvorbu pracovných príležitostí a zlepšenie pracovných návykov;
  • podpora bývania a rozvoj komunitného priestoru;
  • podpora vzdelávania detí a mládeže;
  • raná starostlivosť rómskych detí;
  • zlepšenie zdravotnej starostlivosti a iných služieb;
  • zmierňovanie predsudkov väčšinovej spoločnosti;
  • posilnenie kapacít mimovládnych organizácií poskytujúcich podporu rómskej menšine.

Jednou z hlavných priorít 4. cyklu programu sú progresívne intervencie v teréne, ktoré podporujú rozvoj detí v ranom veku. K tomuto problému pristupuje program zo širšieho, holistického pohľadu, pretože v komunitách, v ktorých je raná starostlivosť najakútnejším problémom, žijú rómske rodiny v úplne neuspokojivých podmienkach bez prístupu k pitnej vode, bez energií, bez základných hygienických potrieb. Je ťažké implementovať efektívne zásahy v ranej starostlivosti bez riešenia širších problémov v komunitách a rodinách. V rámci programu bolo doteraz podporených 38 projektov prostredníctvom vybraných mimovládnych organizácií, ktoré majú značné skúsenosti v tejto oblasti a sú schopné priniesť inovatívne riešenia problémov, ktorým čelia rómske komunity.

Zdieľajte tento článok