Raná starostlivosť vo vylúčených komunitách alebo Od perinky k inklúzii
Súvisiace témy

Včasná intervencia: overené modely implementácie

Na Slovensku pôsobia Centrá včasnej intervencie zastrešované verejnými i neverejnými poskytovateľmi. V Národnej stratégii rozvoja koordinovaných služieb včasnej intervencie a ranej starostlivosti 2022-2030 je táto včasná intervencia zadefinovaná ako „formalizovaná pomoc poskytovaná

Čítať ďalej »
Osobnostný rozvoj dieťaťa

Ako ovplyvňuje hra vývin dieťaťa?

Hra je základným nástrojom, cez ktorý sa deti učia o svete, vzťahoch s ostatnými ľuďmi a sami o sebe. Okrem toho, hra rozvíja sebaistotu, odolnosť, sociálne zručnosti, samostatnosť, zvedavosť, fantáziu

Čítať ďalej »